Ośrodek jeździecki

Ośrodek Jeździecki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego wykorzystywany jest nie tylko dla celów dydaktycznych, lecz również rekreacyjnych. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na naukę jazdy konnej - zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych. W przypadku złych warunków atmosferycznych do dyspozycji jest kryta ujeżdżalnia. Oferujemy również przejazdy zaprzęgiem, a zimą kuligi. 

Ośrodek Jeździecki chętnie udostępniany jest również do organizacji różnego rodzaju imprez, ponieważ dysponujemy malowniczo położoną wiatą z miejscem na ognisko lub grilla, wyposażoną w oświetlenie. Szczegóły dotyczące przejazdów zaprzęgiem, kuligów i organizacji imprez należy ustalać z kierownikiem Ośrodka - tel. 089 523 37 40.

W 2005 roku wybudowana została stajnia pensjonatowa. Znajduje się w niej 15 komfortowych boksów. 

Ośrodek Jeździecki UWM w Olsztynie

(Kortowo, Słoneczna 51A, przy pętli autobusowej)

zaprasza na HIPOTERAPIĘ

zapewniamy:

  • wykwalifikowaną kadrę;
  • dobrze przygotowane konie;
  • zajęcia w bezpiecznych i komfortowych warunkach (place piaszczyste, kryta ujeżdżalnia, park);
  • atrakcyjne ceny, rabaty dla grup zorganizowanych.

 

 Serdecznie zapraszamy!
 

Kontakt:   Kopańska Iwona tel. 726 907 007    
                Pawelec Adriana tel. 509 450 683  
                oj-hipoterapia@uwm.edu.pl

Jazda dla osób zaawansowanych (osoby poruszające się samodzielnie w stępię i kłusie i galopie)

Istnieje możliwość wyjazdu w teren – po wcześniejszym umówieniu z instruktorem.

 

Nasze instruktorki:

KATARZYNA SOCHA                 tel.       508 – 530 – 375

PAULINA RACZYŃSKA               tel.       793 – 195 – 761

KAROLINA MOŹDZIARA            tel.       661 – 134 – 447  

CENNIK USŁUG JEŹDZIECKICH
OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO UWM W OLSZTYNIE
OD DNIA 01.07.2017 
NAUKA JAZDY KONNEJ
l.p  FORMA NAUKICENA (ZŁ)/OSOBĘ
1.DLA POCZĄTKUJĄCYCH - LONŻA-25MIN.45,00
2.
JAZDA KONNA W GRUPIE (DNI WG HARMONOGRAMU)
  • 1 GODZ.
  • KARNET NA JAZDY KONNE W GRUPIE - 6 JAZD*

45,00
240,00
3.
JAZDA INDYWIDUALNA - do 2 osób plac/teren 
(po uzgodnieniu terminu realizacjiz instruktorem)
  • 1 GODZ. ** 
  • KARNET NA JAZDY INDYWIDUALNE (4 JAZDY) *, **


70,00
240,00
4.JAZDA KONNA W TERENIE (osoby zaawansowane)55,00**
5.OPROWADZANIE W RĘKU ok. 5-10 MIN.
(MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH)
15,00
6.USŁUGI HIPOTERAPEUTYCZNE***
  • FIZJOTERAPIA NA KONIU I/LUB TERAPIA KONTAKTEM Z KONIEM DO 30 MIN.
  • PSYCHOPEDAGOGICZNA JAZDA KONNA LUB WOLTYŻERKA DO 30 MIN.
50,00

45,00
7.UDOSTĘPNIENIE KONI DO INNYCH FORM NAUKI DO UZGODNIENIA
8.USŁUGI FIZJOTERAPEUTYCZNE ZWIERZĄT****DO UZGODNIENIA
 
PRZEJAŻDŻKA BRYCZKĄ - 1 GODZ. ** 220,00

*    do wykorzystania w miesiącu kalendarzowym
**  cena minimalna
*** kontakt, tel. 726-907-007
*** kontakt, tel. 608-446-963; 89 523-37-40 (w sprawie nauki jazdy konnej proszę kontaktować się bezpośrednio z instruktorami - numery telefonów pod harmonogramem jazd na dany miesiąc); 

