Podstawa prawna

1)        Uchwała Nr 136 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w jednostce ogólnouczelnianej Archiwum i Muzeum

(…§1. Senat UWM w Olsztynie pozytywnie opiniuje wprowadzenie zmiany organizacyjnej w jednostce ogólnouczelnianej Archiwum i Muzeum polegającej na utworzeniu  Izby Tradycji…).

2)        Zarządzenie Nr 12/2013 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Archiwum i Muzeum

(…§1.1. W jednostce ogólnouczelnianej Archiwum i Muzeum funkcjonuje Izba Tradycji. 2. Izba Tradycji nie jest odrębną jednostką organizacyjną Archiwum i Muzeum… 4. Zasady funkcjonowania Izby Tradycji określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia…).

3)     Regulamin Izby Tradycji - wyciąg

(§1.1. Izba Tradycji funkcjonuje w jednostce ogólnouczelnianej Archiwum i Muzeum UWM w Olszynie. (…) 3. Siedziba Izby Tradycji znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej (…)
 §2. Izba Tradycji jest miejscem: 1) gromadzenia zbiorów związanych z historią Uniwersytetu, 2) spotkań osób związanych z historią Uniwersytetu oraz pragnących poznać tę historię.
 §3. Do podstawowych zadań Izby Tradycji należy: 1) gromadzenie i udostępnianie zwiedzającym zbiorów ukazujących historię i tradycję UWM w Olsztynie, 2) gromadzenie informacji dotyczących historii Uniwersytetu, 3) organizowanie spotkań i konkursów związanych z przedmiotem działania, 4) konserwacja zbiorów, 5) urządzanie wystaw i ekspozycji czasowych….).