Rada Wydziału

Rada Wydziału stanowi najwyższy organ kolegialny Wydziału. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych z zakresu zootechniki. Rada Wydziału zapewnia prawidłowy przebieg i odpowiedni poziom nauczania oraz właściwy rozwój dyscyplin naukowych reprezentowanych przez Wydział. Do kompetencji Rady należy podejmowanie uchwał dotyczących wszelkich aspektów działalności dydaktyczno-naukowej i gospodarczej Wydziału.
 
Posiedzenia Rady Wydziału odbywją się planowo w każdy drugi piątek miesiąca. W sprawach pilnych Dziekan Wydziału zwołuje posiedzenia nadzwyczajne.