Dydaktyka

Kierunek: Zootechnika
 
Nazwa przedmiotu: Higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt
Specjalność: wszystkie specjalności
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Semestr: VI + VII
Liczba godzin w semestrze: SSt. 15/30 + 10/20; SNSt. 8/16 + 8/16
Status przedmiotu: obligatoryjny
Odpowiedzialna za przedmiot: prof. dr hab. Janina Sowińska, prof. UWM.
Treści kształcenia:
Mikroklimat pomieszczeń inwentarskich i metody jego oceny. Optymalizacja mikroklimatu z uwzględnieniem różnych systemów wentylacji. Budynki inwentarskie: ich funkcje, przegrody budowlane i ich wymagane cechy, zasady lokalizacji budynków. Higiena zwierząt, pomieszczeń inwentarskich, pastwisk, pojenia i żywienia. Prewencja i profilaktyka w chowie zwierząt, zasady BHP przy obsłudze zwierząt. Przyczyny, rodzaje i zapobieganie chorobom zwierząt. Choroby zwalczane z urzędu z uwzględnieniem zoonoz. Dobrostan zwierząt i kryteria jego oceny.
 
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska bytowania zwierząt
Specjalność:Hodowla i użytkowanie zwierząt
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Semestr:V
Liczba godzin w semestrze: SSt. 10/10; SNSt. 6/6
Status przedmiotu: obligatoryjny
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Tomasz Mituniewicz
Treści kształcenia:
Wybrane pojęcia z zakresu ochrony środowiska oraz higienizacji na terenach wiejskich. Krajobraz wiejski jako element środowiska przyrodniczego. Produkcja zwierzęca jako zagrożenie dla środowiska naturalnego.Czynniki ograniczające intensyfikację produkcji zwierzęcej. Lokalizacja intensywnej produkcji zwierzęcej a obszary przyrodniczo chronione. Produkcja zwierzęca a zanieczyszczenie wód, gleb i powietrza atmosferycznego. Problemy związane z zagospodarowaniem odchodów zwierzęcych. Wykorzystanie ziół z terenów ekologicznych w chowie zwierząt gospodarskich. Rolnictwo ekologiczne jako element ochrony przyrody.
 
Nazwa przedmiotu: Regulacje prawne w produkcji zwierzęcej
Specjalność:Hodowla i użytkowanie zwierząt
Poziom kształcenia:studia I stopnia
Semestr:V
Liczba godzin w semestrze: SSt. 15/15; SNSt. 8/8
Status przedmiotu: obligatoryjny
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Anna Wójcik, prof. UWM
Treści kształcenia:
Wymagania dotyczące ochrony zdrowia zwierząt gospodarskich. Zasady prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności. Wymagania w odniesieniu do produkcji zwierzęcej w gospodarstwach ekologicznych. Wybrane regulacje prawne z zakresu żywienia zwierząt. Zagadnienia prawnej ochrony zwierząt na świecie i w Polsce oraz minimalne warunki utrzymania zwierząt gospodarskich. Uregulowania prawne dotyczące zwierząt hodowlanych oraz zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich. Transport zwierząt. Ochrona zwierząt rzeźnych.
 
Nazwa przedmiotu: Choroby odzwierzęce
Specjalność:Chów i hodowla zwierząt amatorskich
Poziom kształcenia:studia I stopnia
Semestr:V
Liczba godzin w semestrze: SSt. 10/10
Status przedmiotu: obligatoryjny
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Dorota Witkowska
Treści kształcenia:
Podstawy epidemiologii, łańcuch epidemiologiczny, postępowanie przeciwepidemiologiczne (przeciwepizootyczne). Podział chorób zakaźnych na bakteryjne, wywołane przez riketsje i chlamydia, wirusowe, grzybicze, inwazyjne i prionowe. Omówienie najważniejszych zoonoz – etiologia, patogeneza, symptomatologia, diagnostyka i zwalczanie. Układ immunologiczny. Odporność przeciwzakaźna nabyta, wrodzona, humoralna, komórkowa. Podstawy immunoprofilaktyki i immunoterapii. Akty normatywne dotyczące zwalczania chorób zakaźnych ludzi i zwierząt.
 
