Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa profesorowi Janowi Jankowskiemu przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - 18 maj 2017

Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa profesorowi Janowi Jankowskiemu, kierownikowi Katedry Drobiarstwa, było jednym z najważniejszych wydarzeń obchodów pierwszego Święta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, które odbyło się w dniu 18 maja 2017 r. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w sferze zawodowej oraz życiu prywatnym.

Profesor dr hab. Jan Jankowski urodził się 11 kwietnia 1952 r. w Śniadowie. W 1971 r. ukończył Technikum Rolnicze w Łomży, a w 1976 r. Wydział Zootechniczny Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W tym samym roku podjął pracę jako asystent w Zakładzie Hodowli i Technologii Produkcji Drobiu macierzystego Wydziału. Pracę doktorską pt. ,,Badania niektórych cech użytkowych indyczek reprodukcyjnych w chowie intensywnym na podłodze i w klatkach”, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. A. Farugi, obronił z wyróżnieniem 3 lata później. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych uzyskał  w 1990 r., a  Jego praca habilitacyjna pt. ,,Reakcja czterech populacji indyków na zastosowane metody hodowlane” została nagrodzona przez Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Swój warsztat badawczy doskonalił podczas 3 zagranicznych staży  naukowe oraz licznych pobytów studyjnych w wiodących ośrodkach naukowych i rozwojowych  Europy, Ameryki i Azji.

W 1990 roku został mianowany na stanowisko docenta, a w 1991 roku na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W  1997 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. W 2000 roku awansował stanowisko profesora zwyczajnego. Przez dwie kolejne kadencje (1990 – 1996) pełnił funkcję prodziekana ds. nauki, a w latach 1996 – 1999 dziekana Wydziału Zootechnicznego (od 1998 r. Bioinżynierii Zwierząt). Był współorganizatorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pełniąc,
od początku jego istnienia, przez dziewięć kolejnych lat (1999 – 2008) funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką. Od  2005 roku pełni funkcję kierownika  Katedry Drobiarstwa. W 2013 Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Grodnie nadał Profesorowi godność doktora honoris causa.

Prof. Jan Jankowski jest uznanym w skali międzynarodowej autorytetem naukowym z zakresu drobiarstwa, specjalistą z zakresu hodowli, chowu i żywienia indyków. Jego dorobek naukowy obejmuje 215 oryginalnych prac twórczych oraz
12 przeglądowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych. W bazie Web of Science odnotowano 136 publikacji Profesora, 910 cytowań a Indeks Hirsza wynosi 15. Wartość zsumowanego IF przekracza 130, a liczba punktów MNiSW 3700. Jest współautorem 16 książek, w tym 4 wydanych za granicą. Na szczególne podkreślenie zasługuje wydany pod redakcją Profesora podręcznik „Hodowla i użytkowanie drobiu” (PWRiL, 2012). Wyniki swoich badań prezentował
na licznych kongresach i sympozjach w kraju i za granicą, w tym na siedmiu Światowych Kongresach Drobiarskich  (także jako invited speaker). Ostatnie 20 lat badań, prowadzonych we współpracy m.in. z zespołem prof. Zenona Zduńczyka
z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, to doskonalenie żywienia indyków w aspekcie uwarunkowań homeostazy ekosystemu przewodu pokarmowego, zwiększenia sprawności systemu immunologicznego oraz jakości
i bezpieczeństwa zdrowotnego mięsa. Do najważniejszych osiągnięć praktycznych należy zaliczyć wyhodowanie 7 krajowych rodów indyków, których mieszańce towarowe o nazwie handlowej WAMA w latach 1985-1990 stanowiły ponad 90% krajowego pogłowia tego gatunku ptaków oraz  wykazanie możliwości i celowości zmniejszenia ilości składników mineralnych dodawanych do mieszanek paszowych dla indyków. Dzięki doskonałej znajomości praktycznych problemów drobiarstwa oraz efektywnej współpracy z podmiotami gospodarczymi, większość wyników badań Jego Zespołu jest na bieżąco wdrażana do praktyki. Katedra Drobiarstwa od wielu lat jest liderem UWM w komercjalizacji wyników badań naukowych.

Profesor wykazuje wyjątkową sprawność organizacyjną oraz umiejętność pozyskiwania środków finansowych na badania i tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Efektywnie wykorzystując fundusze UE utworzył znakomitą, unikalną w skali europejskiej, infrastrukturę badawczą. Kierował 8 projektami badawczymi uzyskanymi drogą konkursową, a w realizacji kolejnych 7 uczestniczył jako wykonawca. Był promotorem w siedmiu zakończonych przewodach doktorskich. Wykonał łącznie 86 recenzji w postępowaniach awansowych oraz przewodniczył 20 komisjom habilitacyjnym.

W uznaniu osiągnięć naukowych i autorytetu Profesor wybierany jest  na odpowiedzialne funkcje w sferze nauki. Od 2011 roku jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. W latach 2003-2011 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego,
a w latach 2011-2015 przewodniczącego  Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN. Jest członkiem Rad Naukowych Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie oraz Instytutu Zootechniki w Krakowie.
Od 6 kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącego Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej. W 2010 roku został wybrany na członka Society of Nutrition Physiology (Niemcy). Jest członkiem Editorial Board dwóch czasopism naukowych indeksowanych prze JCR: Journal of Animal  and Feed Sciences oraz Journal of Elementology. 

Poniżej galeria zdjęć, udostępniona dzięki uprzejmości Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

linK : Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa profesorowi Janowi Jankowskiemu - 18 maj 2017

 

oraz relacja TV Lublin z ww uroczystości:

linK: Dziś świętował Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie