ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn
tel: +48(089)523 34 05, 523 36 40
fax:+48(089)523 38 27
   e-mail: bzw@uwm.edu.pl, wbz@uwm.edu.pl
kierunki kształcenia        

 

Wydział Bioinżynierii Zwierząt prowadzi kształcenie na:

  1. kierunku Zootechnika
  2. makrokierunku Bioinżynieria produkcji żywności (makrokierunek powstał w oparciu o treści kształcenia kierunków: zootechnika oraz technologia żywności i żywienie człowieka, a także wzbogacony został o nowe treści kształcenia w zakresie gospodarki żywnościowej, przetwórstwa żywności oraz kształtowania jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywności 

     Na kierunku Zootechnika studia realizowane są jako studia pierwszego stopnia, które trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się egzaminem dyplomowym inżynierskim (absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera). Umożliwiają one dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia, które trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się egzaminem dyplomowym magisterskim  (absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra). Kształcenie na kierunku Zootechnika realizowane jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

     Na makrokierunku ”Bioinżynieria produkcji żywności” studia realizowane są jako studia stacjonarne pierwszego stopnia, które trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się egzaminem dyplomowym inżynierskim (absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera). Umożliwiają one dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia kierunku zootechnika oraz technologia żywności i żywienie człowieka, które trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się egzaminem dyplomowym magisterskim (absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra).

 Absolwentom studiów magisterskich Wydział Bioinżynierii Zwierząt oferuje kształcenie w ramach 8-semestralnych studiów trzeciego stopnia w dyscyplinie ”Zootechnika”.

Ponadto absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie „Produkcji mieszanek paszowych i doradztwa żywieniowego” (089 523 33 79).
 

Forma i czas trwania studiów oraz specjalności na kierunku Zootechnika

studia stacjonarne
Studia
pierwszego stopnia
7 sem.
Chów i hodowla zwierząt amatorskich
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla koni i jeździectwo
Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni
Studia
drugiego stopnia
3 sem.
Biotechnologia w hodowli zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Kształtowanie jakości produktów zwierzęcych
Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe
studia niestacjonarne
Studia
pierwszego stopnia
7 sem.
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla koni i jeździectwo
Studia
drugiego stopnia
3 sem.
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe

Forma i czas trwania studiów oraz specjalności na makrokierunku Bioinżynieria produkcji żywności*

studia stacjonarne
Studia
pierwszego stopnia
7 sem.
Gospodarka żywnościowa
Przetwórstwo żywności
Kształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji żywności

* - w realizacji programów uczestniczą Wydziały Bioinżynierii Zwierząt i Nauki o Żywności

 

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA MAKROKIERUNKU
"BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI
"

Absolwent posiada wiedzę z zakresu technologii produkcji, przetwarzania, utrwalania, przechowywania surowców i produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego, kontroli ich jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego, a także nauk technicznych i ekonomicznych. Umie  organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń. Zna zasady funkcjonowania  rynku produktów spożywczych. Ponadto wykazuje znajomość zagadnień z organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu, doradztwa zawodowego, podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej oraz ochrony środowiska.
Absolwent zna język obcy w zakresie korzystania z literatury fachowej w obrębie makrokierunku. Wykazuje umiejętność  posługiwania się techniką komputerową w zakresie tworzenia i obsługi komputerowych baz danych,  sterowania procesami technologicznymi i analitycznymi   oraz zarządzania przedsiębiorstwem.
 Absolwent  jest przygotowany do pracy w przemyśle rolno-spożywczym,  gospodarstwach rolnych, zakładach i instytucjach zajmujących się produkcją, przetwórstwem, obrotem surowców i produktów żywnościowych, laboratoriach analitycznych, badawczych,  kontroli  jakości i certyfikacji, jednostkach doradczych i projektowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także w administracji rządowej i samorządowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU
"ZOOTECHNIKA
"

Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują dyplom inżyniera w wybranej przez siebie specjalności. Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu rolnictwa i zootechniki. Potrafi posługiwać się techniką komputerowa w zakresie tworzenia i obsługi komputerowych baz danych. Absolwent jest przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) jest przygotowany do pracy w szkolnictwie. 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKU
"ZOOTECHNIKA"

Absolwenci studiów drugiego stopnia otrzymują dyplom magistra inżyniera w wybranej przez siebie specjalności. Absolwent studiów drugiego stopnia posiada zaawansowaną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie planowania i organizacji hodowli zwierząt oraz stosowania programów hodowlanych, żywieniowych i profilaktycznych w populacjach różnych gatunków zwierząt. Absolwent jest przygotowany do pracy: w administracji państwowej i samorządowej, w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, ośrodkach doradztwa rolniczego, bankach i firmach ubezpieczeniowych, przemyśle rolno-spożywczym, przemyśle paszowym, w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego a ponadto w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach specjalistycznych, redakcjach wydawnictw rolniczych oraz w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej - zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej, praktyki i zajęć terenowych są przygotowani do organizowania procesu produkcji i kierowania zespołami ludzkimi.

 

 


ostatnia aktualizacja : 08.10.2011 | odwiedzin : 1195721 | realizacja :