Sylwetka absolwenta

Kierunek: ZOOTECHNIKA
studia pierwszego stopnia

Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują dyplom inżyniera w zakresie wybranej specjalności: hodowla i użytkowanie zwierząthodowla koni i jeździectwochów i hodowla zwierząt amatorskichprofilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni.
Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk podstawowych, umożliwiającą interpretowanie zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym. Zna i potrafi wykorzystać podstawowe metody, narzędzia, techniki i technologie, pozwalające kształtować środowisko przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału biologicznego zwierząt, w celu poprawy jakości życia człowieka. Wykazuje umiejętności wyszukiwania, analizy, zrozumienia i wykorzystywania różnych form informacji w procesie doskonalenia zawodowych umiejętności inżynierskich w zakresie hodowli, chowu i użytkowania zwierząt. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2, umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów zawodowych. Ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego. Jest zorientowany na ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umożliwiających aktywne uczestniczenie w życiu gospodarczym i społecznym.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) jest przygotowany do pracy w szkolnictwie.


Kierunek: ZOOTECHNIKA
studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia obejmują kształcenie specjalistyczne w zakresie wybranej specjalności: hodowla i użytkowanie zwierzątprodukcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowebiotechnologia w hodowli zwierzątkształtowanie jakości produktów zwierzęcychużytkowanie zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka.
Po ukończeniu studiów absolwent posiada zaawansowaną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę umożliwiającą świadome, racjonalne i efektywne wykorzystywanie metod, narzędzi, technik i technologii w kształtowaniu potencjału biologicznego zwierząt oraz jakości surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego. Wykazuje umiejętności wyszukiwania, krytycznej analizy, twórczego przetwarzania i wykorzystywania różnych form informacji w procesie doskonalenia zawodowych umiejętności w zakresie szeroko rozumianej hodowli, chowu i użytkowania zwierząt, a także produkcji pasz oraz surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego.  Posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów zawodowych. Ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego. Jest zorientowany na ciągłe podnoszenie kwalifikacji, umożliwiających aktywne uczestniczenie w życiu gospodarczym i społecznym. 
Absolwent jest przygotowany do pracy: w administracji państwowej i samorządowej, w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, ośrodkach doradztwa rolniczego, bankach i firmach ubezpieczeniowych, przemyśle rolno-spożywczym, przemyśle paszowym, w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego a ponadto w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach specjalistycznych, redakcjach wydawnictw rolniczych oraz w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej - zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej, praktyki i zajęć terenowych są przygotowani do organizowania procesu produkcji i kierowania zespołami ludzkimi.           

 
KierunekBIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI
studia pierwszego stopnia

Absolwenci kierunku otrzymują dyplom inżyniera w zakresie wybranej specjalności: gospodarka żywnościowa, przetwórstwo żywności, kształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji żywności
Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk podstawowych, umożliwiającą interpretowanie zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz towarzyszących produkcji żywności. Wyjaśnia przyczyny i następstwa naturalnych procesów i zjawisk zachodzących w surowcach i produktach żywnościowych. Zna  podstawowe metody, narzędzia, techniki i technologie wykorzystywane w produkcji, przetwórstwie i przechowalnictwie surowców oraz produktów żywnościowych. Ocenia oddziaływanie technologii produkcji, przechowalnictwa i przetwórstwa surowców na jakość żywności. Projektuje metody produkcji, przechowalnictwa i przetwórstwa surowców żywnościowych. Ocenia jakość surowców i produktów żywnościowych. Wykazuje umiejętności wyszukiwania, analizy, zrozumienia i wykorzystywania różnych form informacji w procesie doskonalenia zawodowych umiejętności inżynierskich w zakresie produkcji surowców i produktów żywnościowych. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2, umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów zawodowych. Ma świadomość zawodowej i etycznej odpowiedzialności za jakość produkowanej żywności i jej związku ze zdrowiem konsumenta, a także za kształtowanie i stan środowiska naturalnego. Jest zorientowany na ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umożliwiających aktywne uczestniczenie w życiu gospodarczym i społecznym.
Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle rolno-spożywczym, gospodarstwach rolnych, zakładach i instytucjach zajmujących się produkcją, przetwórstwem, obrotem surowców i produktów żywnościowych, laboratoriach analitycznych, badawczych, kontroli jakości i certyfikacji, jednostkach doradczych i projektowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także w administracji rządowej i samorządowej.
          

Kierunek: ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERRAPII
studia pierwszego stopnia

Absolwent zna historyczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania obecności oraz roli zwierząt w życiu człowieka. Zna regulacje prawne i organizacyjne oraz zasady etyki w zakresie utrzymywania i użytkowania zwierząt, a także podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich. Zna mechanizmy podstawowych procesów zachodzących w organizmie człowieka i zwierzęcia, istotnych z punktu widzenia aktywności zawodowej, związanej ze studiowanym kierunkiem studiów. Ma wiedzę na temat rozwoju człowieka w ujęciu biomedycznym, psychologicznym i społecznym oraz o rodzajach i przyczynach jego zaburzeń, a także ich wpływie na funkcjonowanie człowieka i jego reakcje w kontaktach ze zwierzętami. Posiada wiedzę o typowych metodach edukacji, wychowania i terapii ludzi oraz ich wspomagania zajęciami z udziałem zwierząt. Potrafi zaplanować i zrealizować działania/zajęcia z udziałem wybranych gatunków zwierząt i/lub na ich temat, dostosowane do potrzeb osób w nich uczestniczących. Potrafi prawidłowo identyfikować zachowania i potrzeby zwierząt oraz ograniczenia i zagrożenia związane z ich użytkowaniem. Potrafi podejmować działania związane z pozyskiwaniem (hodowla, chów) oraz przygotowaniem (dobór, szkolenie) zwierząt do określonych zadań. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2, umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej oraz nawiązywanie kontaktów zawodowych. 
Interdyscyplinarne kształcenie, w połączeniu z posiadanym przygotowaniem pedagogicznym, umożliwia absolwentowi wszechstronne wykorzystanie zdobytych kompetencji zawodowych w pracy w placówkach/ośrodkach rekreacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, uwzględniających w swojej działalności zajęcia prowadzone przez specjalistów z udziałem zwierząt i/lub na ich temat, a także w podejmowanej w tym zakresie indywidualnej działalności gospodarczej. Aktywność zawodowa absolwenta może być również związana z agroturystyką; działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie hodowli, utrzymania, żywienia i szkolenia zwierząt; firmach usługowo-produkcyjnych, zajmujących się produkcją oraz dystrybucją karmy, paszy, dodatków paszowych i akcesoriów dla zwierząt amatorskich i użytkowych; instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony zwierząt; związkach hodowców, ogrodach zoologicznych, schroniskach i hotelach dla zwierząt. Może też podjąć pracę w organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych oraz w jednostkach naukowo-badawczych. Absolwent, w zależności od zrealizowanej specjalności jest przygotowany do ubiegania się o nadanie uprawnień  instruktora hipoterapii lub kynoterapeuty (dogoterapeuty), a także do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.