Praca

OGŁOSZENIE
O możliwości podjęcia pracy na podstawie umowy o dzieło

 

Informujemy o możliwości podjęcia pracy na umowę o dzieło w okresie wrzesień – październik 2016. r. w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie w projekcie pt: „Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych” finansowanego ze środków NCBiR w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.


Wymagania dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na w/wym. stanowisko:

 1. tytuł magistra w dziedzinie biologii lub biotechnologii
 2. umiejętność pracy w laboratorium mikrobiologicznym
 3. praktyczna umiejętność oznaczania metodą PCR
 4. dyspozycyjność

 

Zakres prac badawczych obejmować będzie:

 • opracowanie w formie wewnętrznego opracowania naukowego zagadnienia dotyczącego „Charakterystyki wybranych parametrów mikrobiologicznych zielonki i kiszonki ze ślazowca pensylwańskiego” a w szczególności zagadnień dotyczących:
 1. Zawartości wyizolowanego całkowitego DNA Lactobacillus spp., z zielonki i kiszonek (μg DNA·g-1 próbki)
 2. Oznaczenie ilościowe zawartości DNA poszczególnych mikroorganizmów w próbkach zielonki i kiszonek
 3. Jakościowe oznaczenie obecności grzybów toksynotwórczych w badanych próbkach zielonki i kiszonek

Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 16.09.2016 r. na adres kzzp@uwm.edu.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, ul. Oczapowskiego 5, Olsztyn.

W tytule maila/na kopercie proszę wpisać BIOSTRATEG – umowa o dzieło.

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie.

Wydatek w ramach Projektu PBS3/A8/32/2015 pt.: „Preparat synbiotyczny do profilaktyki zdrowotnej zwierząt monogastrycznych i zapobiegania wystąpienia chorób bakteryjnych i zatruć wywołanych toksynami oraz poprawiającego bezpieczeństwo żywienia i wydajność chowu zwierząt”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

 
OGŁOSZENIE O PRACĘ

Poszukujemy osoby na stanowisko inżynieryjno-techniczne (specjalista) w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie w projekcie pt „Preparat synbiotyczny do profilaktyki zdrowotnej zwierząt monogastrycznych i zapobiegania wystąpienia chorób bakteryjnych i zatruć wywołanych toksynami oraz poprawiającego bezpieczeństwo żywienia i wydajność chowu zwierząt”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A, nr: PBS3/A8/32/2015.

Zakres obowiązków

 1. Przygotowanie bazy doświadczalnej do wykonania doświadczeń.
 2. Przygotowanie i podawanie zwierzętom mieszanek doświadczalnych zgodnie z metodyką przeprowadzanego doświadczenia.
 3. Wykonywanie pomiarów zootechnicznych zwierząt doświadczalnych.
 4. Zbieranie wyników przyrostów masy ciała oraz wyników codziennego pobrania paszy.
 5. Nadzór zootechniczny nad przeprowadzanymi doświadczeniami.
 6. Analiza statystyczna wyników badań.
 7. Transport i przygotowanie do analiz próbek pasz i materiału biologicznego do badań.
 8. Przygotowanie pracowni, sprzętu, odczynników i szkła laboratoryjnego do przeprowadzenia czynności badawczych obejmujących: wykonanie składu podstawowego metodą Weendeńską.

Wymagania

 1. Wykształcenie wyższe (ukończone studia magisterskie) z zakresu nauk rolniczych lub przyrodniczych (preferowane: zootechnika, specjalność: Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe).
 2. Doświadczenie w organizacji badań zootechnicznych oraz w realizacji projektów badawczych.
 3. Dobra znajomość zagadnień związanych z analityką chemiczną i pracą w laboratoriach badawczych, potwierdzona doświadczeniem zawodowym lub/i eksperymentalną pracą magisterską.
 4. Znajomość podstawowych metod statystycznych.
 5. Prawo jazdy kat. B.

Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 22.09.2016 r. na adres kzzp@uwm.edu.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, ul. Oczapowskiego 5, Olsztyn.

W tytule maila/na kopercie proszę wpisać: Specjalista-Grant PBS.

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną zostaną o tym fakcie powiadomione telefonicznie.

Prosimy o dołączenie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.