Działalność naukowa

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej Katedry Hodowli Bydła i Oceny Mleka:

  • Uwarunkowanie produkcji mleka i wołowiny wysokiej jakości uwzględniające walory środowiska naturalnego Warmii i Mazur.
  • Technologie użytkowania bydła. Proekologiczne technologie produkcji mleka.
  • Zootechniczno-weterynaryjne aspekty adaptacji i aklimatyzacji importowanego bydła mlecznego do warunków środowiskowych Polski północno-wschodniej.
  • Ocena składu i jakości fizykochemicznej oraz higienicznej mleka.
  • Zootechniczne uwarunkowania jakości porodu i żywotności cieląt.
  • Określenie przydatności do opasu i analiza wartości rzeźnej bydła czystorasowego i mieszańców przy różnej intensywności żywienia.

I. W latach 2009-2015 realizowaliśmy projekt pt.: Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią  „od widelca do zagrody” nr umowy UDA-POIG.01.03.01.-00-204/09-00. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Realizowaliśmy zadanie 2 „Ocena efektywności opasania bydła i jego wartość  rzeźna”, kierownik zad. M.Wroński/ Z. Nogalski.

II. W latach 2016-2018 uczestniczyliśmy w realizacji projektu pt.: „Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych. Projekt złożony do NCBiR (Biostrateg 2014 rok) w ramach konsorcjum. Kierownik projektu: Marek Kurtyka – Prezes Bioelektrownii Świętokrzyskich (Lider).