Działalność dydaktyczna

kierunek: weterynaria, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Biochemia 
W ramach prowadzonych zajęć studenci mają opanować wiadomości dotyczące budowy i funkcji biomolekuł występujących w żywym organizmie, regulacji podstawowych procesów metabolicznych oraz wzajemnych powiązań między nimi. Istotnym elementem programu dydaktycznego przedmiotu są zagadnienia dotyczące obiegu informacji, syntezy i wykorzystywania energii w komórce oraz molekularnych podstaw produkcyjności zwierząt użytkowych z uwzględnieniem aspektów zakłócających omawiane procesy.

kierunek: zootechnika, Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową podstawowych związków organicznych i ich przemianami zachodzącymi w organizmie zwierzęcym. Podczas realizacji procesu dydaktycznego omawiane są m.in. zagadnienia dotyczące bioenergetyki organizmu zwierzęcego oraz głównych szlaków metabolicznych z uwzględnieniem ich powiązań i regulacji.
 
kierunek: bioinżynieria produkcji żywności, Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Biochemia ogólna z elementami chemii organicznej
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami chemii organicznej w zakresie dającym podstawy do studiowania sekwencyjnych przedmiotów przyrodniczych, przyswojenie wiedzy z zakresu biochemii, podstawowych typów reakcji organicznych, budowy, nazewnictwa oraz właściwości fizykochemicznych wybranych związków organicznych.Bioenergetyka komórki zwierzęcej. Metabolizm węglowodanów, lipidów, steroidów i związków azotowych oraz regulacja tych procesów.
 

kierunek: Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii, Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z budową podstawowych związków organicznych oraz przebiegiem podstawowych procesów metabolicznych zachodzących w komórkach organizmów żywych. W ramach przedmiotu omawiane są zagadnienia dotyczące  m.in. biosyntezy białka, bioenergetyki organizmu zwierzęcego oraz przebiegu głównych szlaków metabolicznych. Istotnym elementem procesu dydaktycznego jest przygotowanie studenta do wykonywania podstawowych analiz biochemicznych.

 

kierunek: rybactwo, Wydział Nauk o Środowisku
Biochemia 
Celem przedmiotu jest poznanie procesów biologicznych na poziomie molekularnym i mechanizmów ich regulacji w organizmie zwierzęcym z ukierunkowaniem na organizm ryb. Poznanie procesów biochemicznych w organizmie stanowi bazy dla nauczania studentów w/w kierunku wielu innych gałęzi nauk przyrodniczych. W czasie realizacji przedmiotu studenci zapoznają się z laboratorium biochemicznym i z podstawowymi metodami biologii molekularnej.

kierunek: zootechnika, Wydział Bioinżynierii Zwierząt
specjalność: biotechnologia w hodowli zwierząt
przedmioty:
- propedeutyka biotechnologii,
- inżynieria genetyczna,
- wybrane elementy proteomiki,
- proteomika w technologii konserwacji nasienia zwierząt,
- wybrane działy analizy instrumentalnej,
- zastosowanie informatyki w biotechnologii,
- andrologia molekularna.


Program dydaktyczny specjalności obejmuje trzy sfery zagadnień biotechnologicznych w produkcji zwierzęcej:

- postęp genetyczny w hodowli,
- rozród zwierząt,
- zdrowie zwierząt.

Przedmioty wchodzące w skład programu nauczania są ściśle powiązane tematycznie w ramach trzech zasadniczych układów subdyscyplinarnych:

1. Propedeutyka biotechnologii,
2. Biotechnologia genu zwierzęcego,
3. Biotechnologia w rozrodzie zwierząt.

Prezentowane kierunki wzbogacone są o wybrane zagadnienia biotechnologii żwacza oraz dotyczące wpływu pozagenetycznych czynników w regulacji procesów reprodukcyjnych u zwierząt.

kierunek: zootechnika, Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Biotechnika rozrodu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z biologicznymi podstawami regulacji funkcji rozrodczych samic i samców. W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe metody biotechniczne (kriokonserwacja gamet i zarodków, sztuczne unasienianie) oraz możliwości ich praktycznego zastosowania w hodowli zwierząt gospodarskich.