Działalność dydaktyczna

Kierunek: Zootechnika
 
Technologia informacyjna
Pisanie i formatowanie tekstu z wykorzystaniem takich elementów jak podział tekstu na kolumny, cieniowanie, tabela oraz umieszczanie w tekście obiektów: ClipArt, WortArt, autokształty. Wykorzystanie edytora równań, formatowanie obiektu typu edytor równań. Redagowanie i drukowanie tekstu według wyznaczonego wzorca z wykorzystaniem elementów formatowania typu: nagłówek, numeracja stron, odsyłacze, spis treści, wypunktowanie. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym i technikami wykonywania obliczeń na określonych przykładach z wykorzystaniem danych do tworzenia i formatowania wykresów w arkuszu kalkulacyjnym. Tworzenie różnorodnych baz danych w arkuszu kalkulacyjnym Excel oraz nanoszenie zmian w istniejących rekordach. Praca z bazami danych, sortowanie baz danych, tworzenie filtrów niestandardowych i zaawansowanych w różnorodnych pod względem tematycznym bazach danych.

Metody hodowlane z elementami biometrii
Rodzaje badań statystycznych, prezentacja materiału statystycznego, metody statystyczne analizy opisowej struktury zjawisk i współzależności, elementy rachunku prawdopodobieństwa, metody wnioskowania statystycznego oraz analizy dynamiki zjawisk. Znaczenie hodowli i chowu zwierząt gospodarskich, opis źródeł zmienności genetycznej i fenotypowej w populacjach zwierząt, pojęcie, znaczenie i miary oraz metody szacowania odziedziczalności i powtarzalności cech, związki między cechami, współczynniki korelacji genetycznej, środowiskowej i fenotypowej, zasady i metody oceny wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich, systemy i kierunki oraz rodzaje selekcji, różnica selekcyjna i postęp hodowlany, dobór i krzyżowanie zwierząt.

Amatorski chów zwierząt
Rola i znaczenie zwierząt amatorskich w życiu człowieka. Organizacje zrzeszające hodowców zwierząt amatorskich. Przepisy prawne oraz dokumentacja niezbędna  w chowie zwierzat amatorskich. Ogólna charakterystyka, pochodzenie, środowisko bytowania, historia hodowli ras in odmian: płazów, gadów, gryzoni, kotów, bażantów, gołębi oraz papug i kanarków. Zakup zwierząt i ich oswajanie. Warunki utrzymania, żywienie im profilaktyka zdrowotna. Wystawy.

Statystyka matematyczna
Metody i organizacja badań statystycznych, porządkowanie i prezentacja materiału statystycznego, miary centralnego skupienia, zmienności i koncentracji, elementy rachunku prawdopodobieństwa, metody wnioskowania statystycznego, estymacja, rozkład statystyki t Studenta, hipotezy i testy statystyczne, współzależność funkcyjna i stochastyczna, metody analizy współzależności zjawisk i formy wyrażania związku korelacyjnego, metody analizy dynamiki zjawisk masowych, rodzaje szeregów dynamicznych, wskaźniki dynamiki, agregatowy indeks wartości, ilości i cen, metody wahań w czasie, metody wyodrębniania trendu, aproksymacja funkcji trendu metodą analityczną, wyodrębnianie wahań przypadkowych.

Metody badań na zwierzętach
Metody badawcze oraz typy i układy doświadczeń, zasady zakładania doświadczeń oraz formowanie hipotez naukowych i roboczych, weryfikacja hipotez, precyzja eksperymentu, zwierzęta doświadczalne oraz ich traktowanie w czasie doświadczenia, technika wykonywania doświadczeń w zależności od gatunku zwierząt, gromadzenie oraz zasady opracowywania wyników i danych z doświadczeń, analiza wtórnego materiału liczbowego, zasady i formy opracowania pisemnego doświadczenia.

Planowania i organizacja pracy hodowlanej
Cele i etapy pracy hodowlanej, wybór metody hodowlanej, czynniki warunkujące postęp hodowlany oraz ekonomiczne aspekty doskonalenia zwierząt, maksymalizacja postępu hodowlanego, struktura hodowlana populacji, czynniki warunkujące wielkość aktywnej i testowej populacji, planowanie pracy hodowlanej – istota i metody konstruowania programów hodowlanych, elementy programu hodowlanego, ocena efektywności pracy hodowlanej.
Instytucje i organizacje wspierające gospodarkę żywnościową
Podział instytucji i organizacji wspierających gospodarkę żywnościową - instytucje rządowe, jednostki naukowe, organizacje hodowlane. Instytucje o zasięgu światowym. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zadania, obszar i forma działań.

