Akty prawne

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO LUB EPIDEMII

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 14 lisopada 2018 r. w sprawie CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI NA POZIOMACH 6-8 POLSKIEJ RAMY KWALIFIKCJI >>>

ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI TYPOWYCH DLA KWALIFIKACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM - POZIOMY 1-8 >>>

Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych:

Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

Przyporzadkowanie kierunków studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych oraz do Wydziałów:

Uchwały dotyczące efektów kształcenia/uczenia się oraz programów studiów na kierunkach realizowanych w Uniwersytecie:

 

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: