Rozwój naukowy

Habilitacje

Iwańczuk – Czernik K. 1997. Badania zoohigieniczne nad wybranymi elementami środowiska hodowlanego w oborach dla krów mlecznych. Acta Acad. Agricult., Tech. Olst. Zoot., 45: Supl. B: 3 – 60.

Sowińska Janina. 2002. Wpływ systemu utrzymania, typu użytkowego i obrotu przedubojowego na wybrane wskaźniki krwi, obraz morfologiczny mięśnia piersiowego oraz jakość mięsa indyków rzeźnych. Rozprawy i monografie. Wyd. UWM. Olsztyn, 69: 1-74.

Wójcik Anna. 2007. Wpływ podawania kurczętom brojlerom chromu lub ziół na ograniczenie niekorzystnych skutków obrotu przedubojowego. Rozprawy i monografie. Wyd. UWM. Olsztyn, 125: 1-110.

Mituniewicz Tomasz. 2012. Efektywność stosowania tlenku wapnia (CaO) i tlenku wapniowo-magnezowego (CaOMgO) do ściółki w odchowie kurcząt brojlerów. Wyd. UWM, Olsztyn, 172: 1-93.

Witkowska Dorota. 2014. Identyfikacja zanieczyszczeń mikrobiologicznych i gazowych w środowisku bytowania zwierząt oraz opracowanie metod ograniczania ich powstawania u źródła.

 

Doktoraty

Wójcik Anna. 1995. Kształtowanie się cech użytkowych i behawioru młodych indyków rzeźnych w zależności od pochodzenia i podłogowego systemu utrzymania.

Gierczyński Sławomir. 1996. Wpływ preparatu Solminvit jako środka antystresowego zastosowanego przed transportem indyków na jakość mięsa i niektóre wskaźniki biochemiczne krwi.

Mituniewicz Tomasz. 2002. Zoohigieniczne aspekty chowu bydła mięsnego na tle wybranych elementów łańcucha troficznego.

Cichocka Celestyna. 2002. Ocena dobrostanu stada bydła Limousine i Charolaise w systemie utrzymania alkierzowym i pastwiskowym.

Witkowska Dorota. 2005. Wpływ dodatku preparatów mikrobiologicznych lub dezynfekcyjnych do ściółki na warunki zoohigieniczne oraz stan zdrowia i produkcyjność kurcząt brojlerów.

Bursztynowicz Katarzyna. 2010. Próba weryfikacji zmodyfikowanej metody TGI 200 do oceny dobrostanu koni.

Chorąży Łukasz. 2011. Wpływu fitobiotyków na reakcję stresową kurcząt w czasie obrotu przedubojowego.

Kwiatkowska-Stenzel Agnieszka. 2014. Wpływ stosowania różnych materiałów ściołowych w stajni na wybrane wskaźniki dobrostanu koni.

Piotrowska Joanna. 2014. Zoohigieniczne i produkcyjne wskaźniki dobrostanu kurcząt brojlerów utrzymywanych na ściółce z dodatkiem nadtlenku wapnia (CaO2).