Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Tryb powoływania 
Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia


 1. Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia powołuje się na okres kadencji organów UWM.
 2. Skład oraz tryb powoływania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia określa Dziekan Wydziału.
 3. Szczegółowe zadania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia określa Dziekan Wydziału.

 

Zadania 
Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
 

 

 1. Opracowywanie i doskonalenie dokumentów na potrzeby wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia.
 2. Przygotowywanie sprawozdań (zgodnie z wytycznymi Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia) z auditów oceny własnej, stanowiącego jednocześnie raport z ewaluacji jakości kształcenia w jednostce i przedstawianie ich  Dziekanowi. Sprawozdania uwzględniają w szczególności:
 • mocne i słabe strony jednostki w zakresie kształcenia,
 • wyniki badań ankietowych interesariuszy procesu kształcenia,
 • plany i harmonogram działań naprawczych w zakresie eliminowania nieprawidłowości i doskonalenia jakości kształcenia. 

Aktualny skład 
Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
 

PRZEWODNICZĄCY:

 • dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM - prodziekan ds. kształcenia

CZŁONKOWIE:

 • dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka - prodziekan ds. studenckich
 • prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw., - kierownik studiów doktoranckich
 • prof. dr hab. Jan Miciński
 • dr hab. Daria Murawska, 
 • dr hab. Paweł Janiszewski, prof. UWM
 • dr hab. Tomasz Mituniewicz
 • dr hab. Zenon Tański
 • dr inż. Marzena Mogielnicka-Brzozowska - przedstawiciel Wydziału w uczelnianym Zespole ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
 • dr inż. Dorota Bugnacka
 • dr inż. Aleksandra Drażbo
 • dr inż. Maja Fijałkowska
 • dr inż. Katarzyna Śmiecińska
 • dr inż. Aleksandra Orzołek
 • dr Paweł Brym
 • dr inż. Janusz Wejer
 • dr inż. Maciej Siuda
 • Tomasz Chojnowski - przedstawiciel studentów, wskazany przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego,
 • mgr inż. Agata Jastrzębska - przedstawiciel doktorantów, wskazany przez Samorząd Doktorantów.