Laboratorium zwierzęce

Katedra Hodowli Owiec i Kóz Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie może szczycić się swoją bazą dydaktyczno-badawczą zlokalizowaną w Kortowie III, przy ul. Słonecznej 50j. Jest to Laboratorium Dydaktyczno-Badawcze, stanowiące integralną część Ośrodka Oceny Surowców Pochodzenia Zwierzęcego, utworzonego w efekcie projektu „Rozbudowa , modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”, zwanego w skrócie projektem BIO. 14 czerwca 2012 roku miało miejsce oficjalne otwarcie tego ośrodka, wyposażonego w aparaturę i sprzęt najnowszej generacji. Aktu tego dokonał JM Rektor UWM, prof. dr hab. Józef Górniewicz, w obecności Prezydenta Olsztyna, dr. Piotra Grzymowicza.

Laboratorium Dydaktyczno-Badawcze Katedry Hodowli owiec i Kóz,
nazywane popularnie Laboratorium Zwierzęcym to nowoczesny obiekt przystosowany zarówno do realizacji procesu dydaktycznego, jak i prowadzenia badań naukowych. Znajdują się tutaj między innymi:

  • hala inwentarzowa - przystosowana dla małych przeżuwaczy wydzielona część z podłogą rusztową i kojcami, wyposażona w automatyczne poidła oraz koryta i paśniki, a także system telewizyjny umożliwiający obserwowanie behawioru zwierząt;
  • pasaż wielofunkcyjny - przeszklony korytarz umożliwiający obserwację zwierząt, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, ważenie zwierząt i ocenę ich eksterieru, diagnostykę ciąży oraz przyżyciową ocenę umięśnienia i otłuszczenia z wykorzystaniem ultrasonografu;
  • pomieszczenie do oceny wartości rzeźnej i mleczności - wyposażone w chłodnię, stoły dysekcyjne oraz ruchomą platformę udojową, a w perspektywie także dojarkę mechaniczną;
  • sala dydaktyczna - wyposażona w środki audiowizualne oraz współpracujący z kamerą i komputerem mikroskop do badań włókien wełnianych. 

W Laboratorium Zwierzęcym realizowane są zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziałów:

  • BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT w ramach przedmiotów: Chów i Hodowla owiec oraz kóz oraz Owczarstwo i koziarstwo,
  • MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ w ramach przedmiotu Chów owiec,
  • KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA w ramach przedmiotu Chów owiec z zoohigieną.
Ponadto,w ramach przedmiotu Pozyskiwanie i przerób żywnościowych produktów owczarskich i koziarskich, kształcą się tutaj studenci makrokierunku BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI. Równocześniejest to miejsceprogramowych praktyk studentów Wydziałów: BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT i MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

Kształcenie na kierunkach związanych z chowem i hodowlą zwierząt jest specyficzne i trudno sobie wyobrazić ten proces bez możliwości bezpośredniego z nimi kontaktu. Z tą myślą w Laboratorium Zwierzęcym zgromadzono większość występujących w Polsce ras owiec i kóz. W UWM w Olsztynie znajduje się prawdopodobnie najciekawsza kolekcja tych zwierząt. Jest ona wzbogacona o lamy, od których pozyskuje się wełnę o wysokich walorach, i które stają się w Europie coraz bardziej popularne. Ta kolekcja budzi duże zainteresowanie wszystkich odwiedzających, a Laboratorium Zwierzęce stało się dzięki niej wizytówką Uczelni, znaną także poza granicami Polski, w tym w kilku krajach Czarnego Lądu.

Dysponując tak ciekawym obiektem Katedra Hodowli Owiec i Kóz podejmuje szereg inicjatyw edukacyjnych. Oferta w szczególności kierowana jest do szkół o profilu kształcenia związanym z rolnictwem, których absolwenci są potencjalnymi kandydatami na studentów UWM. Takie studyjne wizyty złożyli nam uczniowie ze szkół w Smolajnach, Dobrocinie i Karolewie. Dla uczniów ze szkoły w Smolajnach odbyły się tutaj pokazowe zajęcia, przygotowane wspólnie z Agencją Rynku Rolnego, sfilmowane i wyemitowane przez olsztyńską TVP w raporcie rolniczym. Jest to przykład dobrej współpracy między różnymi jednostkami działającymi w obszarze rolnictwa. Problematyka zajęć dotyczyła możliwości pozyskiwania produktów spożywczych o wysokich walorach zdrowotnych. Tego rodzaju warsztaty powinny być standardem edukacji młodzieży i ośrodek jest przygotowany, aby je realizować. Elementy wiedzy z tego zakresu mogą i powinny być wprowadzane także na niższych stopniach kształcenia. Świadczy o tym wyjątkowe zainteresowanie Laboratorium Zwierzęcym uczestników Uniwersytetu Dzieci, z którym Katedra nawiązała współpracę. Ta inicjatywa jest istotnym aspektem edukacji wprowadzającej do świadomości dzieci właściwe relacje między światem ludzi i zwierząt, ale również dającej im podstawą wiedzę o związku między jakością produktów pochodzenia zwierzęcego a stanem zdrowia własnego organizmu. Laboratorium Zwierzęce jest otwarte dla każdego, komu zwierzęta są bliskie i kto chciałby się czegoś o nich dowiedzieć lub choćby na nie popatrzeć. Doskonałą ku temu okazją mogą być Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki, corocznie organizowane w miesiącu wrześniu. Można wówczas obejrzeć nie tylko zwierzęta, ale również interesujące eksponaty, m.in. wełen i skór.