Program rozwoju UWM w latach 2012-20

PROGRAM ROZWOJU
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
W LATACH 2012-2020

MISJAMisją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

1. CELE STRATEGICZNE

1.1. Wprowadzenie i realizacja wysokiej jakości standardów kształcenia, dostosowanych do potrzeb środowiska zewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Warmii i Mazur.
1.2. Intensywny rozwój wysokiej jakości badań naukowych, zwłaszcza na rzecz innowacyjnej gospodarki, m. in. poprzez udział w krajowych i europejskich programach badawczych.
1.3. Umiędzynarodowienie Uniwersytetu w obszarach kształcenia i badań naukowych.
1.4. Doprowadzenie wiodących wydziałów Uczelni do statusu jednostek badawczo-naukowych.
1.5. Zapewnienie Uniwersytetowi stabilności finansowej, zwłaszcza przez znaczne zmniejszenie zadłużenia.

2. OBSZARY PRIORYTETOWYCH DZIAŁAŃ

2.1. Kształcenie studentów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.
2.2. Kształcenie i rozwój kadry akademickiej.
2.3. Badania naukowe.
2.4. Sprawy kadrowe.
2.5. Zarządzanie Uniwersytetem ze szczególnym uwzględnieniem informatyzacji.
2.6. Gospodarka finansowa.
2.7. Infrastruktura Uniwersytetu.
2.8. Promocja Uniwersytetu.

3. PROGRAM DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH

3.1. W obszarze kształcenia studentów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy

3.1.1. Upraktycznienie kształcenia poprzez rozszerzenie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz tworzenie programów kształcenia i realizację projektów zwiększających szanse absolwentów na rynku pracy:

a) powiązanie obszarów kształcenia z potrzebami społeczno-gospodarczymi kraju i regionu, z wykorzystaniem opinii interesariuszy zewnętrznych, m. in. poprzez tworzenie oferty kształcenia „pod zamówienie",
b) tworzenie programów kształcenia o profilu praktycznym oraz wykraczających poza strukturę kształcenia kierunkowego jednoobszarowego z jednoczesnym podniesieniem stopnia przygotowania absolwentów,
c) aplikowanie w projektach umożliwiających studentom i doktorantom udział w praktykach i stażach w wiodących ośrodkach oraz firmach krajowych i zagranicznych.

3.1.2. Umiędzynarodowienie kształcenia poprzez:

a) podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności Uniwersytetu na krajowym i zagranicznym rynku edukacyjnym:
- tworzenie programów kształcenia w językach obcych, szczególnie w języku angielskim,
- tworzenie programów kształcenia prowadzonych wspólnie z zagranicznymi ośrodkami akademickimi w kluczowych obszarach kształcenia dostosowanych do „Strategii Europa 2020",
- podjęcie działań zmierzających do uzyskania certyfikatów i wyróżnień przyznawanych przez instytucje akredytujące Komisji Europejskiej (np. ECTS Label),
b) wspieranie i upowszechnianie krajowych i zagranicznych programów mobilności studentów i doktorantów.

3.1.3. Podjęcie intensywnych działań projakościowych, polegających na:

a) opracowaniu zasad i kryteriów ewaluacji i doskonalenia efektywności Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
b) wsparciu jakości kształcenia poprzez nawiązywanie współpracy z instytutami PAN, innymi instytucjami badawczymi i jednostkami otoczenia społeczno-gospodarczego,
c) podnoszeniu jakości procesu dydaktycznego poprzez:
- doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich m.in. przez ich uczestnictwo w dydaktycznych stażach zagranicznych i krajowych,
- wprowadzanie wzorców międzynarodowych w zakresie treści kształcenia oraz form i innowacyjnych metod kształcenia (np. kształcenie problemowe, e-learning),
- doskonalenie infrastruktury dydaktycznej, m.in. poprzez udział w projektach krajowych i europejskich,
d) doskonaleniu jakości nauczania języków obcych,
e) doskonaleniu zarządzania procesem dydaktycznym, m.in. poprzez informatyzację działań w zakresie toku studiów (np. e-indeks, elektroniczny katalog informacyjny ECTS),
f) monitorowaniu losów absolwentów oraz doskonaleniu działalności biura karier w kształtowaniu oferty dydaktycznej.

3.1.4. Realizacja idei „uczenia się przez całe życie", której głównym efektem jest nabywanie kompetencji do wykonywania zadań zawodowych:

a) udział w projektach edukacyjnych promujących „Lifelong Learning Programme" oraz rozwój współpracy z europejskimi ośrodkami akademickimi w organizacji kursów i szkoleń służących doskonaleniu i dokształcaniu,
b) weryfikacja i doskonalenie oferty studiów podyplomowych i kursów, dostosowanych do zmieniających się warunków otoczenia społeczno-gospodarczego.

