Badanie ankietowe „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych"

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych, w Uniwersytecie wszczęto procedurę przeprowadzania badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" w roku akademickim 2017/2018".

Celem badania jest gromadzenie opinii o zasadach i regulaminach prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz stosowanych formach i metodach kształcenia, uzyskanie informacji na temat relacji interpersonalnych: nauczyciel akademicki a interesariusze procesu dydaktycznego oraz stosunku nauczyciela akademickiego do wykonywanych obowiązków. Badania ankietowe służą również gromadzeniu opinii o realizacji zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w aspekcie, m. in. sposobu jego realizacji, doboru treści i metod dydaktycznych oraz opinii na temat postawy nauczyciela akademickiego (komunikatywności, dyscypliny realizacji przedmiotu, etc.).

Procedurą objęte zostaną zajęcia dydaktyczne realizowane w:
1) semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 - termin badania: 29 stycznia 2018 roku - 28 lutego 2018 roku;
2) semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 - termin badania: 11 czerwca 2018 roku - 23 września 2018 roku.

Badanie przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem ogólnouczelnianego elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszczonego w aplikacji USOSweb. Zakresem badania objęci są nauczyciele akademiccy, studenci wszystkich poziomów kształcenia i form studiów, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnianie ankiet.