Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Tryb powoływania 
Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia


 1. Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia powołuje się na okres kadencji organów UWM.
 2. Skład oraz tryb powoływania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia określa Dziekan Wydziału.
 3. Szczegółowe zadania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia określa Dziekan Wydziału.

 

Zadania 
Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

 • wprowadzanie obowiązujących w uczelni dokumentów i procedur związanych z zapewnianiem jakości kształcenia,
 • opracowywanie i doskonalenie dokumentów na potrzeby wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia,
 • przedstawianie Radzie Wydziału corocznego  sprawozdania z oceny jakości kształcenia za poprzedni rok akademicki wraz z analizą SWOT oraz rekomendacji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
 • upowszechnianie wyników analiz jakości kształcenia na Wydziale.


Aktualny skład 
Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

 Przewodniczący:

Prodziekan ds. kształcenia - dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM (koordynator ECTS)

Członkowie:

 • Prodziekan ds. studenckich - dr hab. wet. Magdalena Koziorowska-Gilun,
 • Kierownik Studiów Doktoranckich - prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw.,
 • przedstawiciele jednostek organizacyjnych wydziału:

Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt - dr inż. Aleksandra Orzołek,
Katedra Drobiarstwa - dr inż. Aleksandra Drażbo,
Katedra Genetyki Zwierząt - dr Paweł Brym,
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska - prof. dr hab. Anna Wójcik, prof. zw.,
Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka – prof. dr hab. Jan Miciński,
Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa - dr inż. Janusz Wejer,
Katedra Hodowli Owiec i Kóz - dr inż. Katarzyna Ząbek,
Katedra Hodowli Trzody Chlewnej - dr inż. Dorota Bugnacka,
Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa - dr hab. Paweł Janiszewski, prof. UWM,
Katedra Pszczelnictwa - dr inż. Maciej Siuda,
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych - dr hab. Katarzyna Śmiecińska,
Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa -  dr hab. Daria Murawska, prof. UWM,
Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa – dr inż. Maja Fijałkowska,
Dziekanat Wydziału Bioinżynierii Zwierząt – mgr inż. Marzena Baniel,

 • przedstawiciel Wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Zapewniania Jakości Kształcenia – dr hab. Marzena Mogielnicka-Brzozowska,
 • pełnomocnik Dziekana ds. studentów niepełnosprawnych – dr Anna Dziekońska,
 • pełnomocnik Dziekana, koordynator programu Erasmus+ - dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM,
 • przedstawiciel studentów, wskazany przez Radę Wydziałową Samorządu Studenckiego – inż. Tomasz Chojnowski,
 • przedstawiciel doktorantów, wskazany przez Radę Samorządu Doktorantów – mgr inż. Agata Jastrzębska,