1. Użytkownicy Ośrodka zobowiązani są do ścisłego przestrzegania regulaminu porządkowego.
2. Traci moc cennik za usługi jeździeckie z czerwca 2017.
REGULAMIN OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO KATEDRY HODOWLI KONI i JEŹDZIECTWA
 
1. Niniejszy regulamin został opracowany i wprowadzony w życie w celu zapewnienia bezpieczeństwa koni i jeźdźców oraz innych użytkowników korzystających z Ośrodka Jeździeckiego. 
2. Wszystkich użytkowników Ośrodka Jeździeckiego obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu.
3. Ośrodek Jeździecki jest dostępny dla jego użytkowników codziennie w godz. 07:00 – 21.00. 
4. Wszystkich użytkowników obowiązuje przestrzeganie aktualnego harmonogramu wykorzystania hali lub placu treningowego. 
5. Każda osoba przebywająca na terenie Ośrodka Jeździeckiego zobowiązana jest do przestrzegania porządku i czystości na jego terenie 
oraz dbałości o jego infrastrukturę. 
6. Na terenie Ośrodka Jeździeckiego zabrania się palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
7. Zabrania się jazdy konnej osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych.
8. Użytkownicy koni zobowiązani są do takiego sposobu użytkowania koni aby nie narażać na niebezpieczeństwo siebie, koni oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka Jeździeckiego. 
9. Podczas każdej jazdy konnej (bez względu na formę i miejsce jej odbywania) jeźdźca obowiązuje jazda w obuwiu jeździeckim 
(płaska podeszwa) i w zapiętym kasku jeździeckim. Juniorom (osobom niepełnoletnim) zaleca się noszenie kasku również podczas przygotowań konia do jazdy i zabiegów pielęgnacyjnych. Kask na głowie jeźdźca ma być zapięty.
10. Za bezpieczeństwo koni prywatnych przebywających na wybiegach odpowiadają ich właściciele lub osoby je wypuszczające (wyłącznie 
za zgodą ich właścicieli). Ośrodek Jeździecki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki koni wynikające z braku kontroli nad nimi.
11. Za bezpieczeństwo niepełnoletnich jeźdźców odpowiedzialne są osoby wyrażające zgodę na samodzielną ich pracę z koniem 
(rodzice / opiekunowie), a w stosunku do osób biorących udział w jeździe ze szkoleniowcami - instruktorzy. 
12. Treningi skokowe osób niepełnoletnich mogą odbywać się wyłącznie pod nadzorem instruktora (posiadającego stosowne uprawnienia 
i ubezpieczenie OC).
13. Każdy użytkownik Ośrodka Jeździeckiego zobowiązany jest do natychmiastowego usuwania odchodów swoich koni z korytarza stajni, dróg 
i placów utwardzonych oraz przy koniowiązie. 
14. Podczas czynności wykonywanych przy koniowiązach należy zachować taki porządek, który umożliwi innym użytkownikom bezpieczne korzystanie z niego.
15. Po wyprowadzeniu konia, należy niezwłocznie zamknąć drzwi od jego boksu. Zimą, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 0°C, 
należy dodatkowo zamknąć górne skrzydło drzwi (dotyczy stajni numer 2 i pensjonatowej).
16. Jeśli podczas jazdy używane są drągi, cavaletti, stojaki do przeszkód, słupki, należy odłożyć je na miejsce, w którym są przechowywane zaraz po zakończeniu ich użytkowania. 
17. Zabrania się używania na terenie Ośrodka Jeździeckiego urządzeń akustycznych uciążliwych dla słuchu ludzi i zwierząt, 
