Kronika UWM

 • 2020

  • Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM, dziekan Wydziału Nauk Społecznych - została wybrana do zarządu głównego Europejskiego Towarzystwa Badań Edukacji Dorosłych na kadencję 2020-2022.
  • Akademia Biznesu oraz Uniwersytecki Teatr Muzyczny to zdobywcy Laurów Uniwersyteckich 2019 Forum Uniwersytetów Polskich. Forum przyznaje je za wspieranie działalności studentów.
  • Dr Joanna Bentkowska-Hlebowicz I dr hab. Leszek Szarzyński, prof. UWM Osobowościami Roku 2019 Wydziału Sztuki.
  • Prof. Zbigniew Chojnowski z Instytutu Polonistyki I Logopedii na Wydziale Humanistycznym - nauczyciel akademicki, uznany poeta, krytyk literacki oraz badacz literatury regionalnej zadebiutował jako autor powieściowy.
  • Studenci Collegium Medicum UWM - Szymon Maciejewski, Patrycja Michalik, Paweł Lipiński, Maciej Szewczyk - wygrali 3. edycję Mistrzostw Polski w szyciu chirurgicznym. W mistrzostwach wzięło udział 20 zespołów.
  • Mgr inż. Beata Milanowska, asystentka z Instytutu Geodezji na Wydziale Geoinżynierii została laureatką konkursu „Kosmiczny Oskar” w kategorii university challenge. Jego organizatorem jest Komisja Europejska.
  • Trzech przedstawicieli UWM znalazło się wśród laureatów nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego za rok 2018. Są to: prof. Ryszard Górecki, prof. Marcin Mycko oraz pro f. Arkadiusz Żukowski.
  • Prof. Ryszard Górecki, dr hab. Krzysztof Szatrawski, prof. UWM oraz Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo” dołączyli do grona laureatów olsztyńskiej Nagrody św. Jakuba.
  • Prof. Małgorzata Suświłło z Wydziału Nauk Społecznych odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wśród odznaczonych znalazł się także ks. Andrzej Lesiński, emerytowany pracownik UWM.
  • Wydział Nauk Technicznych otrzyma ł kategorię naukową A.
  • Dr hab. Marcin Dąbrowski z Katedry Prawa Konstytucyjnego i Nauki o Państwie WPiA został członkiem zespołu doradców ds. konstytucyjności ustaw przy marszałku Senatu.
  • Studenci Wydziału Nauki O Żywności otrzymali nowe laboratorium biotechnologiczne - minilinię do produkcji piwa.
  • Zaszczytne I miejsce i tytuł Belfra UWM 2019 r. przypadły w udziale dr n. med. Ewie Lepiarczyk - przedstawicielce Wydziału Lekarskiego.
  • Daniel Castellani, były selekcjoner reprezentacji Polski - nowym trenerem Indykpolu AZS UWM.
  • Dr n. med. Franz van Erckelens - wybitny kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych z centrum rehabilitacyjnego w Gernsbach w Niemczech został wyróżniony tytułem honorowego profesora UWM.
  • Akademicki Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Terapii „Empatia” na Wydziale Nauk Społecznych przekształcił się w Akademickie Centrum Wsparcia.
  • Dr Aleksandra Lipka z Collegium Medicum UWM otrzymała prestiżowe stypendium Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Stanowym Colorado w USA.
  • Prof. Małgorzata Chomicz z Wydziału Sztuki podwójną laureatką międzynarodowej nagrody René Carcan 2020. Zdobyła grand prix i nagrodę publiczności
  • Konrad Bukowiecki najlepszym sportowcem Warmii i Mazur 2019 r. w plebiscycie czytelników „Gazety Olsztyńskiej’ na najlepszego sportowca regionu.
  • Dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. UWM z Katedry Drobiarstwa na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt został wybrany prezydentem polskiego oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej na kadencję 2020-24.
  • UWM od połowy marca przeszedł w tryb pracy zdalnej.
  • Lekarze z Collegium Medicum UWM: dr n. med. Marek Gowkielewicz, dr n. med. Janina Lipińska, lek. Wojciech Zdanowski i dr hab. n. med. Tomasz Waśniewski jako pierwsi w Polsce wykonali zabieg cięcia cesarskiego tzw. metodą Faucs, nazywaną porodem brzusznym.
  • Marta Wiśniewska, doktorantka na Wydziale Humanistycznym, dziennikarka Radia UWM Fm, autorka Kortowskiej Audycji Literackiej, otrzymała nagrodę dla dziennikarza do lat 30 w konkursie im. Seweryna Pieniężnego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
  • Pracownicy UWM po raz drugi z rzędu siatkarskimi mistrzami Polski.
  • Nowym rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kadencję 2020-24 został dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, dotychczasowy prorektor ds. kształcenia i studentów.
  • Profesor Jan Gancewski - historyk z Wydziału Humanistycznego „Przyjacielem Ziemi Piskiej”. Jest to tytuł honorowy nadawany przez Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu.
  • Dr Alina Maria Kalinowska-Iżykowska z Wydziału Nauk Społecznych jako pierwsza na UWM uzyskała stopień doktora habilitowanego na posiedzeniu rady naukowej on-line.
  • Rozpoczęła się budowa siedziby wydziałów Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych. Pierwszym jej etapem było burzenie dziekanatu WPiA.
  • Mgr Paweł Sobotko - asystent i doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie WPiA został powołany przez Krajową Reprezentację Doktorantów na stanowisko rzecznika praw doktora.
  • Ewa Budyta jest pierwszą street workerkerką zatrudnioną na UWM. Znaleźć ją można w Akademickim Centrum Wsparcia „Empatia”.
  • Profesor Danuta Kruk z Katedry Fizyki Relatywistycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki i dr Paweł Konieczka z Katedry Drobiarstwa na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt zostali laureatami Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii naukowiec przyszłości.
  • Studenci UWM zajęli 2. miejsce w konkursie Cybersecurity Challenge pl 2020. Ze względu na pandemię zawody odbyły się zdalnie.
  • Zakończyły się 2 projekty dotyczące rewaloryzacji zieleni w zabytkowej części Kortowa oraz ochrony i poprawy warunków bytu flory i fauny bardzo poprawiające wygląd kampusu.
  • Katedra Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska WKŚiR uruchomiła w Kortowie stację meteorologiczną. Stacja mierzy temperaturę powietrza, prędkość i kierunek wiatru, wilgotność względną powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wysokość opadów atmosferycznych, temperaturę i wilgotność, natężenie promieniowania słonecznego oraz parowanie terenowe.
  • Centralna Komisja do spraw stopni i tytułów przyznała UWM uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Dyscyplina ta jest reprezentowana na Wydziale Geoinżynierii UWM.

