III - Regulamin RID - dofinansowanie kosztów zakupu odczynników i materiałów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

Regulamin finansowania kosztów zakupu odczynników i materiałów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego ze środków projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID)" do wykonywania prac badawczych przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie reprezentujących dyscyplinę zootechnika i rybactwo w 2022 roku.

1. W ramach projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości" możliwe jest finansowanie zakupu odczynników chemicznych i materiałów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego z przeznaczeniem do wykonywania specjalistycznych analiz w ramach zadania badwczego , wskazanego we wniosku aplikacyjnym, mieszczącego się w obszarach badawczych projektu RID oraz wykonywanych w laboratoriach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2. Środki z projektu RID mogą być wydatkowane na pokrycie kosztów zakupu odczynników chemicznych i materiałów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego max. do kwoty 15 000 PLN na 1 zadanie badawcze według procedur obowiązujących w tym zakresie w UWM w Olsztynie (tj. stosowanie postępowania przetargowego, umowy na dostawy sukcesywne).

3. W celu uzyskania finansowania należy przedłożyć wypełniony wniosek „AM" (załącznik nr 1) w Biurze projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości" na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mającym swoją siedzibę w Dziekanacie Wydziału (pokój 138 lub 134). W/w dokumenty przyjmowane są w sposób ciągły.

4. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie przyznanych środków finansowych jest faktura VAT na każdy jednostkowy zakup. Winna być ona dostarczona w terminie umożliwiającym terminowe dokonanie płatności do Biura projektu RID na adres wskazany w pkt. 6 niniejszego Regulaminu.

5. Decyzję o przyznaniu finansowania podejmuje Kierownik projektu RID w dyscyplinie zootechnika i rybactwo. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6. Finansowanie może być nie przyznane w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do celowości wykorzystania wnioskowanych odczynników i materiałów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego w pracach badawczych oraz z braku środków finansowych.

7. W publikacji naukowej, monografii lub innym opracowaniu naukowym (doniesienia i komunikaty konferencyjne, referaty), w których zamieszczono wyniki badań uzyskane z wykorzystaniem odczynników chemicznych i materiałów oraz sprzętu laboratoryjnego zakupionego ze środków finansowych niniejszego programu należy zamieścić informację: "Project financially supported by Minister of Education and Science in the range of the program entitled "Regional Initiative of Excellence" for the years 2019-2022, Project No. 010/RID/2018/19, amount of funding 12.000.000 PLN."

8. Rozliczeniem przyznanej kwoty finansowej, w danym roku kalendarzowym, na wsparcie zakupu odczynników chemicznych i materiałów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego z pzreznaczeniem do wykonywania specjalistycznych analiz w ramach zadania badawczego wskazanego we wniosku aplikacyjnym jest artykuł naukowy opublikowany w czasopismach z IF oraz złożenie formularza rozliczniowego AMR (załącznik 2).

9. W celu zamknięcia roku finansowego i przygotowania raportu rocznego do MEiN koszty zdarzeń wyszczególnionych w pkt. 2  niniejszego Regulaminu muszą być zaksięgowane na koncie finasowym projektu RID do 30 listopada obowiązującego roku kalendarzowego

Do pobrania:

Załącznik 1. Wniosek ,,AM” o finasowanie kosztów zakupu materiałów i drobnego szprzętu laboratoryjnego

Załącznik 2. Formularz ,,AMR’’ rozliczenia przyznanych środków finansowych związanych z kosztami zakupu materiałów i drobnego szprzętu laboratoryjnego

Załącznik 3. Formularz ,,AMK’’ monitoringu wydatkowania przyznanych środków finansowych związanych z kosztami  zakupu odczynników i materiałów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego