ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA

Kierunek: ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA

Jesteśmy unikatowym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie wydziałem kształcącym na kierunku ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA.

Na kierunku ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA realizowane są studia pierwszego stopnia w języku polskim. Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się egzaminem dyplomowym inżynierskim (absolwenci uzyskują stopień zawodowy inżyniera). Kształcenie na kierunku ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA realizowane jest w formie studiów stacjonarnych.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
studia pierwszego stopnia

Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują dyplom inżyniera w zakresie ichtiologii
i akwakultury. Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku wodnym, oraz o organizmach roślinnych i zwierzęcych, występujących w ekosystemach wodnych i wodno-lądowych. Zna zasady chowu i hodowli ryb oraz sterowania procesami ich reprodukcji. Potrafi ocenić stan zdrowotny organizmów wodnych, zna metody i efekty stosowania zabiegów pielęgnacyjnych i intensyfikacyjnych. Zna technikę i technologię połowów i transportu ryb, sposoby zabezpieczenia złowionych ryb,
a także podstawy technologii ich przetwórstwa. Posiada wiedzę z zakresu prawnych
i ekonomicznych aspektów gospodarki rybackiej oraz zna zasady ochrony środowiska
i zasobów naturalnych. Posiada podstawowe umiejętności oceny jakości środowiska wodnego, potrafi przeprowadzić inwentaryzację ichtiofaunistyczną na potrzeby monitoringu środowiskowego lub oceny oddziaływania przedsięwzięć. Potrafi opracować operat rybacki
i operat wodnoprawny. Potrafi kierować zespołami ludzkimi oraz posługiwać się fachową literaturą z zakresu ichtiologii i akwakultury. Potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie ichtiologii i akwakultury (na poziomie biegłości B2) i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej
z gospodarką rybacko-wędkarską i ochroną środowiska, organizacjach i służbach zajmujących się gospodarką wodną oraz ochroną bioróżnorodności, podmiotach związanych z obrotem organizmami wodnymi oraz surowcami i produktami pochodzenia rybnego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy jako ichtiolog w gospodarstwach rybackich, specjalistycznych farmach, ośrodkach zarybieniowych i wylęgarniach ryb oraz wędkarskich łowiskach specjalnych. Może podjąć pracę jako ichtiolog zarządzający gospodarką rybacko-wędkarską na wodach otwartych, w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz jako specjalista
w zakresie sporządzania raportów odziaływania na środowisko dotyczących zasobów ichtiofaunistycznych.