Działalność dydaktyczna

Wydział Bioinżynierii Zwierząt 

Kierunek: Zootechnika 
 
  • Chów i hodowla owiec oraz kóz
Poznanie typów użytkowych ras owiec i kóz hodowanych w Polsce, ich reprodukcji i podstaw użytkowania.
Wykorzystanie kontroli użytkowości w ocenie, selekcji i doborze zwierząt.
Powiązanie poziomu żywienia zwierząt i profilaktyki ze wzrostem i rozwojem oraz poziomem użytkowości.  
Charakterystyka cech jakościowych oraz racjonalny sposób zagospodarowania mleka owiec i kóz.
Zasady żywienia kóz mlecznych i odchowu jagniąt

  • Owczarstwo i koziarstwo
Możliwości wykorzystania nowych technologii w poprawie płodności i plenności.
Doskonalenie i możliwości użytkowania mięsnego i mlecznego owiec i kóz, użytkowania wełnistego i oceny cech wełny oraz skór.
Opanowanie metod pracy hodowlanej, specyfiki żywienia owiec i kóz, poprawy środowiska i profilaktyki, a także wykorzystania metod ekonomicznej oceny i projektowania produkcji owiec i kóz.

  • Hodowla kóz
Poznanie typów użytkowych i rasy kóz.
Charakterystyka cech jakościowych oraz racjonalny sposób zagospodarowania mleka koziego.
Zasady żywienia kóz, systemu odchowu koźląt.
Kontrola użytkowości

  • Wybrane działy produkcji zwierzęcej
Stan i perspektywy ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce.
Walory prozdrowotne wełny owczej.
Siara i mleko owcze źródłem żywności funkcjonalnej.
Walory odżywcze i prozdrowotne mięsa owczego.
Możliwości poprawy walorów zdrowotnych mięsa i mleka owczego.


Kierunek: Bioinżynieria produkcji żywności

  • Chów i hodowla zwierząt
 
Charakterystyka ras oraz kierunki użytkowania owiec i kóz.
Rozród owiec i kóz, wychów jagniąt i koźląt.
Podstawowe zasady żywienia z uwzględniem specyfiki gatunkowej.
Zabiegi pielęgnacyjno-hodowlane w stadach owiec i kóz, profilaktyka w pomieszczeniach dla owiec i kóz.
Cechy eksterieru różnych ras owiec i kóz w powiązaniu z kierunkiem użytkowania.
Ocena efektywności użytkowania rozpłodowego.
Technologia żywienia oraz normowanie pasz dla poszczególnych grup technologicznzych.
Zabiegi pielęgnacyjne u owiec i kóz.

  • Pozyskiwanie i przerób żywnościowych produktów owczarskich i koziarskich
Mięsne i mleczne użytkowanie owiec i kóz; rasy owiec i kóz użytkowane w kierunku mięsnym i mlecznym.
Technologia produkcji jagnięciny i koźlęciny.
Technologia produkcji mleka owczego i koziego.
Ocena cech użytkowości mięsnej i mlecznej owiec i kóz.
Jakość spożywczych produktów pochodzących od owiec i kóz; walory prozdrowotne.
Ocena warunków zootechnicznych budynków inwentarskich i dobrostanu owiec i kóz; wykorzystanie metod biotechnologicznych i biofizycznych.
Technologie pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania mleka.
Technologia produkcji jagniąt rzeźnych i ich ocena przyżyciowa, poubojowa tusz jagnięcych i wyrobów kulinarnych.

 
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Kierunek: Rolnictwo
 
  • Chów zwierząt (owce)
Typy użytkowe i rasy owiec oraz kierunki ich użytkowania.
Rozpłód owiec.
Walory prozdrowotne produktów owczych.


Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  • Chów i hodowla zwierząt (owce)
Znaczenie i kierunki rozwoju owczarstwa i koziarstwa oraz typy użytkowe i rasy owiec i kóz.
Charakterystyka pozyskiwania produktów – wełna, mleko, mięso.
Technologie chowu i hodowli owiec - organizacja stad; harmonogram prac w stadzie.
Ocena pokroju owiec i kóz - opis poszczególnych partii ciała oraz cech użytkowych owiec i kóz; charakterystyka okrywy wełnistej owiec.
Wełna i skóry owcze - terminy i technika strzyżenia, ocena organoleptyczna wełen, wady wełny i klasyfikacja technologiczna, pozyskiwanie i konserwacja skór, ocena i przeznaczenie skór.
Zabiegi hodowlano-pielęgnacyjne - znakowanie owiec, organizacja stanówki owiec, i wykotów, kurtyzowanie ogona, pielęgnacja wymion u kóz i owiec, profilaktyka u jagniąt i koźląt, pielęgnacja racic.