Rada Wydziału - uchwały

UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT
 
(w tym opinie, stanowiska)

-  2016 -


8 stycznia 2016
HABILITACJA; nadanie dr. Rafałowi Strzeżkowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika 
Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
Poparcie wniosków pracowników Wydziału Bioinżynierii Zwierząt o przyznanie odznaczeń państwowych
i resortowych
Stanowisko RW – poparcie starań Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego o przeprowadzenie ponownej oceny
eksperckiej czasopism wydawanych przez PTZ

12 lutego 2016
Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Mochol
Określenie maksymalnej liczby kandydatów, nad którymi promotor lub promotor pomocniczy mogą sprawować 
opiekę naukową w jednym czasie 
Określenie trybu i zasad naboru na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych - rok ak. 2016/2017 (bez zm.)
Określenie limitu miejsc na I roku studiów doktoranckich stacjonarnych w roku ak. 2016/2017
Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
Poparcie wniosków w sprawie podpisanie umów/porozumień o współpracy (z placówkami naukowymi krajowymi
i zagranicznymi)

11 marca 2016
Wniosek o utrzymanie dotychczasowych kryteriów i zasad kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt – rok ak. 2017/2018.
Utrzymanie dotychczasowej oferty kształcenia.
Określenie zasad naboru na studia drugiego stopnia k. zootechnika w roku ak. 2016/2017, ze wskazaniem kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na ww. 
Określenie limitu naboru na I roku studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt - rok ak. 2016/2017
Poparcie wniosku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa
Zmiana w składzie Wydziałowej Komisji Dydaktycznej (przedstawiciele studentów)
Poparcie wniosków pracowników Wydziału o odznaki honorowe UWM
Określenie liczby członków Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w kadencji 2016 - 2020 z grona nauczycieli posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego 
Przyjęcie planu zadań przewidzianych do realizacji na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt w 2016 roku
Poparcie wniosków w sprawie podpisania umów/porozumień o współpracy (z placówkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi)
Stanowisko RW w sprawie projektu nowego Statutu UWM 


1 kwietnia 2016
Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony - mgr inż. Paulina J. Pogorzelska-Przybyłek
Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim - mgr inż. Alicja Sobczak
Wprowadzenie zmian dot. procesu dyplomowania na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt - zmiana (nowelizacja) procedur 

13 maja 2016
DOKTORAT: przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia naukowego doktora w zakresie zootechniki mgr inż. Paulinie Justynie Pogorzelskiej-Przybyłek 
Wszczęcie przewodu doktorskiego - mgr inż. Magdalena Mazur 
(wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego, określenie zakresu egzaminów doktorskich, powołanie Komisji Egzaminacyjnej)
Wszczęcie przewodu doktorskiego - mgr inż. Karolina D. Wasilewska 
(wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego, określenie zakresu egzaminów doktorskich, powołanie Komisji Egzaminacyjnej)
Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa
Poparcie wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta (KTiPSZ)
Zgłoszenie kandydatów na członków Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (kadencja 2017-2020)
Zatwierdzenia wykazu olimpiad i konkursów, których laureaci i finaliści są uprawnieni do przyjęcia na kierunki studiów prowadzone na Wydziale z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego
Zatwierdzenie przedmiotów do wyboru realizowanych przez studentów WBZ w ramach modułu ogólnouczelnianego oraz w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych i nauk społecznych w roku akademickim 2016/2017
Zatwierdzenie propozycji przedmiotu do modułu ogólnouczelnianego - „Genetyka w życiu człowieka”
Zatwierdzenie zmian w planach studiów na kierunkach:
  - zootechnika
  - bioinżynieria produkcji żywności
  - zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii 
Uchwalenie planu studiów i programu kształcenia na stacjonarnych studiach doktoranckich - od roku ak. 2016/2017 

