Monografie przyrodnicze dla praktyków i miłośników aktywnej ochrony dzikich zwierząt

Aktywna ochrona dzikich zwierząt u progu XXI wieku to motto przewodnie wszystkich trzech pozycji wydawniczych. Poszczególne monografie odnoszą się do aktualnych problemów dotyczących zarządzania populacjami dzikich zwierząt, zarówno gatunków łownych, jak i znajdujących się pod ochroną gatunkową. Ponadto dotyczą kwestii monitoringu dzikich zwierząt oraz szkód wyrządzanych przez nie w gospodarce.  

Monografie skierowane są do przyrodników, w tym myśliwych, leśników i sympatyków ochrony zwierząt oraz osób zawodowo zajmujących się aktywną ochroną przyrody. Zostały opublikowane w formie wydrukowanej oraz w wersji elektronicznej.

Materiały do opracowań książkowych przygotowane zostały dzięki dofinansowaniu NFOŚiGW, w ramach grantu – Umowa nr 30/2017/Wn-50/EE-ee/D – realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedrę Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, pod tytułem Studia podyplomowe pn. „Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt.”

Monografie i ich tematyka:

1. Aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt w Polsce (2020).

 • Aspekty prawne funkcjonowania aktywnej ochrony przyrody oraz zasady zarządzania populacjami dzikich zwierząt.
 • Planowanie łowieckie w praktyce oraz zasady jego przygotowywania i realizacji, z uwzględnieniem selekcji osobniczej i populacyjnej.
 • Zarządzanie populacjami zwierząt znajdujących się pod ochroną gatunkową na tle krajowych programów ochrony – strategia ochrony żubra w Polsce.
 • Propozycja koncepcji strategii gospodarowania populacjami zwierząt łownych w najbliższych latach.

Do pobrania: Aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt w Polsce (2020)

 2. Szkody w gospodarce wyrządzane przez dzikie zwierzęta (2020).

 • Wpływ dzikich zwierząt, zarówno łownych, jak i znajdujących się pod ochroną gatunkową, na działalność gospodarczą człowieka oraz konieczność prowadzenia kompleksowego monitoringu wszystkich szkód wyrządzanych przez nie w gospodarce.
 • Szacowanie szkód łowieckich w wybranych uprawach, przy zastosowaniu różnych metod.
 • Szkody i ich szacowanie na wybranych plantacjach i w sadach.
 • Rozprzestrzenianie afrykańskiego pomoru świń w Polsce oraz zagrożenia dla gospodarki wynikające z jego występowania. Rola myśliwych w zwalczaniu ASF. Metody skutecznego przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa w środowisku.

Do pobrania: Szkody w gospodarce wyrządzane przez dzikie zwierzęta (2020)

 3. Monitoring liczebności i jakości populacji dzikich zwierząt (2019).

 • Cele i zadania monitoringu.
 • Ocena liczebności i zagęszczenia populacji dzikich zwierząt – inwentaryzacja – jako podstawowy problem dotyczący zarządzania populacjami dzikich zwierząt.
 • Rozmieszczenie, liczebność, zagęszczenie i pozyskanie łowieckie zwierzyny w Polsce oraz metody oceny jakości populacji zwierząt łownych.
 • Chronione gatunki ssaków oraz inwazyjne gatunki obce wśród ssaków.

Do pobrania: Monitoring liczebności i jakości populacji dzikich zwierząt (2019)