Rozwój naukowy

Ważne informacje dot. rozwoju naukowego (doktoraty, habilitacje, profesury):

USTAWY

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)
http://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/08/kdn.pdf

USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669)
http://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/08/kdn-pw.pdf

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030650595/U/D20030595Lj.pdf


ROZPORZĄDZENIA

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 261)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000261/O/D20180261.pdf

wcześniejsze:

z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1586)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001586

z dnia 30 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1842)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001842

z dnia 3 października 2014 r (Dz. U. z 2014 r., poz. 1383)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001383

z dnia 2 września 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1200)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112041200

 

CENTRALNA KOMISJA DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW:
www.ck.gov.pl