Procedury

PROCEDURY ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
(elementy procesu kształcenia, do których odnoszą się symbole procedur wyszczególniono 
w zakładce ELEMENTY
 SYSTEMU)

 

 

SYMBOL PROCEDURY

PROCEDURA DOTYCZY

WSZJK-O-BZ-1

Dokumentowanie procesu dydaktycznego w katedrach na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

WSZJK-O-BZ-2

Dokumentowanie procesu dydaktycznego w katedrach na studiach podyplomowych.

WSZJK-O-BZ-3

Wybieranie przez studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, przedmiotów do wyboru z oferty wydziałowej oraz przedmiotów specjalnościowych do wyboru.

WSZJK-O-BZ-4

Wybieranie przez studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego.

WSZJK-O-BZ-5

Wybieranie przez studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego.

WSZJK-O-BZ-6

Zapisy studentów na lektoraty oraz zajęcia w-f.

WSZJK-O-BZ-7

Układanie planów zajęć.

WSZJK-O-BZ-8

Wybór przez studentów specjalności na studiach pierwszego stopnia kierunków zootechnika oraz bioinżynieria produkcji żywności.

WSZJK-O-BZ-9

Wybór przez studentów specjalności na studiach drugiego stopnia kierunku zootechnika.

WSZJK-O-BZ-10

Realizacja zajęć dydaktycznych nie przewidzianych w programie przedmiotu.

WSZJK-O-BZ-11

Przekładanie terminu i miejsca realizacji zajęć dydaktycznych.

WSZJK-O-BZ-12

Realizacja zajęć terenowych.

WSZJK-O-BZ-13

Zlecanie do realizacji przedmiotów „Seminaria inżynierskie” oraz „Seminaria dyplomowe”.

WSZJK-O-BZ-14

Przegląd pomieszczeń wykorzystywanych w dydaktyce.

WSZJK-O-BZ-15

Przepisywanie ocen z przedmiotów.

WSZJK-O-BZ-16

Przechowywanie pisemnych prac zaliczeniowych.

WSZJK-O-BZ-17

Usprawiedliwianie nieobecności na egzaminach i zaliczeniach.

WSZJK-O-BZ-18Powoływanie studenckich kół naukowych.
WSZJK-O-BZ-19Indywidualny program kształcenia; indywidualna organizacja studiów.
WSZJK-O-BZ-20Analiza wyników egzaminów dyplomowych oraz semestralnych zaliczeń przedmiotów.
WSZJK-O-BZ-21Analiza realizacji i wyników zaliczenia praktyk studenckich.
 WSZJK-O-BZ-22 Nieobecności studenta na zajęciach.
  

WSZJK-DJK-BZ-1

Dobór nauczycieli akademickich do prowadzenia wykładów oraz sprawowania opieki naukowej nad dyplomantami.

WSZJK-DJK-BZ-2

Wybór nauczyciela akademickiego do koordynowania przedmiotu na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

WSZJK-DJK-BZ-3

Wybór nauczyciela akademickiego do koordynowania przedmiotu na studiach podyplomowych.

WSZJK-DJK-BZ-4

Ustalanie minimum kadrowego na kierunkach studiów.

WSZJK-DJK-BZ-5

Prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby zatrudnione w Uniwersytecie, ale nie będące nauczycielami akademickimi oraz osoby niezatrudnione w Uniwersytecie.

WSZJK-DJK-BZ-6

Aktualizowanie informacji o nauczycielach akademickich zatrudnionych na Wydziale.

WSZJK-DJK-BZ-7Okresowa studencka ocena nauczycieli.
  
WSZJK-PS-BZ-1Zgłaszanie propozycji zmian w programach i planach studiów oraz tryb ich rozpatrywania.
WSZJK-PS-BZ-2Opracowywanie i opiniowanie kierunkowych efektów kształcenia.
  
WSZJK-PS-SP-BZ-1Tworzenie, likwidacja i prowadzenie studiów podyplomowych.
  
WSZJK-PS-OP-BZ-1Zbieranie i wykorzystanie opinii interesariuszy zewnętrznych.
WSZJK-PS-OP-BZ-2Badanie ankietowe opinii opiekunów studentów odbywających praktykę.
WSZJK-PS-OP-BZ-3Badanie ankietowe opinii pracodawców o absolwentach.
  
WSZJK-PD-BZ-1Ustalanie i wybór tematów prac dyplomowych.
WSZJK-PD-BZ-2Procedura dyplomowania.
  
WSZJK-A-BZ-1
Kontrola realizacji zajęć dydaktycznych.
WSZJK-A-BZ-2Badania ankietowe absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia.
WSZJK-A-BZ-3Badanie opinii studentów oraz słuchaczy studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych na temat jakości zajęć dydaktycznych.
WSZJK-A-BZ-4Hospitowanie zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
WSZJK-A-BZ-5Hospitowanie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych.
  
WSZJK-Z-BZ-1

Procedura doskonalenia zasobów do nauki i wsparcia studentów oraz doktorantów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt.