Warmińsko-Mazurskie Centrum Doskonałości Mleczarstwa WAMADAIREC zostało utworzone 1 kwietnia 2003 roku w Instytucie Rozwoju Mleczarstwa (IRM) Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wyniku złożenia wniosku na konkurs ogłoszony przez Komisję Europejską w 5 Programie Ramowym, programie tematycznym: Quality of Life and Management  of Living Resources, akcji kluczowej: Food, Nutrition and Health.

Wydział Nauki o Żywności zrzesza szeroką grupę specjalistów zajmujących się m.in. aspektami produkcji mleka, jego przetwarzania i analizy, zagadnieniami handlu i dystrybucji artykułów mleczarskich. Działalność naukowa prowadzona na Wydziale Nauki o Żywności obejmuje prace badawcze w następujących kierunkach: chemiczne, fizyczne i mikrobiologiczne cechy mleka i jego składników, doskonalenie procesów technologicznych, biotechnologiczne aspekty przerobu składników mleka, doskonalenie właściwości preparatów mlekozastępczych i dietetyczno-leczniczych, opracowywanie nowych bezodpadowych technologii przerobu mleka i jego składników.

 

Instytut Rozwoju Mleczarstwa (IRM) jest największym i najlepiej wyposażonym ośrodkiem akademickim w Polsce kształcącym kadry dla zakładów mleczarskich. Główne formy aktywności Instytutu obejmują działalność naukowo-dydaktyczną, wdrożeniową i szkoleniową. Oprócz tych podstawowych nurtów działalności IRM świadczy usługi dla przemysłu mleczarskiego w zakresie doradztwa, analiz laboratoryjnych oraz ekspertyz i promocji artykułów mleczarskich. Instytut od wielu lat odgrywa wiodącą rolę w świadczeniu usług projektowych i wdrożeniowych dla zakładów mleczarskich z terenu całej Polski. Od wielu lat IRM organizuje międzynarodowe sympozjum Technika i technologia w przemyśle mleczarskim oraz współorganizuje Targi  Żywności WAMA-FOOD.

 

Pracownicy Instytutu są autorami kilkudziesięciu patentów i wdrożeń dotyczących wytwarzania artykułów mleczarskich. Aktywnie uczestniczą w organizowaniu oraz prowadzeniu szeregu szkoleń i kursów adresowanych do pracowników przemysłu mleczarskiego z całej Polski. Ponadto Instytut organizował i szkolił pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Sanitarnej w zakresie higieny i pozyskiwania mleka z uwzględnieniem Krytycznych Punktów Kontrolnych. Integralną częścią Instytutu jest nowoczesna Hala Technologiczna wyposażona w linie pilotowe umożliwiające prowadzenie badań z zakresu produkcji całego asortymentu produktów mleczarskich.

Pracownicy WAMADAIREC są autorami szacunkowo 50-60 publikacji rocznie oraz biorą udział w około 20-30 projektach dla przemysłu. W ramach edukacji Centrum promuje około 40 inżynierów rocznie w każdej specjalizacji studiów.

Instytut Rozwoju Mleczarstwa ma doświadczenie w międzynarodowej współpracy z instytucjami naukowymi. Do najważniejszych programów międzynarodowych realizowanych przez IRM należą:

-              

-               w 1994 roku IRM był głównym wykonawcą programu Pozyskiwanie i przetwórstwo mleka finansowanego przez rząd USA i koordynowanego przez Fundację Programów Pomocowych dla Rolnictwa (FAPA),

-               w 1994 roku IRM organizował i przeprowadzał kursy realizowane w ramach Food and Agricultural Marketing Training Programme, które były finansowane przez Agricultural Development Fund (Wielka Brytania),

-               w latach 1995-97 IRM współrealizował projekt Pilot Programmes on Quality Management in the Polish Dairy Sector finansowany przez Agricultural Development Fund (Wielka Brytania), którego głównym wykonawcą był Scottish Agriculture College (Wielka Brytania),

-               w 1997 roku IRM był włączony w realizację projektu PHARE pt. Implementation od the sanitary and veterinary system (HACCP) in the production of foodstuffs of animal origin nadzorowanego przez firmę Nethconsult,

-               w latach 1997-98 IRM realizował program Quality Management in the Dairy Industry finansowany z funduszu PHARE, a nadzorowany przez szwedzką firmę Swedish Farm and Agroindustrial Services AB, SwedFarm,

-               w 2000 roku IRM był głównym wykonawcą projektu finansowanego z funduszu PHARE pt. Doskonalenie jakości w polskim sektorze mleczarskim i rybnym. Projekt był nadzorowany przez Natural Resources Institute, University of Greenwich (Wielka Brytania).

 

Licznik trafień

 

do góry