3.2. W obszarze kształcenia i rozwoju kadry akademickiej

3.2.1. Wspieranie rozwoju kadry naukowej celem umacniania i rozwoju uprawnień akademickich wydziałów oraz poprawienia jakości kształcenia, m.in. poprzez wdrożenie nowego systemu płac w zależności od jakości dorobku naukowego i aktywności dydaktycznej.
3.2.2. Opracowanie i wdrożenie zmodyfikowanych kryteriów zatrudniania oraz awansu nauczycieli akademickich.
3.2.3. Udoskonalenie systemu oceny nauczycieli akademickich.
3.2.4. Uregulowanie spraw związanych z urlopami naukowymi, urlopami szkoleniowymi, rozliczaniem stypendiów habilitacyjnych i doktorskich oraz dofinansowaniem studiów i doskonalenia zawodowego pracowników.
3.2.5. Wspieranie uczestnictwa kadry akademickiej w stażach krajowych i zagranicznych.
3.2.6. Udoskonalenie systemu studiów doktoranckich.
3.2.7. Współpraca z instytutami PAN i innymi instytutami badawczymi w zakresie kształcenia kadry.


3.3. W obszarze badań naukowych

3.3.1. Opracowanie priorytetowych kierunków badań na wydziałach, dostosowanych do krajowego programu badań oraz programów badawczych Unii Europejskiej.
3.3.2. Tworzenie interdyscyplinarnych międzywydziałowych zespołów badawczych oraz konsorcjów i centrów naukowych z jednostkami krajowymi i zagranicznymi.
3.3.3. Opracowanie programu rozwoju infrastruktury badawczej dofinansowywanej z programów UE 2014-2020 oraz funduszy MNiSzW.
3.3.4. Współpraca z instytutami PAN i innymi instytutami badawczymi w zakresie badań naukowych.
3.3.5. Współpraca z podmiotami gospodarczymi i organami samorządowymi w zakresie planowanych badań oraz komercjalizacji wyników.
3.3.6. Wspieranie procedur aplikacyjnych o środki na badania z NCN, NCBR, programów UE oraz funduszy ministerialnych.
3.3.7. Opracowanie programu wspierającego wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i komercjalizację wyników badań.
3.3.8. Publikowanie wyników badań w czasopismach z bazy Web of Science lub z listy European Reference Index of the Humanities (ERIH).
3.3.9. Wprowadzenie systemu motywującego pracowników do aktywności naukowo-badawczej.
3.3.10. Opracowanie kryteriów zatrudniania pracowników na etatach badawczych.
3.3.11. Opracowanie programu działania Centrum Innowacji i Transferu Technologii.
3.3.12. Usprawnienie obsługi administracyjnej, umożliwiające płynną realizację badań.

3.4. W obszarze spraw kadrowych

3.4.1. Racjonalizacja stanu zatrudnienia nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
3.4.2. Ograniczanie liczby zatrudnień emerytów oraz nauczycieli akademickich na drugim etacie w UWM.
3.4.3. Opracowanie i wdrożenie kryteriów zatrudniania oraz awansu pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, w tym wprowadzenie kwestionariusza oceny ich pracy.
3.4.4. Opracowanie systemu szkolenia i rozwoju pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
3.4.5. Opracowanie zasad wzrostu wynagrodzenia i premiowania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
3.4.6. Weryfikacja kryteriów przyznawania medali i odznaczeń.
3.4.7. Opracowanie zasad określania obowiązków nauczycieli akademickich.

3.5. W obszarze zarządzania Uniwersytetem ze szczególnym uwzględnieniem informatyzacji

3.5.1. Opracowanie procedur obiegu dokumentów według przyznanych kompetencji.
3.5.2. Wdrożenie i stała aktualizacja programów informatycznej obsługi:

a) kadrowo-płacowej,
b) finansowo-księgowej,
c) kształcenia studentów,
d) ewidencji majątku i kosztów jego obsługi,
e) systemu wykorzystania sal i obiektów dydaktycznych.

3.5.3. Opracowanie programu działalności Regionalnego Centrum Informatycznego.
3.5.4. Utworzenie oraz systematyczne uaktualnianie bazy danych obrazującej dorobek naukowy pracowników.
3.5.5. Utworzenie oraz systematyczne uaktualnianie bazy danych dostępnej aparatury dydaktyczno-badawczej.
3.5.6. Wykorzystanie systemów geoinformacyjnych do zarządzania infrastrukturą.

3.6. W obszarze gospodarki finansowej

3.6.1. Działania na rzecz wzrostu przychodów, w tym:

a) bieżący monitoring parametrów decydujących o wysokości dotacji dydaktycznej i badawczej,
b) wdrażanie projakościowego systemu finansowego, zgodnego z algorytmami ministerialnymi,
c) rozwój odpłatnych form kształcenia,
d) zwiększenie udziału kierunków zamawianych w finansowaniu dydaktyki,
e) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania badań.

