Regulamin konkursu o przyznanie Nagrody Rady Naukowej Projektu RID w 2021 roku

Regulamin konkursu o przyznanie Nagrody Rady Naukowej Projektu RID

w 2021 roku

 I. INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Rada Naukowa projektu pn.  Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Projekt RID), finansowanego w ramach Programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości, zwana dalej Radą, przyznaje nagrody naukowe, zwane dalej Nagrodami.
 2. Nagrody przyznawane są w procedurze konkursowej dla wyróżniających zespołów badawczych za badania naukowe i prace rozwojowe mające istotny wpływ na rozwój dyscypliny naukowej objętej projektem.
 3. Nagrodę może otrzymać członek zespołu, o którym mowa w ust. 2 zatrudniony w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w momencie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Nagrody, który przepracował cały rok kalendarzowy poprzedzający i bieżący, w którym zostanie mu przyznana Nagroda.
 4. W przypadku osoby, w stosunku do której sąd, komisje dyscyplinarne lub komisje etyczne prawomocnie orzekły naruszenie zasad uczciwości naukowej, Nagroda nie jest przyznawana.
 5. Rada przyznaje po jednej Nagrodzie w jednej z następujących dyscyplin naukowych: weterynaria, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika i rybactwo oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.
 6. Nagrodą jest gratyfikacja pieniężna w wysokości 10.000 złotych brutto/brutto do równego podziału wśród członków zespołu badawczego oraz dyplom.
 7. O nagrodę mogą ubiegać się zespoły badawcze, które spełniają łącznie następujące warunki:
 1. Członkowie zespołów badawczych reprezentują dyscyplinę naukową, o której mowa w ust. 5 w co najmniej 50% oraz zostali przypisani do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (liczby „N”);
 2. Co najmniej dwóch z członków zespołu badawczego było beneficjentami środków finansowych projektu RID w 2021 r.;
 3. W dniu składania wniosku o Nagrodę członkowie zespołu badawczego zrealizowali i rozliczyli w terminie uzyskane w 2021 r. dofinansowanie z projektu RID. 

 8. Członek zespołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 może otrzymać w ramach konkursu tylko jedną Nagrodę.

 9. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Rady.

II. ZGŁASZANIE WNIOSKÓW O NAGRODY:

 1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody, stanowiącym Załączniki nr 1-3 do Regulaminu konkursu mogą występować zespoły badawcze spełniające warunki określone w ust. 7.
 2. Wniosek może być złożony tylko jeden raz w ramach zespołu badawczego.
 3. Termin składania wniosków o Nagrody upływa z dniem 30 października 2021 roku (decyduje data wpływu wniosku).
 4. Wnioski należy złożyć w formie elektronicznej, wysyłając podpisany pdf wniosku na adres rid@uwm.edu.pl

  III. TRYB OCENY WNIOSKÓW I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Do oceny przyjmowane są wnioski kompletne, sporządzone zgodnie z Załącznikami nr 1-3 do Regulaminu konkursu.
 2. Rada dokonuje wyboru nie więcej niż pięciu wniosków (po jednym z każdej dyscypliny naukowej) biorąc pod uwagę:

1) znaczenie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych dla rozwoju dyscypliny naukowej objętej wsparciem Projektu RID,

2) aktywność w zakresie pozyskiwania środków na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych ze źródeł zewnętrznych.

  3. Rada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów podejmuje decyzję   o przyznaniu Nagród.

IV. WRĘCZANIE NAGRÓD

 1. Nagrody wręczane są podczas seminarium Rady.
 2. Nagrody wręczane są osobom nagrodzonym lub osobom przez nie upoważnionym.
 3. Laureaci zobowiązani są do zaprezentowania nagrodzonego osiągnięcia podczas seminarium, o którym mowa w ust. 1.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Formularz wniosku o przyznanie Nagrody dostępny jest na stronie internetowej projektu, tj. http://rid.uwm.edu.pl/
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 października 2021 r.

NA SKRÓTY  - PLIKI DO POBRANIA:

 

Zatwierdzono w dniu 6 października 2021 r.

przez Radę Naukową projektu RID