Koło naukowe

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Studenckie koła naukowe działające przy Wydziale Bioinżynierii Zwierząt mają wie­loletnią tradycję. Już w roku 1951 powstało KN Zoologów (wówczas Katedra Zoologii znaj­dowała się na dawnym Wydziale Zootechnicznym), a dwa lata później KN Drobiarzy. Od

2008 r. funkcję pełnomocnika dziekana ds. kół naukowych pełni dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka.

Działalność 9 kół naukowych, które zrzeszają studentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, obejmuje wszystkie etapy pracy naukowej: począwszy od eksperymentu, poprzez obliczenia statystyczne, po redagowanie artykułów skierowanych do publikacji. Łączy się to z pogłębianiem wiedzy zootechnicznej oraz umiejętnością oceny surowców zwierzęcych.

Naukowe Koło Hodowców Trzody Chlewnej

Założycielem i pierwszym opiekunem NK Hodowców Trzody Chlewnej od 1976 do

2009 r. był prof. dr hab. Antoni Jarczyk. W latach 1992-1995 funkcję opiekuna okre­sowo pełniła dr Anna Groszkowska. Od października 2009 r. opiekę nad studentami zaangażowanymi w prace koła sprawuje dr hab. Wanda Milewska.

Pierwszym prezesem koła był Romuald Alicki, a kolejni to: Bożena Grochowska, Elż­bieta Kuligowska-Starzewska, Marek Krauze, Marek Konrad, Janusz Grochólski, Dorota Bugnacka, Anna Król, Anna Rogiewicz, Michał Wysocki, Krzysztof Karpiesiuk, Karolina Guzowska, Karol Wierzchosławski, Marek Patalon i Małgorzata Jurkowska. Członkowie koła podejmowali liczne inicjatywy badawcze dotyczące zagadnień związanych z hodowlą i produkcją trzody chlewnej. Kierunki ich zainteresowań to m.in.:

- krzyżowanie towarowe świń,

- technologie ferm przemysłowych produkcji świń,

- negatywne efekty matczyne u loch w doskonaleniu płodności,

- mikotoksyny zawarte w paszy jako zagrożenie dla zdrowia zwierząt i konsumentów,

- próby wyjaśnienia tworzenia się ujemnych indeksów selekcyjnych w SKURTCh,

- konsumpcja mięsa na terenie ziem polskich w badaniach archeozoologicznych.
Wśród form aktywności członków koła wymienić należy również letnie obozy na­ukowe. Podczas 35 lat zorganizowano ich aż 34. Odbywały się one w fermach, w zakła­dach doświadczalnych Instytutu Zootechniki w Balicach k. Krakowa i w Mełnie, a także na uczelniach krajowych i zagranicznych. Często studenci wyjeżdżali na seminaria oraz obozy do Uniwersytetów Rolniczych w Pradze, Brnie i Nitrze. Na konferencjach nauko­wych w kraju i za granicą członkowie koła wygłosili 18 referatów, z tego 12 zajęło pierw­sze miejsce, dwa - drugie i dwa - trzecie miejsce, zaś dwie prace otrzymały wyróżnienie. Do tej pory 32 prace zostały opublikowane w takich czasopismach naukowych i bran­żowych, jak: „Acta Akademia Agriculturae", „Trzoda Chlewna", „Przegląd Hodowlany", „Farmer" i inne.

Wielu członków NK Hodowców Trzody Chlewnej podjęło pracę na uczelni w charak­terze pracowników naukowo-dydaktycznych i technicznych. Dziewięcioro z nich obroniło już prace doktorskie (Wanda Milewska, Anna Groszkowska, Urszula Czarnik, Dorota Bu-gnacka, Ryszard Stempel, Wojciech Kozera, Krzysztof Karpiesiuk oraz Bogusław Konrad i Anna Rogiewicz), a troje uzyskało stopień doktora habilitowanego (Urszula Czarnik, Woj­ciech Kozera, Wanda Milewska). Pani dr hab. Urszula Czarnik otrzymała tytuł profesora.