Historia

Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa (wcześniej Katedra Metod Hodowlanych i Doświadczalnictwa) stanowi jedną z 13 jednostek organizacyjnych Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Powołano ją w strukturach dawnego Instytutu Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt z dniem 1 stycznia 1976 r. (początkowo jako Zakład, a od 1992 r. - Katedra). W jej skład wszedł Zespół Doświadczalnictwa Zootechnicznego, przeniesiony z Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej, którego pracownicy prowadzili zajęcia dydaktyczne z zakresu doświadczalnictwa oraz 4 pracowników z Zakładu Genetyki Zwierząt realizujących zajęcia z przedmiotu metody hodowlane.
Od 1 stycznia 1976 roku kierownikiem, początkowo Zespołu Doświadczalnictwa Zoot., a potem Katedry Metod Hodowlanych i Doświadczalnictwa Zootechnicznego był prof. zw. dr hab. Roman Bochno, który z dniem 31.12.2004 r. przeszedł na emeryturę, a kierownictwo Katedry objął prof. dr hab. Kazimierz Wawro. Obecną nazwę Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa otrzymała Uchwałą Senatu UWM w dniu 4.07.2005 r. Od 1 stycznia 2010 r. funkcję Kierownika Katedry pełni prof. dr hab. Danuta Michalik.
Aktualnie w Katedrze Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa, zatrudnionych jest 8 pracowników: 3 samodzielnych pracowników naukowych, 1 adiunkt (dr), 1 st. wykładowca (dr) oraz 3 pracowników inżynieryjno-technicznych.
Katedra dysponuje laboratorium zwierzęcym (Olsztyn, ul. Słoneczna 21), w którym prowadzony jest odchów różnych gatunków drobiu.
Uzyskane w trakcie przeprowadzonych eksperymentów wyniki, służą do opracowywania rozpraw naukowych, a także do praktycznego wdrażania niektórych rozwiązań technologicznych związanych z chowem drobiu.
W zasobach Katedry znajduje się również pracownia informatyczna wyposażona w nowoczesny sprzęt i najnowsze oprogramowanie. Służy ona do realizacji procesu dydaktycznego z przedmiotów informatycznych, prowadzonych przez pracowników Katedry oraz pracowników innych jednostek organizacyjnych Wydziału.