Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydział Bioinżynierii Zwierząt jest postrzegany jako wiodące centrum dydaktyczno-naukowe w kraju. Swoją pozycję Wydział zawdzięcza m.in. długoletniej tradycji kształcenia w zakresie zootechniki. O bardzo wysokiej jakość kształcenia na tym kierunku świadczy przyznana Wydziałowi w 2011 roku przez Państwową Komisję Akredytacyjną ocena wyróżniająca.

Równolegle z doskonaleniem nauczania na kierunku Zootechnika na Wydziale prowadzono działania zmierzające do poszerzenia oferty kształcenia. Od roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt został uruchomiony jedyny w Polsce (!) makrokierunek (aktualnie kierunek studiów) Bioinżynieria produkcji żywności. Od roku akademickiego 2016/2017 prowadzone jest kształcenie na unikalnym w skali kraju interdyscyplinarnym kierunku o profilu praktycznym Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii. Ponadto Wydział Bioinżynierii Zwierząt uczestniczy w realizacji kierunku Gastronomia - sztuka kulinarna, występującego w ofercie kształcenia Wydziału Nauki o Żywności. Nauczyciele akademiccy Wydziału prowadzą również wykłady i ćwiczenia z przedmiotów występujących w planach studiów kilku kierunków realizowanych przez inne Wydziały Uczelni, a także przedmioty pozostające w ofercie ogólnouczelnianej.

 

Opis zasad stosowania

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

- Wydział Bioinżynierii Zwierząt -

 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt jest częścią Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Utworzenie i organizacja systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt wynika z regulacji uniwersyteckich i wydziałowych. Funkcjonowanie systemu regulują następujące akty prawne:

 • Uchwała nr 198 Senatu UWM z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • Uchwała nr 752 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawieokreślenia zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
 • Uchwała Nr 53 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów studiów trzeciego stopnia,  planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,
 • Zarządzenie Nr 3/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie procedur oceny jakości programów kształcenia i programów studiów oraz zasad weryfikacji efektów kształcenia),
 • Zarządzenie Nr 116/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawieokreślenia zakresu działania, składu i trybu powoływania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
 • Zarządzenie nr 50/2017 Rektora UWM z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych,
 • Zarządzenie nr 70/2013 Rektora UWM z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.

 

Do uregulowań wydziałowych należą:

 • Uchwała Nr WBZ/SP/08/2010 Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
 • Decyzja Nr  WBZ/Dz/34/2016 Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 października 2016 roku w sprawie:  powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020, ze zm.
 • Uchwały Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w sprawie określenia procedur dotyczących procesu kształcenia
 • Decyzje Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w sprawie określenia procedur  dotyczących procesu kształcenia

 

Ramy funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia stanowi struktura Wydziału – dziekan, Rada Wydziału oraz dziekanat.

Dziekan, ustala szczegółowe zakresy działań, kompetencji i obowiązków Prodziekanów. 

Do kompetencji władz dziekańskich należy:

 • kierowanie wydziałem i reprezentowanie WBZ na zewnątrz,
 • opracowanie i aktualizacja strategii rozwoju wydziału,
 • organizowanie posiedzeń Rady Wydziału i przewodniczenie tym posiedzeniom,
 • organizowanie i nadzorowanie procesu dydaktyczno-naukowego na wydziale,
 • analiza konieczności wprowadzania zmian w programach kształcenia i planach studiów,
 • organizacja i zapewnienie funkcjonowania Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • koordynowanie i nadzorowanie procesu hospitacji zajęć dydaktycznych,
 • podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach studenckich i pracowniczych,
 • nadzorowanie procesu dyplomowania,
 • internacjonalizacja kształcenia,
 • rozwój badań naukowych,
 • rozwój naukowy i dydaktyczny nauczycieli akademickich.

 

Rada Wydziału jest organem kolegialnym, który podejmuje uchwały dotyczące zarządzania wydziałem w tym:

 • strategii rozwoju wydziału,
 • programów kształcenia, programów studiów, w tym planów studiów
 • związane z organizacją i jakością procesu kształcenia,
 • planów i programów studiów podyplomowych prowadzonych na wydziale.

 

Dziekanat jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji związanej z przebiegiem studiów, odpowiada za podanie do wiadomości studentów i pracowników planów studiów (tablice informacyjne i strona internetowa) oraz programów nauczania poprzez ich ogłoszenie na stronie internetowej.

Sekretariaty katedr odpowiadają za podanie do wiadomości harmonogramów przedmiotów terminów konsultacji.

Kierownicy katedr przeprowadzają hospitacje zajęć, odpowiadają za rozwój naukowy pracowników naukowo-dydaktycznych oraz współpracują z władzami dziekańskimi w zakresie przeprowadzania ankietyzacji pracowników.

