Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt

Studia te skierowane są one do pracowników administracji państwowej i samorządowej realizujących zadania z zakresu łowiectwa, jak również do przedstawicieli blisko 3000 dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich realizujących zadania państwa w zakresie gospodarowania populacjami zwierzyny w obwodach łowieckich.
Program studiów obejmuje pełne spektrum wiedzy niezbędnej do profesjonalnego zarządzania populacjami dzikich zwierząt, w tym szczególnie zwierząt łownych oraz prowadzenia nadzoru nad jej realizacją przez koła łowieckie i ośrodki hodowli zwierzyny.
Absolwent wyposażony zostanie w obszerny pakiet wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia i nadzorowania nowoczesnego gospodarowania populacjami zwierzyny w obwodach łowieckich. Zakres wiedzy obejmować będzie m.in.: aspekty prawne łowiectwa w Polsce, zasady gospodarowania populacjami zwierzyny i planowania łowieckiego, problematykę szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta, zasady selekcji i trofeistyki łowieckiej oraz związane z zagospodarowaniem obwodów łowieckich i przyrodniczych uwarunkowań życia dzikich zwierząt, monitoring drapieżników i ich wpływu na populacje ofiar, jak również pozostałe aspekty: dziczyzny i jej walorów kulinarnych, wizerunku łowiectwa, a także komunikacji społecznej myśliwych ze społeczeństwem.