3.6.2. Działania prowadzące do racjonalizacji wydatków, w tym:

a) ściślejszy nadzór nad zgodnością rzeczywistej liczebności grup studenckich z odpowiednimi uchwałami Senatu Uczelni,
b) wdrożenie mechanizmów prowadzących do ograniczenia przypadków braku pensum dydaktycznego,
c) ściślejszy nadzór nad zasadnością i poprawnością zawierania umów cywilno-prawnych,
d) obniżenie kosztów eksploatacji obiektów, m.in. przez termomodernizację,
e) korzystanie z outsourcingu w ekonomicznie uzasadnionym zakresie.

3.6.3. Zwiększenie samodzielności finansowej jednostek organizacyjnych (zwłaszcza wydziałów) połączone z ich odpowiedzialnością za pozostające w ich dyspozycji środki.
3.6.4. Racjonalizacja struktury organizacyjnej administracji i wydziałów.
3.6.5. Wdrożenie budżetu zadaniowego.
3.6.6. Opracowanie i wdrożenie zasad podziału dotacji dydaktycznej między jednostki organizacyjne.
3.6.7. Racjonalizacja gospodarowania bazą dydaktyczną i aparaturą naukowo-badawczą.
3.6.8. Weryfikacja zasad współfinansowania i wewnętrznych procedur stosowanych przy aplikowaniu o środki z programów europejskich, innych międzynarodowych i krajowych.
3.6.9. Przygotowanie projektów inwestycyjnych, badawczych i edukacyjnych w ramach programów UE na lata 2014-2020.

3.7. W obszarze infrastruktury Uniwersytetu

3.7.1. Racjonalizacja wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury.
3.7.2. Określenie faktycznych potrzeb lokalowych poszczególnych jednostek.
3.7.3. Przygotowanie wykazu nieruchomości do zbycia lub przekazania w dzierżawę.
3.7.4. Monitorowanie wykorzystania pomieszczeń, w tym zwłaszcza bazy dydaktyczno-badawczej.
3.7.5. Udoskonalenie systemu dozoru elektronicznego i monitoringu bezpieczeństwa obiektów.
3.7.6. Przygotowanie programów budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury, ze szególnym uwzględnieniem Wydziałów Prawa i Administracji, Nauk Społecznych oraz Nauk Medycznych.
3.7.7. Dbałość o architekturę i właściwą gospodarkę przestrzenną Kortowa.
3.7.8. Rozwiązanie problemu komunikacji i parkowania na terenie Kortowa.

3.8. W obszarze promocji Uniwersytetu

3.8.1. Kreowanie wizerunku UWM jako uczelni nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się, kształcącej na wysokim poziomie oraz wspierającej przedsiębiorczość i gospodarkę kraju.
3.8.2. Popularyzacja UWM w międzynarodowym świecie nauki, edukacji i sztuki.
3.8.3. Działania inicjujące nawiązywanie nowych kontaktów krajowych i międzynarodowych.
3.8.4. Kreowanie i utrwalanie opinii o Uniwersytecie jako doskonałym ośrodku akademickim.
3.8.5. Prowadzenie działań promocyjnych zapewniających wypełnienie oferty dydaktycznej na wszystkich kierunkach kształcenia.
3.8.6. Wspieranie i popularyzowanie w Olsztynie i regionie sportu akademickiego i kultury studenckiej.
3.8.7. Upowszechnianie informacji o naukowych, dydaktycznych, sportowych, kulturalnych i innych sukcesach pracowników oraz studentów.
3.8.8. Popularyzowanie sukcesów absolwentów oraz ich więzi z macierzystą Uczelnią.

4. NARZĘDZIA REALIZACJI DZIAŁAŃ

4.1. Rektor i Senat Uniwersytetu poprzez podejmowanie zarządzeń i uchwał zobowiązują do opracowania i wdrożenia programów działań w poszczególnych obszarach osoby i gremia za nie odpowiedzialne.
4.2. Komisje senackie i inne komisje są zobowiązane do opracowania opinii i projektów wewnętrznych aktów prawnych pozwalających realizować poszczególne działania.
4.3. Podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu są zobowiązane do przygotowania i wdrożenia własnych programów rozwoju zgodnych ze strategią rozwoju Uczelni i swojej jednostki.
4.4. Prace nad przygotowaniem i wdrożeniem programów w poszczególnych obszarach nadzorują: rektor, prorektorzy, kanclerz i dziekani wydziałów.
4.5. Wdrażanie polityki płacowej według kryteriów projakościowych.
4.6. Informatyzacja zarządzania i kształcenia w Uniwersytecie.
4.7. Przygotowanie i przyjęcie przez Senat harmonogramu działań przewidzianych w niniejszym programie rozwoju.