I - Regulamin RID - dofinansowanie kosztów publikacji artykułów naukowych

Regulamin dofinansowania kosztów publikacji artykułów naukowych ze środków projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID)" dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztynie reprezentujących dyscyplinę zootechnika i rybactwo w roku 2021.

 

1. W ramach projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości" możliwe jest dofinansowanie oryginalnych i przeglądowych prac naukowych pracowników reprezentujących dyscyplinę zootechnika i rybactwo UWM w Olsztynie w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, których wydawcy wymagają wniesienia opłaty obligatoryjnej za opublikowanie artykułu lub opłaty fakultatywnej za ukazanie się artykułów w formule „Open Access".
W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest finasowanie opłat za przekroczenie limitu stron lub za publikację kolorowych ilustracji lub innych materiałów specjalnych.

2. Środki z projektu RID nie mogą być wydatkowane na pokrycie kosztów opcjonalnego udostępnienia artykułu w trybie „Open Access" oraz opłat za dodatkową korektę językową.

3. W ramach programu mogą być dofinansowane koszty opublikowania oryginalnych i przeglądowych prac naukowych, które będą przypisane do pracownika/ów reprezentujących dyscyplinę zootechnika i rybactwo zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (zgodnie z ostatnim wykazem czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego ds. nauki):

• 140 i więcej pkt do kwoty 10 000 zł brutto
• 100 pkt do kwoty 7 000 zł brutto
• 70 pkt do kwoty 5000 zł brutto
• 40 pkt do kwoty 3 000 zł brutto
• 20 pkt do kwoty 1000 zł brutto (dotyczy wyłącznie prac opublikowanych w formule „Open Access").

4. W przypadku publikacji naukowych, których autorzy pochodzą z różnych ośrodków naukowych i reprezentują różne dyscypliny naukowe, dofinansowanie, o którym mowa w punkcie 3 niniejszego regulaminu, może być przyznane dla publikacji od 70 pkt i więcej dla autora reprezentującego dyscyplinę zootechnika i rybactwo z UWM w Olsztynie. Wysokość dofinansowania określa wzór: kwota dofinansowania = wartość faktury brutto x (liczba punktów MEiN przypadających dla dyscypliny zootechnika i rybactwo UWM w Olsztynie / całkowita liczba punktów MEiN czasopisma).

5. Dofinansowanie może nie zostać przyznane w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do stabilności pozycji czasopisma w rankingu międzynarodowym lub krajowym oraz z braku środków finansowych.

6. W celu uzyskania dofinansowania należy przedłożyć wniosek „A" (załącznik 1- jeden egzemplarz w formie papierowej) w Biurze projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości" na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mającym swoją siedzibę w Dziekanacie Wydziału (pokój 134 lub 138). W/w dokument przyjmowany jest w sposób ciągły.

7. Wniosek „A" o uzyskanie dofinansowania na potrzeby uiszczenia obligatoryjnej opłaty za opublikowanie artykułu naukowego lub uiszczenia opłaty fakultatywnej za ukazanie się artykułu w formule Open Access należy złożyć niezwłocznie po uzyskaniu informacji od Edytora danego czasopisma o przyjęciu artykułu do druku.

8. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Kierownik RID w dyscyplinie zootechnika i rybactwo. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

9. W pracy, której publikacja została dofinansowana w ramach niniejszego projektu należy zamieścić informację: "Project financially supported by Minister of Science and Higher Education in the range of the program entitled "Regional Initiative of Excellence" for the years 2019-2022, Project No. 010/RID/2018/19, amount of funding 12.000.000 PLN."

10. W celu rozliczenia przyznanej dotacji finansowej należy złożyć niezwłocznie formularz „R" (załącznik 2- w  jednym egzemplarzu w formie papierowej) wraz z fakturą oraz kopię 1 i ostatniej strony wydanej publikacji do Biura projektu RID na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt (p. 134 lub 138).

11. W celu zamknięcia roku finansowego i przygotowania raportu rocznego do MEiN koszty publikacji artykułu naukowego mogą być ponoszone do 30 listopada obowiązującego roku kalendarzowego.

 

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1- Wniosek ,,A'' o dofinansowanie kosztów publikacji...

Załącznik 2- Formularz ,,R'' rozliczenia przyznaych środków finansowych...