Nazwa przedmiotu: Etologia zwierząt amatorskich
Specjalność:Chów i hodowla zwierząt amatorskich
Poziom kształcenia:studia I stopnia
Semestr:V
Liczba godzin w semestrze: SSt. 15/30
Status przedmiotu: obligatoryjny
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Anna Wójcik, prof. UWM
Treści kształcenia:
Wprowadzenie do etologii zwierząt – zachowanie jako przedmiot badań. Zasady prowadzenia badań nad zachowaniem zwierząt. Biologiczne mechanizmy zachowania zwierząt. Zachowania reprodukcyjne zwierząt. Czynności ochronne i obronne w świecie zwierząt. Życie społeczne zwierząt. Zachowanie się zwierząt jako jedna z metod oceny poziomu dobrostanu zwierząt amatorskich. Zachowanie się zwierząt amatorskich. Zachowanie się zwierząt towarzyszących. Zachowania anormalne. Wykorzystanie zwierząt w terapii i ratownictwie. Niezwykłe zdolności naszych zwierząt.
 
Nazwa przedmiotu: Biometeorologia z elementami klimatologii
Poziom kształcenia:studia I stopnia
Semestr:VI/VII
Liczba godzin w semestrze: SSt. 20/10; SNSt. 6/12
Status przedmiotu:do wyboru
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Tomasz Mituniewicz
Treści kształcenia:
Wprowadzenie w problematykę biometeorologiczną i klimatologiczną. Podstawowe elementy bioklimatologii ekologicznej. Ziemia jako środowisko życia. Zespół neurotropowy – klasyfikacja stanów pogody. Prognozowanie pogody. Ekstremalne zjawiska meteorologiczne i klimatyczne. Zastosowanie metod biologicznych do oceny stopnia skażenia środowiska (bioindykacja). Wpływ stanu jonizacji powietrza atmosferycznego czynników elektrycznych na reakcje fizjologiczne organizmów. Biorytmika ustroju.
 
Nazwa przedmiotu: Etologia zwierząt gospodarskich
Poziom kształcenia:studia I stopnia
Semestr:VI/VII
Liczba godzin w semestrze: SSt. 20/10: SNSt. 6/12
Status przedmiotu:do wyboru
Odpowiedzialne za przedmiot: prof. dr hab. Anna Wójcik, prof. UWM
Treści kształcenia:
Wprowadzenie do etologii zwierząt – zachowanie jako przedmiot badań. Zasady prowadzenia badań nad zachowaniem zwierząt. Biologiczne mechanizmy zachowania zwierząt. Zachowania reprodukcyjne zwierząt. Czynności ochronne i obronne w świecie zwierząt. Życie społeczne zwierząt. Zachowanie się zwierząt jako jedna z metod oceny poziomu dobrostanu zwierząt gospodarskich. Zachowanie się zwierząt gospodarskich. Zachowanie się zwierząt towarzyszących. Zachowania anormalne. Wykorzystanie zwierząt w terapii i ratownictwie. Niezwykłe zdolności naszych zwierząt.
 
Nazwa przedmiotu: Higiena i toksykologia zwierząt
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Semestr:VI/VII
Liczba godzin w semestrze: SSt. 20/10; SNSt. 6/12
Status przedmiotu:do wyboru
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Janina Sowińska, prof. UWM, dr hab. Dorota Witkowska
Treści kształcenia:
Rola gospodarstwa rolnego w produkcji bezpiecznej żywności pochodzenia zwierzęcego – koncepcja "od obory do stołu konsumenta". Zagrożenia sanitarne w środowisku hodowlanym, najważniejsze choroby odzwierzęce. Antropogeniczne źródła zanieczyszczeń w środowisku zwierząt hodowlanych. Zakres i zadania toksykologii współczesnej. Przyczyny zatruć. Trucizny, ich podział i mechanizm działania. Toksyczność substancji, rodzaje toksyczności. Pierwiastki śladowe i metale ciężkie. Pestycydy i dioksyny. Azotany i azotyny. Promieniowanie jonizujące. Bioterroryzm.
 
Nazwa przedmiotu: Zioła i rośliny lecznicze w zootechnice
Poziom kształcenia:studia I stopnia
Semestr: VI/VII
Liczba godzin w semestrze: SSt. 20/10; SNSt. 6/12
Status przedmiotu: do wyboru
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Anna Wójcik, prof. UWM
Treści kształcenia:
Zioła i rośliny lecznicze w różnych kulturach i okresach rozwoju cywilizacji; związki czynne w roślinach i ich wpływ na organizmy zwierząt i ludzi; metody pozyskiwania ziół i roślin leczniczych i oraz przygotowywania różnych form ich stosowania; zioła, rośliny lecznicze i preparaty stosowane w profilaktyce oraz schorzeniach zwierząt gospodarskich.
 
Nazwa przedmiotu: Zwierzęta w badaniach naukowych
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Semestr:VI/VII
Liczba godzin w semestrze: SSt. 20/10; SNSt. 6/12
Status przedmiotu:do wyboru
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Tomasz Mituniewicz
Treści kształcenia:
Rys historyczny badań prowadzonych na zwierzętach. Zwierzęta laboratoryjne i doświadczalne. Moralno-etyczne problemy doświadczeń na zwierzętach. Przepisy prawne dotyczące badań na zwierzętach. Warunki środowiskowe w laboratoriach zwierzęcych. Wymagania dotyczące personelu obsługującego zwierzęta w laboratoriach. Alternatywne metody badań na zwierzętach.
 
