Historia

Rys historyczny Katedry Genetyki Zwierząt

    Początki powstania Katedry Genetyki Zwierząt to rok 1955. W tym roku prace naukowo-dydaktyczne podjął doc. dr Władysław Flak, który pełniąc funkcję kierownika Zakładu Ogólnej Hodowli Zwierząt wprowadził tematykę badań genetycznych zwierząt gospodarskich do nauczania i badań naukowych Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Docent Władysław Flak był prekursorem naukowej specjalizacji Katedry w zakresie genetycznych mechanizmów odporności naturalnej oraz metod oceny i selekcji zwierząt.

     W 1970 roku po reorganizacji Wydziału powołano Instytut Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt obejmujący trzy jednostki: Zakład Genetyki Zwierząt, Zakład Metod Doskonalenia Zwierząt oraz Zakład Zoohigieny pod kierownictwem doc. dr Władysława Flaka. Rozszerzono zakres nauczania obejmujący przedmioty podstawowe: biologiczne podstawy hodowli zwierząt oraz metody doskonalenia zwierząt, realizowanych na Wydziałach Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie: Zootechnicznym, Rolniczym, Weterynarii i Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego, a także przedmioty specjalistyczne z zakresu genetyki populacji i genetyki molekularnej dla magistrantów Wydziału Zootechnicznego.

      W 1976 roku w ramach Instytutu Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt utworzono dwie katedry: Katedrę Genetyki Zwierząt i Katedrę Metod Hodowlanych i Doświadczalnictwa Zootechnicznego. Zakład Zoohigieny został niezależną jednostką Wydziałową. Funkcję dyrektora Instytutu pełnili kolejno: prof. dr hab. Roman Bochno (dwie kadencje) i prof. dr hab. Krzysztof Walawski (jedna kadencja). Kierownikiem Katedry Genetyki Zwierząt został prof. dr hab. Krzysztof Walawski.

      Od 1997 roku Katedra Genetyki Zwierząt stała się samodzielną jednostką organizacyjną Wydziału. Jej kierownikiem do końca 2004 roku był prof. dr hab. Krzysztof Walawski. Od 2005 roku funkcję tę pełni prof. dr hab. Stanisław Kamiński.