Historia

Zakład Hodowli Trzody Chlewnej powstał w 1953 roku jako samodzielna jednostka Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt. Pierwszym kierownikiem był doc. Wiesław Krautforst, zaś pierwszym asystentem mgr Maria Kotarbińska – późniejszy profesor w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie. Od września 1958 roku zostali zatrudnieni mgr Barbara Grudniewska (asystent), Irena Kurnatowska (sekretarz Zakładu) i inż. Bronisław Rak (kierownik fermy doświadczalnej) – później profesor w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

W 1958 roku doc. W.Krautforst opracował dział p.t.:”Hodowla świń” pracy zbiorowej „Zootechnika”, które zostało wydane nakładem Państwowego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego w Warszawie. Przez wiele lat był to podstawowy podręcznik dla studentów wydziałów zootechnicznych polskich uczelni rolniczych.

W 1960 roku doc. W. Krautforst został kierownikiem Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt, a w 1961 roku też dziekanem Wydziału Hodowli Zwierząt. W 1962 roku stanowisko kierownika Fermy Doświadczalnej obejmuje mgr inż. Marian Kozłowski.

W 1967 roku mgr Bronisław Rak i mgr Barbara Grudniewska - jako pierwsi pracownicy Zakładu - obronili prace doktorskie. W tym czasie doc. W. Krautforst rozpoczął prace nad wyhodowaniem rasy mazurskiej. Mimo obiecujących wyników, z powodu epidemii pomoru świń w ówczesnym woj. olsztyńskim zakończyły się one niepowodzeniem.
W 1971 r. doc. W.Krautforst otrzymał tytuł naukowy profesora. W 1970 roku słuchaczem studium doktoranckiego zostaje mgr Antoni Jarczyk, a staż rozpoczęła mgr Barbara Kurcman.

W 1973r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr B. Raka i obrona pracy doktorskiej mgr A.Jarczyka. Od 1 września 1974 roku do pracy w Zakładzie zostaje przyjęty mgr Janusz Falkowski. W dniach 13-14 maja 1975 roku odbyła się w Zakładzie pierwsza konferencja programowa z dyscypliny „Hodowla i technologia produkcji trzody chlewnej”. Uczestniczyli w niej kierownicy i inni przedstawiciele zakładów jednoimiennych wszystkich akademii rolniczych w Polsce. W 1975r. odbywają się kolokwia habilitacyjne dr M. Kozłowskiego i dr Barbary Grudniewskiej. W 1976 roku doc.dr hab. B.Grudniewska otrzymuje nominację na kierownika zakładu hodowli i technologii produkcji trzody chlewnej. W tym samym roku pracę w zakładzie podejmuje dr Józef Eljasiak, a w 1978 roku staż rozpoczyna mgr Wanda Milewska.

W dniu 24 maja 1978 roku zmarł prof. Wiesław Krautforst, pochowany jest na cmentarzu komunalnym w Olsztynie. Odszedł człowiek o wielu zainteresowaniach, wielkim autorytecie, powszechnie szanowany przez współpracowników i studentów.

W kolejnych latach następni pracownicy zdobywają stopnie i tytuły naukowe. W dniu 12 stycznia 1979 roku pracę doktorską z wyróżnieniem obronił mgr J.Falkowski.

W 1979 roku ukazało się I wydanie Przewodnika do ćwiczeń z hodowli i technologii produkcji trzody chlewnej pod redakcją B.Grudniewskiej; współautorami byli: M.Kozłowski, A.Jarczyk, B.Kurcman i J.Falkowski.

W 1984 roku tytuł naukowy profesora otrzymuje doc. dr hab. Barbara Grudniewska.

W 1987 roku akt nominacji na profesora otrzymuje doc. M. Kozłowski.

Od 1 w rześnia tego roku zostaje dziekanem Wydziału Zootechnicznego a funkcję prodziekana ds. nauki obejmuje prof. Barbara Grudniewska.

Od 1 grudnia 1990 roku prof. M. Kozłowski rozpoczyna drugą kadencję dziekana. W dniu 13 czerwca 1991 roku sali 370 nadano imię prof. Wiesława Krautforsta. W 1991 roku prof. B. Grudniewska rezygnuje z funkcji kierownika, a nowym kierownikiem katedry zostaje dr hab. Janusz Falkowski prof. nadzw.

1 października 1992 roku nominacje na stanowiska profesorów zwyczajnych otrzymali prof. dr hab. Marian Kozłowski i prof. dr hab. Barbara Grudniewska.

W 1989 r. prace w zakładzie rozpoczął mgr Wojciech Kozera, w 1990 Łukasz Adamski, w 1994 mgr Dorota Bugnacka, a w 2008 dr inż. Krzysztof Karpiesiuk.

W dniach 7-9 czerwca 1995 roku odbyło się w Kortowie kolejne spotkanie pracowników katedr i zakładów jednoimiennych oraz VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej”.

W dniu 5 października 1995 roku prof. dr hab. Janusz Falkowski odebrał z rąk Prezydenta RP Lecha Wałęsy nominację na tytuł profesora, a 26 listopada 1998 roku tytuł naukowy profesora nadano dr hab. Antoniemu Jarczykowi. Został on piątym tytularnym profesorem w historii Zakładu i Katedry.

W dniu 5 maja 2000r. w katedrze odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Użytkowanie loch – odchów prosiąt”, zorganizowana z okazji 70. rocznicy urodzin prof. dr hab. Barbary Grudniewskiej i 50-lecia Wydziału Zootechnicznego (obecnie Bioinżynierii Zwierząt).

W następnych latach w Katedrze powstają kolejne prace doktorskie i odbywają się publiczne obrony: mgr Anna Rogiewicz - 2002 rok (promotor: prof. A.Jarczyk), mgr Jacek Białkowski - 2003 rok (promotor: prof. J.Falkowski), mgr Izabela Pająk –Szostek - 2004 rok (promotor: prof. J.Falkowski), mgr Krzysztof Karpiesiuk - 2007 (promotor: prof. J.Falkowski), mgr Ewa Bancewicz - 2008 (promotor: prof.A. Jarczyk), mgr Renata Szafrańska - 2008 (promotor: prof. J.Falkowski), mgr Bernard Raubo - 2012 (promotor: prof. J.Falkowski).

Bardzo dużym osiągnięciem w działalności zakładu i katedry było opublikowanie podręczników akademickich: (1) Hodowla świń pod redakcją B.Grudniewskiej, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1987, (2) Hodowla i użytkowanie trzody chlewnej pod redakcją B.Grudniewskiej, Wydawnictwo ART Olsztyn, 1994, (3) Hodowla i użytkowanie trzody chlewnej, Wydawnictwo ART Olsztyn, 1998.

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązki Kierownika Katedry pełni dr hab. Wojciech Kozera.