Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydział Bioinżynierii Zwierząt jest postrzegany jako wiodące centrum dydaktyczno-naukowe w kraju. Swoją pozycję Wydział zawdzięcza m.in. długoletniej tradycji kształcenia w zakresie zootechniki. O bardzo wysokiej jakość kształcenia na tym kierunku świadczy przyznana Wydziałowi w 2011 roku przez Państwową Komisję Akredytacyjną ocena wyróżniającaTym samym jesteśmy pierwszym i aktualnie jedynym wydziałem w Polsce kształcącym na kierunku zootechnika, który został w ten sposób wyróżniony.
 
Równolegle z doskonaleniem nauczania na kierunku zootechnika na Wydziale prowadzono działania zmierzające do poszerzenia oferty kształcenia. Od roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt został uruchomiony jedyny w Polsce (!) makrokierunek (aktualnie kierunek studiów) bioinżynieria produkcji żywności. Ponadto Wydział Bioinżynierii Zwierząt uczestniczy w realizacji kierunku gastronomia - sztuka kulinarna, występującego w ofercie kształcenia Wydziału Nauki o Żywności. Nauczyciele akademiccy Wydziału prowadzą również wykłady i ćwiczenia z przedmiotów występujących w planach studiów kilku kierunków realizowanych przez inne Wydziały Uczelni, a także przedmioty pozostające w ofercie ogólnouczelnianej.
 
Aktualnie na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (kierunek bioinżynieria produkcji żywności, kierunek zootechnika) oraz drugiego stopnia (kierunek zootechnika), a także na studiach podyplomowych i czteroletnich studiach doktoranckich, kształci się około 700 studentów. Program każdego kierunku studiów składa się z grupy przedmiotów podstawowych, kierunkowych, specjalnościowych, fakultatywnych oraz społecznych i humanistycznych, które są realizowane w formie wykładów oraz ćwiczeń (laboratoryjnych, audytoryjnych, terenowych), zajęć komputerowych, a także praktyk zawodowych i pracowni magisterskich związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej. Wszystkie formy kształcenia mają na celu przygotowanie absolwentów do aktywnego włączenia się w nurt życia społeczno-gospodarczego i edukacyjnego kraju. W okresie ostatnich 10 lat studia na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt ukończyło ponad 9 tys. absolwentów z tytułem magistra inżyniera lub inżyniera.
 
Proces dydaktyczny jest realizowany  przez doświadczonych nauczycieli akademickich z wykorzystaniem wszechstronnie i nowocześnie wyposażonej bazy dydaktyczno-naukowej. Ogólna powierzchnia obiektów użytkowanych przez Wydział to ponad 13 tys. m2. Oprócz sal wykładowych i seminaryjnych na Wydziale funkcjonują laboratoria dydaktyczne i pracownie technologiczne oraz laboratoria i pracownie badawcze służące pracownikom, doktorantom i dyplomantom. Nowoczesne wyposażenie sal wykładowych, audytoryjnych i laboratoriów zapewnia realizację na wysokim poziomie zarówno procesu dydaktycznego, jak i badań naukowych. Nieprzerwanie prowadzone są również dalsze prace majce na celu kompleksową rozbudowę nowoczesnej infrastruktury Wydziału, spełniającej najwyższe standardy.