Działalność dydaktyczna

Pracownicy Katedry Hodowli Bydła i Oceny Mleka prowadzą zajęcia na Wydziałach: Bioinżynierii Zwierząt, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauki o Żywności, Nauk Technicznych i Medycyny Weterynaryjnej. Na wydziale macierzystym nauczanie odbywa się na kierunku Zootechnika (w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych).

W roku 2008/09 rozpoczęto edukację na makrokierunku Bioinżynieria produkcji żywności, realizowanym wspólnie z Wydziałem Nauk o Żywności.

Zajęcia dydaktyczne mają charakter ćwiczeń, wykładów i seminariów.

 

Program ćwiczeń jest doskonalony i dostosowywany do wymogów kształcenia określonych przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Ważnym elementem nauki przedmiotu są ćwiczenia terenowe realizowane w Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach, należącej do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
Podstawowe przedmioty realizowane w Katedrze Hodowli Bydła i Oceny Mleka to:

 

Hodowla bydła - poznanie zasad chowu i hodowli bydła: gospodarcze znaczenie, stan i perspektywy hodowli bydła w Polsce i innych krajach; pochodzenie, typy i rasy bydła; systematyka ras bydła; rola środowiska w kształtowaniu cech użytkowych bydła; procesy doskonalenia, rozród, wychów, wzrost i rozwój; żywienie poszczególnych grup zwierząt i wpływ na jakość otrzymywanego surowca; użytkowanie mleczne i mięsne; utrzymanie i pielęgnacja; organizacja hodowli bydła, znakowanie i dokumentacja hodowlana; możliwość doskonalenia sektora krajowego po akcesji do UE.

Doskonalenie użytkowości mlecznej bydła - zdobycie umiejętności wyboru i zastosowania metod doskonalenia bydła, służących uzyskiwaniu zwierząt o wysokim potencjale produkcyjnym i pożądanych parametrach jakościowych mleka: genetyczne doskonalenie cech użytkowości mlecznej krów ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania krzyżowania z rasą holsztyńsko-fryzyjską; rola cech funkcjonalnych w programach hodowlanych, uwarunkowania produkcji mleka o wysokich parametrach jakościowych.

Produkcja wołowego mięsa kulinarnego - poznanie oddziaływania czynników genetycznych i środowiskowych oraz organizacyjnych na efektywność opasania, wartość rzeźną i jakość mięsa wołowego: systemy produkcji wołowiny w Polsce i na świecie (hodowla w czystości rasy, krzyżowanie, systemy technologiczne); przyżyciowa i poubojowa ocena wartości rzeźnej; czynniki determinujące wartość opasową i rzeźną bydła (rasa, płeć, wiek, intensywność opasania, warunki utrzymania); Systemy opasu bydła (intensywny, półintensywny, ekstensywny, opas „razówek”); przydatność krajowych ras bydła do użytkowania mięsnego, krzyżowanie towarowe dla potrzeb produkcji wołowiny kulinarnej (istota i cel krzyżowania, kryteria wyboru ras do krzyżowania, rozwiązania organizacyjne); programy rozwoju hodowli bydła mięsnego w Polsce; skład tkankowy tusz wołowych; kryteria oceny jakości mięsa wołowego; przydatność kulinarna poszczególnych wyrębów i asortymentów handlowych; potrawy z mięsa wołowego w kuchni polskiej i światowej.

Żywienie bydła, nowoczesne systemy i technologie - zapoznanie z technologią żywienia bydła w zależności od specyfiki wymagań pokarmowych, wieku oraz kierunku produkcji: systemy żywienia różnych grup użytkowych bydła; nowe koncepcje wartościowania pasz i ich praktyczne zastosowanie w żywieniu bydła; żywieniowe uwarunkowania intensyfikacji, wydajności oraz modyfikacji jakości produktu i jego cech funkcjonalnych; wykorzystanie techniki komputerowej do specjalistycznych programów kompleksowego żywienia bydła; podstawy ekologicznego żywienia bydła.

Ekonomika, organizacja i marketing produkcji bydlęcej - ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania produkcji mleka i mięsa: poznanie specyfiki produkcji oraz zasad kalkulacji produkcji mleka i żywca wołowego w gospodarstwach specjalistycznych w powiązaniu z gospodarką paszową; organizacja bazy paszowej; organizacja pracy i racjonalności gospodarowania w produkcji bydlęcej; opanowanie ekonomiczno- organizacyjnych podstaw przetwórstwa oraz marketingu produktów; ekonomika i organizacja przetwórstwa mlecznego i mięsnego; marketing mleka, mięsa i przetworów.

Zoohigieniczno-weterynaryjne aspekty chowu bydła - poznanie możliwości kształtowania i doskonalenia warunków środowiskowych i utrzymania krów przy wykorzystaniu determinantów ich zdrowotności i produkcyjności: wpływ makro- i mikroklimatu na zdrowotność i produkcyjność krów; przyczyny, skutki zapobieganie i leczenie zaburzeń czynności wymienia; metafilaktyka okresu okołoporodowego; zapobieganie zaburzeniom metabolicznym.

Praktyka kierunkowa - zapoznanie studentów z całokształtem prac związanych z produkcją zwierzęcą w gospodarstwach rolnych (nowe technologie żywienia i utrzymania zwierząt gospodarskich) zgodnie z kierunkiem studiów i wybraną specjalnością. Studenci realizują praktykę produkcyjno – organizacyjną według ustalonego programu uwzględniającego specyfikę realizowanej specjalności.

Seminaria i ćwiczenia dyplomowe - poszukiwanie specjalistycznej literatury, referowanie założeń metodycznych do pracy magisterskiej: opracowywanie, wygłaszanie oraz dyskusja nad poszczególnymi rozdziałami pracy dyplomowej obejmującej: przegląd piśmiennictwa, wstęp i metodykę, omówienie wyników, dyskusję oraz wnioskowanie.

Seminaria inżynierskie - poznanie metodologii wykonywania prac projektowych: sprecyzowanie nazwy i uzasadnienie celu przygotowywanego projektu; omówienie literatury oraz kompletowanie materiałów źródłowych dotyczących projektu; przygotowanie alternatywnych rozwiązań zmierzających do realizacji celu; przyjęcie optymalnego sposobu realizacji celu; opracowanie projektu.