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska bytowania zwierząt
Specjalność:Hodowla i użytkowanie zwierząt
Poziom kształcenia:studia II stopnia
Semestr: II
Liczba godzin w semestrze: SSt. 15/15; SNSt. 8/8
Status przedmiotu: obligatoryjny
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Tomasz Mituniewicz
Treści kształcenia:
Podstawowe pojęcia i zakres badań ochrony środowiska. Prawa rządzące przyrodą i ekosystemami. Tolerancja ekologiczna. Prawne aspekty ochrony środowiska. Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej. Formy i metody ochrony środowiska i przyrody – parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. Zjawiska związane z zanieczyszczeniem atmosfery – smog, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, efekt cieplarniany. Zanieczyszczenia i ochrona wód oraz gleb.Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Znaczenie lasów w środowisku naturalnym. Bioindykacja jako metoda oceny skażenia środowiska naturalnego. Państwowy Monitoring Środowiska. Odnawialne źródła energii – energia wiatru, wody, energia geotermalna, biomasa.
 
Nazwa przedmiotu: Higiena i toksykologia zwierząt
Specjalność:Kształtowanie jakości produktów zwierzęcych
Poziom kształcenia:studia II stopnia
Semestr: II/III
Liczba godzin w semestrze: SSt. 10/20
Status przedmiotu: do wyboru
Odpowiedzialne za przedmiot: prof. dr hab. Janina Sowińska, prof. UWM, dr hab. Dorota Witkowska
Treści kształcenia:
Rola gospodarstwa rolnego w produkcji bezpiecznej żywności pochodzenia zwierzęcego – koncepcja "od obory do stołu konsumenta". Zagrożenia sanitarne w środowisku hodowlanym, najważniejsze choroby odzwierzęce. Antropogeniczne źródła zanieczyszczeń w środowisku zwierząt hodowlanych. Zakres i zadania toksykologii współczesnej. Przyczyny zatruć. Trucizny, ich podział i mechanizm działania. Toksyczność substancji, rodzaje toksyczności. Pierwiastki śladowe i metale ciężkie. Pestycydy i dioksyny. Azotany i azotyny. Promieniowanie jonizujące. Bioterroryzm.
 
 
Kierunek: Bioinżynieria Produkcji Żywności
 
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka zootechniczna i dobrostan zwierząt
Specjalność:wszystkie specjalności
Poziom kształcenia:studia I stopnia
Semestr: IV
Liczba godzin w semestrze: SSt. 15/15
Status przedmiotu: obligatoryjny
Odpowiedzialne za przedmiot: prof. dr hab. Janina Sowińska, prof. UWM
Treści kształcenia: Higiena zwierząt pomieszczeń inwentarskich, pastwisk, wybiegów, doju. Warunki utrzymania a zdrowie i produkcyjność zwierząt. Profilaktyka w chowie zwierząt. Epidemiologiczne i immunologiczne uwarunkowania chorób zakaźnych. Zapobieganie chorobom. Wymogi weterynaryjne w obrocie zwierzętami i materiałem biologicznym. Dobrostan zwierząt i kryteria jego oceny.
 
Nazwa przedmiotu: Higiena i toksykologia produktów pochodzenia zwierzęcego
Specjalność:Gospodarka Żywnościowa
Poziom kształcenia:studia I stopnia
Semestr: VI/VII
Liczba godzin w semestrze: SSt. 15/30
Status przedmiotu:do wyboru
Odpowiedzialne za przedmiot: prof. dr hab. Janina Sowińska, prof. UWM, dr hab. Dorota Witkowska
Treści kształcenia:
Produkcja bezpiecznej żywności pochodzenia zwierzęcego według koncepcji "od obory do stołu konsumenta". Antropogeniczne źródła zanieczyszczeń na kolejnych etapach łańcucha żywnościowego. GMP, GHO i GLP jako istotne elementy bezpieczeństwa żywności. Zagrożenia sanitarne i zoonotyczne dla zdrowia konsumenta oraz metody zapobiegania tym zagrożeniom. Zakres i zadania toksykologii współczesnej. Przyczyny zatruć. Trucizny, ich podział i mechanizm działania. Toksyczność i rodzaje toksyczności. Pierwiastki śladowe i metale ciężkie. Pestycydy, dioksyny, polichlorowane bifenyle. Azotany i azotyny. Promieniowanie jonizujące w środowisku ludzi i zwierząt.