Praca dyplomowa - WAŻNE!!!

UWAGA!

STUDENCI  II  ROKU 

STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

ZOOTECHNIKA

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w dziekanacie (min. 7 dni przed egz. dypl.):

  • 1 egzemplarza pracy magisterskiej z płytą CD (ze znakami wodnymi);
  • OŚWIADCZENIA (zgoda na udostępnienie pracy) 1) wg Zarządzenia Nr 42/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 –wydrukowane z APD; 
  • oświadczenia dot. badania losów absolwentów (na stronie Uniwersytetu w zakładce STUDENCI/BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW);
  • 4 zdjęć do dyplomu (format 6,5 x 4,5).

 

Na wniosek absolwenta  można otrzymać odpis dyplomu w j. angielskim  w tym celu należy złożyć podanie w dziekanacie oraz dołączyć dodatkowe zdjęcie.

Opłaty za dyplom dokonujemy w systemie USOSweb (60 zł lub 100 zł z wersją w j. ang.).

Proszę również pamiętać o „rozliczeniu się z biblioteką” przed przystąpieniem do egz. dyplomowego!

 

Osoby, którym zmienił się adres zamieszkania proszone są

o uaktualnienie w dziekanacie.

 

Praca dyplomowa-WAŻNE!!!

Informujemy, że obowiązuje procedura dyplomowania oparta na Zarządzeniu Nr 42/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych. Instrukcje dla studentów, recenzentów i promotorów znajdują się na stronie http://apd.uwm.edu.pl.  Hiperłącze do tej strony zamieszono także w zakładce Studenci /Ważne dla studenta / Praca dyplomowa (tam znajdują się również strony tytułowe  i wymagane tłumaczenia w j.ang.)

 

SYSTEM apd.uwm.edu.pl UDOSTĘPNIA PRACOWNIK KATEDRY, W KTÓREJ  PISANA JEST PRACA!

 

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH - MAGISTERSKICH USTALANE SĄ PO ZŁOŻENIU PRACY W DZIEKANACIE

Do dnia 30 czerwca 2018r. można składać prace dyplomowe magisterskie w dziekanacie lub podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy do dnia 15 września br. (zaopiniowane przez promotora) – druki do pobrania na stronie WBZ.