Rada Wydziału uchwaliła procedury zapewniające efektywne wykorzystanie rekomendacji i zaleceń wynikających z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia sporządza raporty określone w procedurach dotyczących jakości kształcenia. Na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt efekty kształcenia dokumentowane są przez:

 • sylabus (wzór ogólnouczelniany),
 • dziennik praktyk (dokument wydziałowy),
 • protokół z zaliczeń i egzaminów (wzory ogólnouczelniane),
 • semestralna karta osiągnięć studenta (wzór ogólnouczelniany),
 • raport z systemu antyplagiatowego (wzór ogólnouczelniany),
 • protokół z egzaminu dyplomowego (dokument ogólnouczelniany),
 • arkusz oceny pracy dyplomowej  (wzór ogólnouczelniany),
 • indeks elektroniczny, dyplom i suplement do dyplomu (wzory ogólnouczelniane),
 • raporty z badań ankietowych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych na podstawie procedur ogólnouczelnianych,
 • raporty z analizy wyników egzaminów dyplomowych,  semestralnych zaliczeń przedmiotów; oraz realizacji i wyników zaliczenia praktyk studenckich, weryfikacji jakości prac dyplomowych (na podstawie procedur wydziałowych),
 • dokumentowanie procesu dydaktycznego w katedrach Wydziału (na podst. procedur wydziałowych).

Dokumenty systemu jakości kształcenia obowiązują w jednostkach organizacyjnych Wydziału. Są publikowane/dostępne na stronie internetowej Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. W serwisie znajdują się także procedury związane z procesem kształcenia oraz sylabusy (treści przedmiotów), które są dostępne dla studentów i pracowników w systemie USOSweb. Wydziałowa strona internetowa podlega cyklicznym przeglądom w zakresie aktualności treści.

Struktura Wydziałowego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia

 • przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (prodziekan ds. jakości kształcenia, wydziałowy koordynator ECTS),
 • prodziekan ds. studenckich,
 • kierownik studiów doktoranckich,
 • członek Uczelnianego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia,
 • przedstawiciele  jednostek Wydziału,
 • koordynator programu Erasmus+,
 • wydziałowy opiekun ds. studentów niepełnosprawnych,
 • przedstawiciel studentów i doktorantów.

 

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia należy:

 • wprowadzanie obowiązujących w uczelni dokumentów i procedur związanych z zapewnianiem jakości kształcenia,
 • opracowywanie i doskonalenie dokumentów na potrzeby wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia,
 • przedstawianie Radzie Wydziału corocznego  sprawozdania z oceny jakości kształcenia za poprzedni rok akademicki wraz z analizą SWOT oraz rekomendacji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
 • upowszechnianie wyników analiz jakości kształcenia na Wydziale.

 

Działania związane z oceną, doskonaleniem i z weryfikacją efektów kształcenia koordynuje Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia działający w ramach Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

System weryfikacji efektów kształcenia w toku studiów jest tworzony na podstawie procedur dotyczących wszystkich pracowników Wydziału, interesariuszy zewnętrznych (absolwenci i pracodawcy) i wewnętrznych (pracownicy, studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych). Proces kształcenia oraz monitorowanie osiąganych efektów kształcenia na poziomie całego programu kształcenia regulują uchwały Rady Wydziału oraz Decyzje Dziekana w sprawieokreślenia procedur dotyczących procesu kształcenia.

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia koordynuje oraz monitoruje jakość kształcenia zgodnie z zapisami obowiązujących procedur.

Studenci oceniają jakość realizacji zajęć dydaktycznych - WSZJK-A-BZ-3 Badanie opinii studentów oraz słuchaczy studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych na temat jakości zajęć dydaktycznych; WSZJK-DJK-BZ-7 Okresowa studencka ocena nauczycieli; absolwenci oceniają przydatność w karierze zawodowej wiedzy, umiejętności i kompetencji WSZJK-A-BZ-2 Badania ankietowe absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia;  pracodawcy wyrażają opinię o absolwentach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - WSZJK-PS-OP-BZ-3 Badanie ankietowe opinii pracodawców o absolwentach; WSZJK-PS-OP-BZ-1 Zbieranie i wykorzystanie opinii interesariuszy zewnętrznych; WSZJK-PS-OP-BZ-2 Badanie ankietowe opinii opiekunów studentów odbywających praktykę; .

Badania ankietowe reguluje Zarządzenie nr 50/2017 Rektora UWM z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych.

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia  opracowuje raporty z badań ankietowych (we współpracy z Wydział owym Zespołem ds. Badań Opinii Studentów oraz Ankietyzacji Absolwentów i Pracodawców), formułuje wnioski i zalecenia, które przedstawia Dziekanowi i kolegium dziekańskiemu, Radzie Wydziału, kierownikom jednostek organizacyjnych wydziału, nauczycielom akademickim, studentom, doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych oraz interesariuszom zewnętrznym w aspekcie konstruowania programów kształcenia i planów studiów.

Cykliczna analiza przedmiotów i efektów kształcenia pozwala na ewaluację efektów przedmiotowych, doskonalenie form zaliczenia, wytypowanie zajęć podlegających hospitacji oraz uwzględnienie opinii studentów na temat programu kształcenia.

