Działalność dydaktyczna

WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT 

Kierunek: Zootechnika 

  • Chów i hodowla owiec oraz kóz

Charakterystyka biologiczno - hodowlana owiec i kóz. Biologiczne podstawy wełnoznawstwa i fizyko-chemiczne cechy wełny. Rozród owiec oraz wychów jagniąt i młodzieży. Użytkowanie mięsne owiec. Użytkowanie mleczne owiec i kóz. Żywienie owiec. Profilaktyka w owczarni. Doskonalenie owiec. Użytkowanie kożuchowe i futrzarskie owiec.

  • Owczarstwo i koziarstwo

Uwarunkowania produkcji owczarskiej. Systemy produkcji oraz dobrostan owiec i kóz. Pomieszczenia inwentarskie i ich wyposażenie. Wykorzystanie metod biotechnologicznych w hodowli owiec. Efekty stosowania preparatów drożdżowych w żywieniu owiec. Efektywność technologii produkcji jagniąt rzeźnych. Przyżyciowa ocena cech użytkowości mięsnej owiec i kóz. Ocena wartości rzeźnej owiec oraz wyrobów kulinarnych z mięsa owczego. Technologia pozyskiwania i przerobu mleka koziego. Walory prozdrowotne produktów pozyskiwanych od owiec i kóz.

  • Wybrane działy produkcji zwierzęcej

Znaczenie i możliwości rozwoju hodowli owiec i kóz. Ochrona zasobów genetycznych owiec w Polsce. Walory prozdrowotne wełny owczej. Cechy jakości zdrowotnej mięsa i mleka owiec i kóz oraz możliwości ich modyfikowania. 

 

Kierunek: Bioinżynieria produkcji żywności

  • Chów i hodowla zwierząt

Charakterystyka ras oraz kierunki użytkowania owiec i kóz. Rozród owiec oraz wychów jagniąt i młodzieży. Specyfika żywienia owiec. Zabiegi pielęgnacyjno-hodowlane w stadach owiec i kóz. Profilaktyka w pomieszczeniach dla owiec i kóz. 

  • Pozyskiwanie i przerób żywnościowych produktów owczarskich i koziarskich

Mięsne i mleczne użytkowanie owiec i kóz. Ocena warunków zootechnicznych budynków inwentarskich oraz dobrostanu owiec i kóz. Wykorzystanie metod biotechnologicznych w hodowli owiec. Technologia pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania mleka. Technologia produkcji jagniąt rzeźnych. Przyżyciowa ocena cech użytkowości mięsnej. Ocena wartości rzeźnej i wyrobów kulinarnych z mięsa. Jakość spożywczych produktów pochodzących od owiec i kóz oraz ich walory prozdrowotne.

 

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Kierunek: Rolnictwo

  • Chów zwierząt

Typy użytkowe i rasy owiec oraz kierunki ich użytkowania. Użytkowanie rozpłodowe owiec. Walory prozdrowotne produktów owczych.


WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

  • Chów i hodowla zwierząt

Typy użytkowe i rasy owiec oraz kierunki ich użytkowania. Użytkowanie rozpłodowe owiec. Technologie chowu i hodowli owiec.  Profilaktyka w owczarni. Walory prozdrowotne produktów owczych.