10 czerwca 2016
Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony - mgr inż. Magdalena Mochol
Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim - mgr inż. Cezary Zwoliński
Wszczęcie przewodu doktorskiego – mgr inż. Katarzyna A. Mietelska  (wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego, określenie zakresu egzaminów doktorskich, powołanie Komisji Egzaminacyjnej)
Wszczęcie przewodu doktorskiego – mgr inż. Maciej J. Starczewski (wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego, określenie zakresu egzaminów doktorskich, powołanie Komisji Egzaminacyjnej)

1 lipca 2016
DOKTORAT: przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk rolniczych mgr inż. Magdalenie Mochol 
Postępowanie habilitacyjne:  dr inż. Katarzyna Śmiecińska  - wyznaczenie członków Komisji Habilitacyjnej
Przyjęcie rozpraw doktorskich i dopuszczenie do publicznej obrony: mgr inż. Magdalena Krawczyk, mgr inż. Alicja Sobczak
Wyznaczenie recenzentów w przewodach doktorskich: mgr inż. Elwiry Fiedorowicz
Zamknięcie przewodu doktorskiego (KHBiOM)
Poparcie wniosków o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na okres  2 lat
Upoważnienie adiunktów do opieki nad dyplomantami i prowadzenia wykładów (zm. uchwały)
Zmiana koordynatorów przedmiotów


16 września 2016

Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych  dr hab. Cezaremu Purwinowi, prof. UWM. Powołanie Zespołu Rady Wydziału w ww. postępowaniu.
Postępowanie habilitacyjne: dr inż. Marzena Mogielnicka-Brzozowska (wyznaczenie członków Komisji Habilitacyjnej)
Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: mgr inż. Cezary Zwoliński
Zatwierdzenie opiekunów doktorantów przyjętych na I rok studiów doktoranckich 2016/2017
Powierzenie prof. dr hab. Andrzejowi Gugołkowi, prof. zw. funkcji kierownika studiów doktoranckich (poparcie kandydatury)
Upoważnienie osób spoza Uczelni do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku  "Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii"
Powołanie Komisji Wydziałowych oraz przedstawicieli do Komisji Senackich, Uczelnianych i innych gremiów uczelnianych na kadencję 2016-2010
Przyznanie Medalu „Zasłużony dla Wydziału”

14 października 2016
DOKTORAT: Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki mgr inż. Cezaremu Krzysztofowi Zwolińskiemu
Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Natalii Piaskowskiej
Studia podyplomowe  "Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt" - zmiany uchwał
Zatwierdzenie koordynatorów przedmiotów (zmiany)
Upoważnienie adiunktów (WBZ) ze stopniem doktora do prowadzenia wykładów  i opieki nad dyplomantami  
Upoważnienie osób spoza Wydziału i Uczelni do sprawowania opieki nad dyplomantami
Przyjęcie sprawozdania z badania ankietowego studentów
Zatwierdzenie indywidualnego programu studiów (SN)
Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
Uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji Dydaktycznej o przedstawicieli studentów    

21 października 2016
DOKTORATY:
Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki mgr inż. Alicji Sobczak
Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki mgr inż. Magdalenie Krawczyk 

18 listopada 2016
Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Doroty Hering  
Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Mazur  
Przyjęcie karty samooceny Wydziału Bioinżynierii Zwierzątza za rok ak. 2015/2016
Poparcie wniosku o utworzenie stanowiska profesora nadzwyczajnego w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska 
Poparcie wniosku o utworzenie stanowiska profesora nadzwyczajnego w Katedrze Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa 
Poparcie wniosku o utworzenie stanowiska adiunkta (etat naukowy) w Katedrze Hodowli Bydła i Oceny Mleka 
Poparcie wniosku o ponowne nawiązanie stosunku pracy, po rozwiązaniu ze względu na uzyskanie  uprawnień emerytalnych
Poparcie wniosku o nadanie imienia Profesora Krzysztofa Walawskiego sali dydaktycznej nr 117 (KGZ)
Przyjęcie regulaminu posiedzeń Rady Wydziału  Bioinżynierii Zwierząt na kadencję 2016-2020
Przyjęcie planów remontowych na Wydziale  Bioinżynierii Zwierząt na 2017 rok