Obszary badawcze RID

Obszar I: Środowisko i woda: dziedzina nauk rolniczych, dyscypliny: agronomia oraz ochrona środowiska i kształtowanie środowiska – odpowiedzialna za podobszar: dr hab. Agnieszka Pszczółkowska, prof. UWM; rybactwo -  odpowiedzialna za podobszar: dr Anna Wiśniewska; zootechnika - odpowiedzialny za podobszar: prof. dr hab. Wiesław Sobotka.

W ramach tego obszaru realizowane będą badania podstawowe i prace rozwojowe dotyczące zagadnień o dużym znaczeniu dla przyszłej stabilności środowiska,  jakości surowców i wód, ochrony flory i fauny wodnej i biotopów od wód zależnych oraz dobrostanu ludzi i zwierząt, w tym:

 1. bezpiecznego nawożenia i zarządzania odpadami w funkcji  ochrony jakości gleb oraz monitoringu zanieczyszczeń;
 2. zarządzania naturalnymi populacjami organizmów wodnych;
 3. mikrobiologicznych zanieczyszczeń naturalnych i kształtowanych antropogenicznie ekosystemów wodnych;
 4. metod i biotechniki chowu i hodowli ryb oraz przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów akwakultury w aspekcie zrównoważonego środowiska;
 5. możliwościami wdrożeń nowoczesnych technik i technologii adaptowanych z innych gałęzi gospodarczych w kontekście gospodarki wodno-ściekowej w akwakulturze;
 6. nowoczesnymi technologiami służącymi do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gospodarce rybackiej;
 7. określenia  wpływu rożnych systemów  chowu zwierząt  gospodarskich i fermowych  na ich dobrostan przy zastosowaniu wskaźników szerokiego  tła środowiskowego warunków bytowania i wskaźników behawioralnych,
 8. opracowania innowacyjnych i bezinwazyjnych  metod szerokiej identyfikacji  zagrożeń  zoohigienicznych  w środowisku bytowania  zwierząt,
 9. żywieniowych technologii ograniczających zanieczyszczenie środowiska naturalnego związkami biogennymi z produkcji zwierzęcej.
 10. poprawy jakości upraw w tym: wykorzystania innowacyjnych zintegrowanych technologii produkcji roślin uprawnych (uprawa, nawożenie, ochrona roślin) z uwzględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju agroekosystemów, które wpisują  się w idee gospodarstw ekologicznych, a zwłaszcza w zalecenia rolnictwa integrowanego.

 

Obszar II: Surowce i przetwórstwo żywności: dziedzina nauk rolniczych, dyscypliny agronomia – odpowiedzialna za podobszar: dr hab. Agnieszka Pszczółkowska, prof. UWM; technologia żywności i żywienia - odpowiedzialna za podobszar: dr hab. Anna Iwaniak, prof. UWM.

Badania podstawowe i prace rozwojowe w tym obszarze dotyczyć będą doskonalenia metod selekcji surowców roślinnych i zwierzęcych, bezpieczeństwa żywności oraz produkcji tradycyjnych i innowacyjnych produktów spożywczych, w tym:

1. oceny jakości surowców i produktów pochodzenia roślinnego dedykowanych na cele żywieniowe pod względem obecności niepożądanych i szkodliwych mikroorganizmów oraz ich metabolitów wtórnych (mykotoksyn);

2. analityki substancji bioaktywnych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz metodologii oceny  ich własności funkcjonalnych i prozdrowotnych;

3. badania zaawansowanych metod selektywnej ekstrakcji biologicznie aktywnych składników żywności w aspekcie bezpieczeństwa żywności;

4. oceny składu chemicznego surowców do produkcji bezpiecznej żywności pod względem zawartości składników pokarmowych, mineralnych i biologicznie czynnych, a także składników antyżywieniowych; 

5. pozyskiwania nowych, naturalnych substancji bioaktywnych pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mikrobiologicznego, które wykazują działanie nutraceutyczne, profilaktyczne i terapeutyczne;

6. wykorzystania drobnoustrojów i ich metabolitów do modyfikacji właściwości i utrwalania żywności, gwarantujących bezpieczeństwo żywność;

7. badania struktury wewnętrznej (mikro- i nanostruktury) surowców i produktów spożywczych, z uwzględnieniem jej oddziaływania na bezpieczeństwo żywności;

8. określenia wpływu nowych metod utrwalania w niskiej temperaturze oraz systemów pakowania na jakość produktów i bezpieczeństwo zdrowotne żywności;

9. nowego zastosowania enzymatycznych i chemicznych reakcji oraz procesów w technologii żywności o zaprojektowanych właściwościach;

10. projektowania właściwości filmów i powłok jadalnych poprzez zmianę ich składu chemicznego i właściwości fizycznych w aspekcie bezpieczeństwa żywności;

11. badań konsumenckich i metaanaliz w kontekście „novel foods” i „traditional foods”.

 

Obszar III: Zdrowie zwierząt, bezpieczeństwo żywnościowe i żywności oraz jakość życia: dziedzina nauk weterynaryjnych –  odpowiedzialny za podobszar: prof. dr hab. Bogdan Lewczuk, dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina zootechnika – odpowiedzialny za podobszar: prof. dr hab. Wiesław Sobotka.

Badania podstawowe i prace rozwojowe prowadzone w obszarze relacji człowiek - zwierzę - środowisko będą realizowane w aspekcie dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego ludzi i zwierząt. Obejmują one:

 1. badania nad funkcjonowaniem organizmu zwierząt w zdrowiu i chorobie, w tym procesami adaptacji do zmian w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym oraz patogenezą chorób na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym i układowym;
 2. badania nad optymalizacją składu pasz i wykorzystaniem nowych, innowacyjnych  źródeł białka w kontekście zapewniania dobrostanu zwierząt i uzyskania surowców pochodzenia zwierzęcego o najwyższej jakości; 
 3. badania nad czynnikami niepożądanymi (m.in. mikotoksynami) obecnymi w paszach, w tym optymalizacją metod ich wykrywania, określeniem mechanizmów ich oddziaływania na organizm zwierząt oraz sposobów ograniczenia istniejących zagrożeń;  
 4. badania nad oddziaływaniem wybranych związków chemicznych występujących w produktach spożywczych na organizm zwierząt modelowych, prowadzone na poziomie behawioralnym, układowym, narządowym, tkankowym, komórkowym, subkomórkowym i molekularnym;
 5. badania nad nowymi preparatami i lekami weterynaryjnymi, w tym preparatami o działaniu immunomodulującym, preparatami pochodzenia naturalnego oraz preparatami bakteriofagowymi jako sposobem na ograniczenie stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej;
 6. badania nad optymalizacją metod diagnostyki chorób zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;
 7. badania nad opracowaniem nowych metod leczenia chorób zwierząt, w tym uwzględniających szersze wykorzystanie immunomodulatorów i ograniczenie stosowania antybiotyków;
 8. badania nad opracowaniem optymalnych programów profilaktycznych dla zwierząt;
 9. badania and optymalizacją metod wykrywania zagrożeń biologicznych i chemicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego;
 10. badania nad czynnikami wpływającymi na przeżywalność i namnażanie drobnoustrojów w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.