wpływającą negatywnie na wzajemną komunikację między użytkownikami Ośrodka Jeździeckiego UWM w Olsztynie, w tym np. wzajemne ostrzeganie się o grożącym niebezpieczeństwie, wykonywanie poleceń instruktorów, jak również zachowań mogących spowodować gwałtowną reakcję koni wywołaną stresem. 
18. Osobom nieupoważnionym zabrania się karmienia koni oraz wchodzenia do ich boksów. 
19. Podczas jazdy konnej na hali lub placu treningowym należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad ruchu: 
 obowiązuje ruch lewostronny, tzn. jeźdźcy mijają się lewymi rękami, 
 przy większej ilości koni w hali dopuszcza się możliwość podawania kierunku jazdy przez instruktora prowadzącego największą grupę jeźdźców oraz zobowiązuje się wszystkich użytkowników do podporządkowania się innym jego poleceniom,
 pierwszeństwo na śladzie przy ścianie ma koń jadący szybszym chodem, 
 jeździec ustępujący powinien zjechać na drugi ślad tak, aby zachować odpowiednio bezpieczną odległość,
 w szczególnych przypadkach (np. w trakcie wykonywania trudniejszych ćwiczeń ujeżdżeniowych na dwóch śladach) dopuszcza się możliwość pozostania na śladzie przy ścianie po uprzednim głośnym zgłoszeniu: „ściana”,
 w przypadku gdy mijają się konie, z których jeden porusza się po ścianie, a drugi wykonuje koło / woltę , ten drugi (będący na kole / wolcie) zmniejsza promień wykonywanej figury (zacieśnia je) i pozostawia ścianę dla konia poruszającego się po niej. W tym wypadku 
nie obowiązuje zasada lewej ręki. Podobnie postępujemy w przypadku wykonywania wężyka i serpentyny, 
 szczególną uwagę należy zwracać na: grupę jadącą w zastępie, jeźdźców początkujących, odbywającą się hipoterapię oraz pracę 
z młodymi końmi, w zależności od sytuacji ustąpić tym osobom miejsca nawet z pominięciem w/w zasad, dbając o ich bezpieczeństwo.
20. Dodatkowe zalecenia dotyczące korzystania z hali:
 przed otwarciem drzwi (wejściem lub wyjściem z hali) należy głośno krzyknąć „uwaga”, aby ostrzec użytkowników znajdujących się 
w środku, 
 jednocześnie lonżowane mogą być maksymalnie 2 konie, natomiast w sytuacji gdy odbywają się skoki przez przeszkody można lonżować 1 konia, pod warunkiem, że nie stwarza to zagrożenia dla innych użytkowników,
 na bieżąco należy usuwać nieczystości pozostawione przez konia,
 zobowiązuje się wszystkich użytkowników hali do racjonalnego korzystania ze sztucznego oświetlenia, a zwłaszcza jego wyłączania 
po zakończeniu zajęć. 
21. Ośrodek Jeździecki nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaginięcia sprzętu jeździeckiego oraz innych rzeczy pozostawionych 
bez opieki właściciela. 
22. Organizowanie imprez jeździeckich, rekreacyjnych i innych na terenie Ośrodka jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownika Katedry Hodowli Koni i Jeździectwa. Ich organizacja, program i przebieg podlega osobnym zasadom, wykraczającym poza niniejszy Regulamin, które każdorazowo określa kierownik Ośrodka w porozumieniu z kierownikiem KHKiJ.
23. Użytkownicy Ośrodka Jeździeckiego zobowiązani są do uwzględniania zaleceń pracowników obiektu.
24. Nie respektowanie postanowień niniejszego regulaminu może spowodować zakaz korzystania z infrastruktury Ośrodka Jeździeckiego. 
Skargi dotyczące nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu należy zgłaszać Administratorowi obiektu. 
25. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony decyzją Kierownika Katedry Hodowli Koni i Jeździectwa i obowiązuje od dnia wywieszenia.