ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn
tel: +48(089)523 34 05, 523 36 40
fax:+48(089)523 38 27
   e-mail: bzw@uwm.edu.pl, wbz@uwm.edu.pl
structure        

Katedra Hodowli Owiec i Kóz


- Działalność naukowa

- Działalność dydaktyczna

- Koła naukowe

- Oferta usługowo-badawcza

- Publikacje

- Laboratorium Zwierzęce

- Niezwykła kolekcja zwierząt

- Nasze zwierzęta

- X Olsztyńskie Dni Nauki

adres :

ul. Oczapowskiego 5 p.140 A,
10-719 Olsztyn
tel. 089 523-38-06
tel./fax 089 524-51-05e-mail :
khoik@uwm.edu.pl


Działalność dydaktyczna


Kierunek: Zootechnika, Wydział Bioinżynierii Zwierząt

- Chów i hodowla owiec oraz kóz
Poznanie typów użytkowych ras owiec i kóz hodowanych w Polsce, ich reprodukcji i podstaw użytkowania. Wykorzystanie kontroli użytkowości w ocenie, selekcji i doborze zwierząt. Powiązanie poziomu żywienia zwierząt i profilaktyki ze wzrostem i rozwojem oraz poziomem użytkowości. Charakterystyka cech jakościowych oraz racjonalny sposób zagospodarowania mleka owiec i kóz. Zasady żywienia kóz mlecznych i odchowu jagniąt

- Owczarstwo i koziarstwo
Możliwości wykorzystania nowych technologii w poprawie płodności i plenności. Doskonalenie i możliwości użytkowania mięsnego i mlecznego owiec i kóz, użytkowania wełnistego i oceny cech wełny oraz skór. Opanowanie metod pracy hodowlanej, specyfiki żywienia owiec i kóz, poprawy środowiska i profilaktyki, a także wykorzystania metod ekonomicznej oceny i projektowania produkcji owiec i kóz.

- Hodowla kóz
Poznanie typów użytkowych i rasy kóz. Charakterystyka cech jakościowych oraz racjonalny sposób zagospodarowania mleka koziego. Zasady żywienia kóz, systemu odchowu koźląt. Kontrola użytkowości


- Wybrane działy produkcji zwierzęcej
Stan i perspektywy ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce. Walory prozdrowotne wełny owczej. Siara i mleko owcze źródłem żywności funkcjonalnej. Walory odżywcze i prozdrowotne mięsa owczego. Możliwości poprawy walorów zdrowotnych mięsa i mleka owczego.

Kierunek:Bioinżynieria produkcji żywności, Wydział Bioinżynierii Zwierząt

 - Chów i hodowla zwierząt

Charakterystyka ras oraz kierunki użytkowania owiec i kóz. Rozród owiec i kóz, wychów jagniąt i koźląt. Podstawowe zasady żywienia z uwzględniem specyfiki gatunkowej. Zabiegi pielęgnacyjno-hodowlane w stadach owiec i kóz, profilaktyka w pomieszczeniach dla owiec i kóz. Cechy eksterieru różnych ras owiec i kóz w powiązaniu z kierunkiem użytkowania. Ocena efektywności użytkowania rozpłodowego. Technologia żywienia oraz normowanie pasz dla poszczególnych grup technologicznzych. Zabiegi pielęgnacyjne u owiec i kóz.

- Pozyskiwanie i przerób żywnościowych produktów owczarskich i koziarskich

Mięsne i mleczne użytkowanie owiec i kóz; rasy owiec i kóz użytkowane w kierunku mięsnym i mlecznym. Technologia produkcji jagnięciny i koźlęciny. Technologia produkcji mleka owczego i koziego. Ocena cech użytkowości mięsnej i mlecznej owiec i kóz. Jakość spożywczych produktów pochodzących od owiec i kóz; walory prozdrowotne. Ocena warunków zootechnicznych budynków inwentarskich i dobrostanu owiec i kóz; wykorzystanie metod biotechnologicznych i biofizycznych; technologie pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania mleka; technologia produkcji jagniąt rzeźnych i ich ocena przyżyciowa, poubojowa tusz jagnięcych i wyrobów kulinarnych.

 

Kierunek: Rolnictwo, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

- Chów zwierząt (owce)
Typy użytkowe i rasy owiec oraz kierunki ich użytkowania. Rozpłód owiec. Walory prozdrowotne produktów owczych.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
- Chów i hodowla zwierząt (owce)

Znaczenie i kierunki rozwoju owczarstwa i koziarstwa oraz typy użytkowe i rasy owiec i kóz.Charakterystyka pozyskiwania produktów – wełna, mleko, mięso. Technologie chowu i hodowli owiec - organizacja stad; harmonogram prac w stadzie. Ocena pokroju owiec i kóz - opis poszczególnych partii ciała oraz cech użytkowych owiec i kóz; charakterystyka okrywy wełnistej owiec. Wełna i skóry owcze - terminy i technika strzyżenia, ocena organoleptyczna wełen, wady wełny i klasyfikacja technologiczna, pozyskiwanie i konserwacja skór, ocena i przeznaczenie skór. Zabiegi hodowlano-pielęgnacyjne- znakowanie owiec, organizacja stanówki owiec, i wykotów, kurtyzowanie ogona, pielęgnacja wymion u kóz i owiec, profilaktyka u jagniąt i koźląt, pielęgnacja racic.
ostatnia aktualizacja : 08.10.2011 | odwiedzin : 1196811 | realizacja :