Chów i hodowla gadów i płazów
Ogólna charakterystyka gromady płazy. Pochodzenie płazów, środowisko bytowania, odżywianie. Występowanie, wygląd, środowisko, tryb życia, rozród oraz możliwości hodowli przedstawicieli płazów z rzędów ogoniastych i bezogoniastych. Przepisy prawne oraz dokumentacja niezbędna w chowie i hodowli gadów i płazów. Ogólna charakterystyka gromady gady, w tym poszczególnych rzędów. Anatomia i fizjologia węży- ogólna charakterystyka. Charakterystyka gatunków występujących w Polsce i na świecie. Systematyka żółwi; pochodzenie, występowanie, anatomia (poszczególne układy), zmysły. Możliwości hodowli w warunkach domowych. Zakup żółwia; ocena wyglądu i stanu zdrowia, transport, kwarantanna, wsiedlanie do terrarium, pielęgnacja, żywienie. Choroby żółwi. Charakterystyka wybranych gatunków żółwi. Ogólna charakterystyka pozostałych rzędów gadów.

Chów i hodowla kotów
Charakterystyka rodziny kotów, zagadnienia z zakresu chowu i hodowli kotów domowych, podział ras kotów, żywienie i pielęgnacja, dziedziczenie różnych barw okrywy włosowej.

Systemy sterowania jakością
Systemy sterowania i zarządzania jakością; analiza norm ISO serii 9000; wdrażanie, funkcjonowanie oraz dokumentacja systemu HACCP; kontrola jakości surowców rzeźnych, wyrobów mięsnych, mleka i przetworów mlecznych.

Narzędzia informatyczne w badaniach naukowych
Edytor tekstu Microsoft Word – funkcje rozszerzone. Pakiet Microsoft Excel – baza danych, wykorzystanie i zastosowanie do obliczeń funkcji wbudowanych oraz formuł własnych. Możliwości obróbki i przetwarzania danych z wykorzystaniem pakietów statystycznych.

Statystyczna kontrola procesów
Pojęcie procesu i jego składowych, pobieranie, losowość i reprezentatywność próbki, dane liczbowe i kategorialne oraz ich prezentacja, karta kontrolna i jej budowa, podział kart kontrolnych i ich zastosowanie: karta X-R; X-S, P; Np.; U i C, analiza kart kontrolnych, analiza Pareto-Lorenza, wskaźniki zdolności procesu.


Kierunek : Bioinżynieria produkcji żywności


Technologia informacyjna
Praca z plikami i folderami. Zarządzanie dokumentami. Pisanie, formatowanie i drukowanie tekstu zgodnie z obowiązującymi zasadami. Tworzenie tabel. Edytor równań. Redagowanie własnego dokumentu z wykorzystaniem poznanych i nowych elementów tekstu. Arkusz kalkulacyjny i techniki wykonywania obliczeń. Zastosowanie funkcji wbudowanych. Edytor równań i inne obiekty w arkuszu kalkulacyjnym. Tworzenie wykresów. Tworzenie bazy danych. Praca z bazą danych (sortowanie bazy danych, filtrowanie rekordów niestandardowe, filtrowanie rekordów zaawansowane). Grafika prezentacyjna (tworzenie, formatowanie, modyfikacja i przygotowanie prezentacji z zastosowaniem różnych układów slajdów z przeznaczeniem do wyświetlenia i drukowania).

Genetyka zwierząt i metody hodowlane
Podstawy genetyki populacji. Rodzaje i ocena użytkowości zwierząt gospodarskich. Zasady oceny wartości hodowlanej na podstawie różnych źródeł informacji. Wady i zalety oraz możliwości stosowania metod BLUP. Teoretyczne podstawy selekcji. Systemy, kierunki i metody selekcji. Stado mateczne i czynniki warunkujące jego liczebność. Oczekiwany i zrealizowany postęp hodowlany. Konstrukcja indeksu selekcyjnego. Dobór jednorodny. Genetyczne i fenotypowe skutki kojarzeń w pokrewieństwie. Metody krzyżowania zmierzające do adaptacji nowych genów w populacji oraz wykorzystania zjawiska heterozji. Bastardyzacja i jej efekty. Trendy genetyczne i fenotypowe.

Statystyka – metody ilościowe

Metody i organizacja badań statystycznych, porządkowanie i prezentacja materiału statystycznego, miary centralnego skupienia, zmienności i koncentracji, elementy rachunku prawdopodobieństwa, metody wnioskowania statystycznego, estymacja, rozkład statystyki t Studenta, hipotezy i testy statystyczne, współzależność funkcyjna i stochastyczna, metody analizy współzależności zjawisk i formy wyrażania związku korelacyjnego, metody analizy dynamiki zjawisk masowych, rodzaje szeregów dynamicznych, wskaźniki dynamiki.

Systemy zarządzania jakością
Podstawy systemów sterowania i zarządzania jakoscią; GMP, GHP, HACCP, normy ISO serii 9000.