Rada Wydziału - uchwały

UCHWAŁY

(w tym opinie, stanowiska)

RADY WYDZIAŁU BOINŻYNIERII ZWIERZĄT UWM w Olsztynie

- rok  2018 -

  

11 maja 2018 r.

DOKTORAT– mgr inż. Magdalena Anna Zawacka

- przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej

- nadanie stopnia doktora nauk rolniczych dyscyplina – zootechnika, specjalność: ocena i zagospodarowanie surowców pochodzenia zwierzęcego

- wyróżnienie rozprawy doktorskiej

Postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych – dr hab. Daria Murawska, prof. UWM: powołanie Zespołu Rady Wydziału w ww. postępowaniu

Poparcie wniosku o utworzenie stanowiska i zatrudnienie profesora zwyczajnego w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska

 

27 maja 2018 r.

HABILITACJA

Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Annie Dziekońskiej:

dziedzina - nauki rolnicze, dyscyplina – zootechnika, specjalność – biologia rozrodu zwierząt

 

13 kwietnia 2018 r.

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – mgr inż. Magdalena Anna Zawacka

Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Marcina Przywitowskiego

Zatwierdzenie zakresu  egzaminów dyplomowych magisterskich i inżynierskich (zagadnienia egzaminacyjne)

Powołanie Zespołu ds. opracowania zmian w programie specjalności „hodowla i użytkowanie zwierząt”, na kierunku zootechnika, studia II stopnia

Zasady rekrutacji na studia II stopnia na kierunku zootechnika w ramach rekrutacji śródrocznej 2018/2019 (utrzymanie dotychczasowych)

Określenie limitu naboru na studia doktoranckie w dyscyplinie zootechnika - na rok ak.2018/2019

Poparcie wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta (bez habilitacji)

Poparcie kandydatury na kierownika Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

 

9 marca 2018 r.

Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny A. Zawackiej

Zlecenie realizacji zajęć dydaktycznych osobom spoza Uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych w sem. letnim 2017/2018

Określenie efektów kształcenia – studia II stopnia na kierunku „zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii” (zm. uchwały z dnia 09.02.2018)

Zmiany w ofercie kształcenia na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt od roku ak. 2019/2020

Poparcie inicjatyw dot. procesu kształcenia  (dot. ankietyzacji studentów i absolwentów, zmian w programach specjalności magisterskich)

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok 2019/2020 (utrzymanie dotychczasowych)

Określenie propozycji limitów naboru na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok ak. 2018/2019  

Studia doktoranckie interdyscyplinarne z zakresu BIOGOSPODARKI – wniosek o utworzenie i uchwały powiązane

Przyjęcie sprawozdania z realizacji praktyk studenckich w roku akademickim 2016/2017

Zatwierdzenie zmian w planie studiów podyplomowych „Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt”

Poparcie wniosku o utworzenie stanowiska i zatrudnienie profesora zwyczajnego w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

Poparcie wniosku o utworzenie stanowiska i zatrudnienie asystenta w Katedrze Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

Przyjęcie sprawozdania z działalności naukowej Wydziału Bioinżynierii Zwierząt - za lata 2013-2016, 2017

Przyjęcie zasad podziału środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt z dotacji MNiSW na lata 2018-2021

Przyjęcie wydziałowych kryteriów wnioskowania o nagrody J.M. Rektora

 

9 lutego 2018 r.

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne w dyscyplinie „zootechnika” na rok 2018  (utrzymanie dotychczasowych)

Określenie efektów kształcenia – studia II stopnia na kierunku „zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii”

Poparcie wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego UWM w Olsztynie

Poparcie wniosku o zatrudnienie profesora wizytującego w roku ak. 2017/18

Przyjęcie zasady bezstronności przy powoływaniu Komisji Egzaminacyjnych – egzaminy doktorskie

Określenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej i egzaminów doktorskich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt

Zatwierdzenie procedury przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt

 

26 stycznia 2018 r.

Zmiana  w składzie Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Dziekońskiej

 

12 stycznia 2018 r.

DOKTORAT - mgr inż. Rodian Piotr Pawłowski

- przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej 

- nadanie stopnia doktora nauk rolniczych: dyscyplina – zootechnika, specjalność - chów  i hodowla trzody chlewnej

- poparcie wniosku o wyróżnienie rozprawy doktorskiej 

Postępowanie habilitacyjne – dr Anna Dziekońska: podjęcie się przeprowadzenia postępowania,

wyznaczenie członków Komisji Habilitacyjnej

Wszczęcie przewodu doktorskiego – lek. wet. Tomasz Mieszczyński (wyznaczenie promotora, określenie zakresu egzaminów doktorskich, powołanie komisji egzaminacyjnej)

Zmiana przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr inż. Z. Makowkiego

Zatwierdzenie wykazu olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na kierunki studiów na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego

Zatwierdzenie Wydziałowego Regulaminu przyznawania odznaczeń (ze zm.)

Przyjęcie sprawozdania z działalności Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w roku akademickim 2016/2017

Zatwierdzenie zmian w składzie Komisji Wydziałowych

Zatwierdzenie zasad wyróżniania rozpraw doktorskich