Rekrutacja śródroczna - luty 2017

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prowadzi śródroczny nabór kandydatów na studia drugiego stopnia

System IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów

Harmonogram śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

Uwaga zmiana harmonogramu rekrutacji!!!

**ZAPISY PRZEDŁUŻONO DO 17 LUTEGO 2017 r. do godz. 15:00**

 Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

25.01.-17.02.2017 r. do godz. 15:00

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)

do 17.02.2017 r.*

3.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

25.01.-17.02.2017 r .

4.

Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą

20.02.2017 r.

5.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

21.02.2017 r.

godz. 11.00

6.

Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów

21.02. - 22.02.2017 r. do godz. 15.00

 * o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Informacja o specjalnościach na studiach II stopnia kierunku Zootechnika.