Działalność naukowa

Główne kierunki badawcze  realizowane w Katedrze dotyczą szeroko pojętych zagadnień żywienia i użytkowania zwierząt futerkowych oraz gospodarki łowieckiej.

Zasadniczym celem prowadzonych  badań jest doskonalenie żywienia zwierząt futerkowych mięsożernych i roślinożernych na podstawie analizy wskaźników użytkowych. Podejmowane są zadania dotyczące oceny jakości skór lisów i norek oraz mięsności tusz króliczych, które są podstawowymi miernikami produkcyjności w hodowli tych zwierząt. Istotna jest alternatywna rola mięsa króliczego na tle mięsa pozyskiwanego od innych gatunków zwierząt gospodarskich.

Zamierzone badania mają również aspekt ekologiczny, gdyż przewidują określenie metod zagospodarowania niekonsumpcyjnych części tusz zwierząt rzeźnych oraz utylizacji odpadów powstających na fermach zwierząt futerkowych.

W zakresie badań łowieckich prowadzona jest analiza czynników genetycznych i środowiskowych wpływających na jakość wybranych gatunków zwierząt łownych. Wyniki tych badań wykorzystane zostaną do określenia cech charakterystycznych dla danego ekotypu.

Ponadto realizowana jest ocena aktualnej jakości populacji jelenia szlachetnego i sarny europejskiej na bazie warunków siedliskowo-żerowych występujących w lasach Warmii i Mazur. Prowadzony jest również projekt z zakresu określania wieku jeleniowatych na podstawie zużycia zębów bocznych żuchwy oraz weryfikacja tego metodami histologicznymi. Rozpoczęto badania z zakresu wdrażania nowych metod inwentaryzacji zwierzyny z zastosowaniem  techniki fotografii sprzężonej z systemem GPS.

Pracownicy Katedry prowadzą  również badania nad doskonaleniem metod hodowli, rozrodu i cech użytkowych u zwierząt futerkowych, towarzyszących i amatorskich.

W roku 2015 przeprowadzono porównawcze badania strawnościowo-bilansowe na norkach i lisach pospolitych żywionych tą samą paszą. Podczas tuczu królików wykonano pomiary masy i przyrostów masy ciała, zużycia paszy oraz oznaczono podstawowe parametry wydajności rzeźnej w grupach zwierząt żywionych dawkami z i bez dodatku śruty sojowej. Podczas badań laboratoryjnych wykryto mutację w genie BCO2, związaną z występowaniem żółtego tłuszczu u królików. W badaniach nad jakością sarny uwzględniono oddziaływanie warunków atmosferycznych na wyniki wyceny CIC oraz masę parostków kozłów. W odniesieniu do jelenia szlachetnego zgromadzono dane do kolejnych analiz dotyczących jego jakości. Ponadto przeprowadzono badania z zakresu presji drapieżników na sztucznie założone gniazda w agrocenozach. Badaniami termowizyjnymi na terenie północno-wschodniej Polski objęto łącznie 40 żeremi, potencjalnie zasiedlonych przez rodziny bobrów. Analizując preferencje pokarmowe tego gatunku zebrano dane z trzech zróżnicowanych biotopowo stanowisk. Badania związane z fermowymi jeleniowatymi zrealizowano na fermie IP PAN w Kosewie Górnym, gdzie 120 zwierząt objęto całodobowym monitoringiem. Przeprowadzono szkolenie 3 ras psów przy użyciu metody kliker oraz porównano jego efekty. Uzyskane wyniki posłużyły do napisania publikacji naukowych, monografii, doniesień konferencyjnych oraz artykułów popularno-naukowych. Wyniki uzyskane w ramach badań nad królikami mięsnymi oraz jeleniami posłużą do realizacji rozpraw doktorskich.