III - Regulamin RID - dofinansowanie kosztów zakupu odczynników i materiałów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

Regulamin finansowania kosztów zakupu odczynników i materiałów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego ze środków projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID)" do wykonywania prac badawczych przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie reprezentujących dyscyplinę zootechnika i rybactwo w latach 2020-2022

1. W ramach projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości" możliwe jest finansowanie zakupu odczynników chemicznych i materiałów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego z przeznaczeniem do wykonywania specjalistycznych analiz w laboratoriach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie biorących udział w realizacji prac badawczych mieszczących się w obszarach badawczych projektu RID.

2. Środki z projektu RID mogą być wydatkowane na pokrycie kosztów zakupu odczynników chemicznych i materiałów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego według procedur obowiązujących w tym zakresie w UWM w Olsztynie (tj. stosowanie postępowania przetargowego, umowy na dostawy sukcesywne).

3. W celu uzyskania finansowania należy przedłożyć wypełniony wniosek „AM" (załącznik nr 1) wraz fakturą w Biurze projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości" na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mającym swoją siedzibę w Dziekanacie Wydziału (pokój 138 lub 134). W/w dokumenty przyjmowane są w sposób ciągły

4. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie przyznanych środków finansowych jest faktura VAT. Winna być ona dostarczona w terminie umożliwiającym terminowe dokonanie płatności do Biura projektu RID na adres wskazany w pkt. 6 niniejszego Regulaminu.

5. Decyzję o przyznaniu finansowania podejmuje Kierownik projektu RID w dyscyplinie zootechnika i rybactwo. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6. Finansowanie może być nie przyznane w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do celowości wykorzystania wnioskowanych odczynników i materiałów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego w pracach badawczych oraz z braku środków finansowych.

7. W publikacji naukowej, monografii lub innym opracowaniu naukowym (doniesienia i komunikaty konferencyjne, referaty), w których zamieszczono wyniki badań uzyskane z wykorzystaniem odczynników chemicznych i materiałów oraz sprzętu laboratoryjnego zakupionego ze środków finansowych niniejszego programu należy zamieścić informację: "Project financially supported by Minister of Science and Higher Education in the range of the program entitled "Regional Initiative of Excellence" for the years 2019-2022, Project No. 010/RID/2018/19, amount of funding 12.000.000 PLN."

Do pobrania:

Załącznik 1. Wniosek ,,AM”o finasowanie kosztów zakupu materiałiałów i drobnego szprzętu laboratoryjnego