Historia

Z chwilą utworzenia Wydziału Zootechnicznego, w 1950 roku powstała Katedra Żywienia Zwierząt. Kierownikiem Katedry od początku jej istnienia był prof. dr hab. Józef Dubiski. Obsada personalna Katedry w chwili jej powołania składała się tylko z dwóch osób: kierownika i jednego starszego asystenta. Stopniowo, w miarę rozwijania działalności naukowo-badawczej i narastania zadań dydaktycznych, zwiększała się liczba etatów i zatrudnionych pracowników.

W 1964 roku, po przejściu prof. dr hab. Józefa Dubiskiego na emeryturę, dr Czesław Lewicki jako starszy wykładowca, został kierownikiem Zakładu Żywienia Zwierząt i p.o. kierownika Katedry, a w 1966 r. objął funkcję kierownika Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej. W 1970 roku prof. dr hab. Czesław Lewicki otrzymał nominację na stanowisko dyrektora, powołanego Instytutu Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej. Funkcję tę pełnił do przejścia na emeryturę , tj. do 30 października 1991 roku.

W 1976 roku do Instytutu włączono zespół kierowany przez prof. dr hab. Stefanię Iwańską. Jednocześnie powołano trzy zakłady: Fizjologicznych Podstaw Żywienia Zwierząt, Gospodarki Paszowej i Żywienia Zwierząt.

Od 1.10.1989 r. funkcję zastępcy dyrektora Instytutu, a od 1992 r. funkcję dyrektora Instytutu i kierownika Zakładu Żywienia Zwierząt pełnił  prof. dr hab. Jan Tywończuk.

Od 2010 roku funkcję Kierownika Katedry pełni prof. dr hab. Krzysztof Lipiński.