Zasady przystępowania studentów do zaliczeń i egzaminów, a także zasady zaliczania zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzanie egzaminów realizowane są zgodnie z Regulaminem studiów UWM w Olsztynie oraz procedurami wydziałowymi - WSZJK-O-BZ-17 Usprawiedliwianie nieobecności na egzaminach i zaliczeniach; WSZJK-O-BZ-15 Przepisywanie ocen z przedmiotów.

Dziekan współpracuje z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie opracowania programu kształcenia (w trakcie jego tworzenia i walidacji), projektowania programu studiów a także w zakresie opiniowania procesu dydaktycznego.  Organem doradczo-opiniodawczym władz Wydziału w ww. zakresie jest Wydziałowy Zespół ds. Współpracy  z Przedstawicielami Instytucji Społeczno-Gospodarczych i Pracodawców, powołany Decyzją Dziekana Nr WBZ/Dz/24/2013, z późn. zm. Dokumentacja prac ww. Zespołu zawiera listę osób i/lub instytucji spoza wydziału uczestniczących w pracach programowych lub konsultujących projekty programów kształcenia (konsultacje/rozmowy dotyczące możliwości odbywania praktyk przez studentów).

Ważną rolę w kształtowaniu programu kształcenia spełniają także interesariusze wewnętrzni tj. pracownicy naukowi, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych.

Na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt efekty kształcenia są weryfikowane w trakcie: składania egzaminów, zaliczania przedmiotów, zaliczania praktyk, poświadczania innych form aktywności studenta (koła naukowe, działalność artystyczna, społeczna, sportowa, itp.), obrony pracy dyplomowej, potwierdzania samodzielności pracy dyplomowej, ogólnouniwersyteckich i wydziałowych badań ankietowych (procedury wydziałowe: WSZJK-O-BZ-20 Analiza wyników egzaminów dyplomowych oraz semestralnych zaliczeń przedmiotów; WSZJK-O-BZ-21 Analiza realizacji i wyników zaliczenia praktyk studenckich).

Jednym z elementów systemu zapewniania jakości kształcenia oraz diagnozowania nieprawidłowości występujących w procesie kształcenia jest Zarządzenie Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zakazanych form zachowania studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów podczas egzaminów i zaliczeń oraz procedura wydziałowa - WSZJK-O-BZ-22 Nieobecności studenta na zajęciach.

Proces zapobiegania nieprawidłowościom składa się z kilku etapów i rozpoczyna się od spotkań ze studentami pierwszego roku studiów z opiekunem roku, a następnie każdy nauczyciel akademicki na pierwszych zajęciach ma obowiązek przedstawić studentom informacje organizacyjne ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących w uczelni i na wydziale regulaminów. Informacje o nieprawidłowościach mogą zgłaszać nauczyciele akademicy, pracownicy dziekanatu oraz studenci. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podejmowane są działania naprawcze w postaci rozmów ze studentami oraz konsekwencji wynikających z Regulaminu Studiów.

Prace dyplomowe przed złożeniem w dziekanacie weryfikowane są przez uczelniany system antyplagiatowy. Na podstawie raportu z systemu antyplagiatowego opiekun pracy dyplomowej (promotor) stwierdza samodzielność wykonania pracy dyplomowej.

Nadzór nad prawidłowością realizacji praktyk zawodowych sprawują opiekunowie praktyk zgodnie z Zarządzeniem Nr  58/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich.

Funkcjonowanie WSZJK umożliwia stałe i skuteczne monitorowanie jakości kształcenia. Przygotowanie sylabusów oraz udostępnianie ich studentom pozwoliło na weryfikację przypisanych w planie punktów ECTS, weryfikację treści kształcenia, form weryfikacji efektów kształcenia i sprecyzowanych efektów przedmiotowych. Wykonywane corocznie raporty samooceny podstawowej jednostki organizacyjnej UWM w obszarze dydaktyki pozwoliły na opis działań w jednostce, a jednocześnie analizę mocnych i słabych stron wydziału. Biuro ds. Kształcenia – Zespół ds. Zarządzania Jakością Kształcenia we współpracy z Uczelnianym Zespołem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, na podstawie analizy raportów samooceny jednostek, opracował zalecenia i rekomendacje działań jednostek na rzecz doskonalenia jakości kształcenia.

Analiza ankiet oceniających jakość realizacji zajęć dydaktycznych pozwoliła podjąć działania mające na celu podnoszenie jakości zajęć dydaktycznych oraz wyeliminowanie nieprawidłowości. Powołanie Wydziałowego Zespołu ds. Współpracy  z Przedstawicielami Instytucji Społeczno-Gospodarczych i Pracodawców i wykorzystanie jego uwag/sugestii wpływa na doskonalenie oferty kształcenia oraz dostosowanie kształcenia do wymogów rynku pracy.