Prof dr hab. Antoni Jarczyk

Urodził się 4.06.1943 r. w Świętochłowicach (woj. śląskie). W 1963 r. ukończył Technikum Przemysłu Spożywczego w Katowicach-Szopienicach. W latach 1963 - 1968  studiował  na  Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Po ukończeniu studiów pracował w Zakładach Mięsnych   w   Chorzowie.   W   1970   r.   rozpoczął   studia doktoranckie w macierzystej  uczelni. Pracę w Zakładzie Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Akademii Rolniczo-Technicznej rozpoczął w 1972 r. W1973 r. uzyskał stopień doktora, zaś stopień doktora habilitowanego w 1992 r. W dniu 17. 12. 1998 r. z rąk Prezydenta RP otrzymał nominację na tytuł profesora. Odbył kilkumiesięczne staże naukowe w uczelniach rolniczych w Nitrze (Słowacja), Wageningen (Holandia), i As  (Norwegia).

Badania naukowe profesora koncentrowały się w głównej mierze na zagadnieniach wykorzystania zjawiska heterozji w krzyżowaniu świń i  uwarunkowaniach  użytkowości  rozpłodowej  loch efekty matczyne). Swoje prace poświecił ponadto problematyce zagrożeń zdrowia zwierząt i ludzi wynikających z występowania w paszach pleśni i mikotoksyn.

W latach 1976 - 2009 opiekował się Kołem Naukowym Hodowców Trzody Chlewnej, a w okresie od 1999 do 2008 r. był pełnomocnikiem UWM ds. kół naukowych. W latach 1994 - 2003 pełnił funkcję pełnomocnika rektora do   spraw   organizacji   konferencji   naukowo-promocyjnych „Lepsza   żywność", a w latach 1999 – 2004 był przewodniczącym olsztyńskiego koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

Łącznie opublikował  ponad 260 prac naukowych i upowszechniających  wiedzę. Zgłosił w Urzędzie Patentowym 8 wniosków wynalazczych. Był promotorem 4 prac doktorskich, 70 prac magisterskich i 17 inżynierskich.
Od 2004 r. prof. Antoni Jarczyk wykonuje kopie obrazów starych mistrzów - namalował ich już ponad 40, pisze ikony, rzeźbi oraz zajmuje się także mataloplastyką.