Historia

Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa powstała w 2005 r. w wyniku połączenia Katedry Hodowli Zwierząt Futerkowych i Zespołu Gospodarki Łowieckiej.

Zwierzętami futerkowymi w olsztyńskiej Uczelni zaczęto zajmować się w 1956 r., kiedy to w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej powstał Zakład Zwierząt Futerkowych pod kierownictwem prof. mgr J. Langiera, który od 1958 r. prowadzony był przez prof. dr A. Martyniaka. W roku 1972, w ramach Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej (IHiTPZ) powstał Zespół Zwierząt Futerkowych, nad którym kierownictwo objęła dr I. Kosko. W 1988 r. zmieniono nazwę tej jednostki na Zakład Zwierząt Futerkowych, a jej kierownikiem został dr Manfred O. Lorek. W roku 1990 zatrudniono w Zakładzie asystenta mgr inż. Andrzeja Gugołka, który w roku 1995 obronił pracę doktorską. W 1997 r. rozwiązano IHiTPZ i utworzono Katedrę Hodowli Zwierząt Futerkowych nadal pod kierownictwem prof. dr hab. Manfreda O. Lorka (1992 r – dr hab.; 1997 r – profesor). W roku 2003 dr Andrzej Gugołek uzyskał stopień doktora habilitowanego. W tym samym roku doktorantka realizująca swoją pracę w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych, mgr inż. Areta Hartman obroniła pracę doktorską i została zatrudniona na stanowisku adiunkta. W roku 2005 dr hab. Andrzej Gugołek uzyskał stanowisko profesora UWM. W roku 2008 zmarł nagle prof. dr hab. Manfred Oscar Lorek. Funkcje kierownika katedry objął dr hab. Andrzej Gugołek, prof. UWM i kieruje katedrą nieprzerwanie do chwili obecnej. W roku 2009 został zatrudniony na etacie adiunkta dr inż. Janusz Strychalski. W roku 2011 dr hab. Andrzej Gugołek, prof. UWM uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych, a w 2013 stanowisko profesora zwyczajnego.

Łowiectwo na naszym Wydziale ma swoją historię sięgającą również do Wyższej Szkoły Rolniczej.

W roku 1961, z inicjatywy prof. W. Krautforsta, przy Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt, w Zakładzie Hodowli Trzody Chlewnej powstała, „Pracownia łowiecka”. Obok prof. Krautforsta zajęcia prowadził mgr inż. Andrzej Majchrzak. W późniejszym okresie wykładowcami byli: mgr inż. Zygmunt Metzig (1962-68) oraz dr Eugeniusz Nowak (1968-69). Od 1970 r. zajęcia z elektywu Łowiectwo przejął dr inż. Wiesław Szczepański, ówczesny adiunkt w Zakładzie Hodowli Owiec, który od 1978 r. jako docent, a następnie profesor (1997) kierował Pracownią, a od 1984 r. Zespołem Gospodarki Łowieckiej w ramach Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej. W latach 1985-88 pracował tutaj jako asystent mgr inż. Paweł Ziemann. Od roku 1988 pracę asystenta stażysty podjął student V roku Dariusz Zalewski, który obronił pracę magisterską w 1989 r., a doktorską w 1997 r. Drugi asystent, a obecnie adiunkt dr inż. Paweł Janiszewski (doktorat obronił w roku 2000), zatrudniony został w 1995 r. W 1990 r. Zespołowi Gospodarki Łowieckiej przydzielony został etat techniczny i od 1. stycznia zatrudniona została mgr inż. Małgorzata Konstantynowicz. W roku 1997 w wyniku reorganizacji na Wydziale utworzona zostaje Katedra Owczarstwa, Łowiectwa i Hodowli Kóz, w skład której wchodził do 2005 r. Zespół Gospodarki Łowieckiej. W roku 2010 dr inż. Paweł Janiszewski uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2011 stanowisko profesora UWM. Dr inż. Dariusz Zalewski stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2011 roku.

Pracownicy Katedry są promotorami wielu prac inżynierskich i magisterskich, prowadząc jednocześnie zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych m.in. z przedmiotów: Łowiectwo, Kynologia, Ekologia, Hodowla Zwierząt Futerkowych, Użytkowanie Zwierząt Futerkowych, Chów i hodowla psów, Chów i hodowla wybranych gatunków gryzoni, Hodowla fermowa jeleniowatych, Chów i hodowla tchórzofretek i szopów, Chów i hodowla królików, Dziko żyjące zwierzęta futerkowe, Surowce pochodzące od zwierząt łownych i nieudomowionych, Łowiectwo z ornitologią i kynologią.

W Katedrze w ostatnich latach wypromowano 5 osób ze stopniem doktora. Obecnie na Studiach Doktoranckich (IIIo) jest 1 osoba oraz 2 osoby z zewnątrz z otwartymi przewodami doktorskimi.