   

 • 2020

  • Dr Hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, UWM Professor, Dean of the Faculty of Social Sciences, has been elected to the Presidium of the European Society for Research on the Education of Adults for the term 2020-2022.
  • The Business Academy and the University Music Theatre have been awarded the University Laurels 2019 prize of the Polish University Forum. The Forum awards this prize for supporting students’ activity.
  • Dr Joanna Bentkowska-Hlebowicz and Dr Hab. Leszek Szarzyński, UWM Professor have been elected Personalities of the Year 2019 in the Faculty of Arts.
  • Prof. Zbigniew Chojnowski from the Institute of Polish Studies and Speech Therapy at the Faculty of Humanities – an academic teacher, recognized poet, literary critic and researcher of regional literature – has made his debut as a novelist.
  • Students of the UWM School of Medicine, Szymon Maciejewski, Patrycja Michalik, Paweł Lipiński, Maciej Szewczyk - have won the third edition of the Polish Surgical Suturing Championships, proving to be the best among 20 teams participating in the Championships.
  • Beata Milanowska, M.Sc., a research assistant at the Institute of Geodesy, the Faculty of Geoengineering, has won the “Space Oscars” competition in the University Challenge category. The competition is organised by the European Commission.
  • Three representatives of the UWM, Prof. Ryszard Górecki, Prof. Marcin Mycko and Prof. Arkadiusz Żukowski, have received the awards of the Ministry of Science and Higher Education for 2018.
  • Prof. Ryszard Górecki, Dr Hab. Krzysztof Szatrawski, Prof. UWM and the “Kortowo” Song and Dance Ensemble have been awarded the Olsztyn St. James Prize.
  • Prof. Małgorzata Suświłło from the Faculty of Social Sciences has been decorated with the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta. Other recipients included Rev. Andrzej Lesiński, a retiree employee of the UWM.
  • The Faculty of Technical Sciences has been awarded scientific category A.
  • Dr Hab. Marcin Dąbrowski from the Department of Constitutional Law and State Science of the Faculty of Law and Administration has become a member of the team of constitutional advisors to the Speaker of the Senate.
  • Students of the Faculty of Food Science have been provided with a new biotechnology laboratory - a beer production mini-line.
  • First place and the prestigious title of the Best Teacher 2019 of the UWM have been awarded to Dr of medical sciences Ewa Lepiarczyk from the Faculty of Medicine.
  • Daniel Castellani, a former Polish national team head coach, has become the new coach of Indykpol AZS UWM.
  • Dr. of medicine Franz van Erckelens - an outstanding cardiologist, specialist in internal diseases from the rehabilitation centre in Gernsbach, Germany, has been awarded the title of honorary professor of the UWM.
  • The Academic Centre for Psychological Aid and Therapy “Empatia” at the Faculty of Social Sciences has been transformed into the Academic Support Centre.
  • Dr Aleksandra Lipka from the UWM School of Medicine was awarded a prestigious Fulbright Foundation scholarship at the Colorado State University in the USA.
  • Prof. Małgorzata Chomicz from the Faculty of Arts has become a double winner of the international René Carcan 2020 award. She won the Grand Prix and the Audience Award.
  • Konrad Bukowiecki has been chosen the best athlete of Warmia and Mazury 2019 in the Gazeta Olsztyńska readers’ poll for the best athlete of the region.
  • Dr Hab. Krzysztof Kozłowski, UWM Professor from the Chair of Poultry at the Faculty of Animal Bioengineering has been elected president of the Polish branch of the World’s Poultry Science Association for the term of 2020-24.
  • Starting from mid-March, the UWM switched to remote working mode.
  • Doctors from the UWM School of Medicine: Dr of medical sciences Marek Gowkielewicz, Dr of medical sciences Janina Lipińska, physician Wojciech Zdanowski and Dr Hab. of medical sciences Tomasz Waśniewski were the first in Poland to perform a Caesarean section using the so-called FAUCS method, also referred to as abdominal delivery.
  • Marta Wiśniewska, a doctoral student at the Faculty of Humanities, a journalist at Radio UWM FM, the author of the Kortowo Literary Broadcast, has been awarded the prize for a journalist under 30 in the Seweryn Pieniężny Competition organised by the Polish Journalists Association.
  • For the second time in a row, UWM employees have won the Polish Volleyball Championship.
  • Dr Hab. Jerzy Przyborowski, UWM professor, the former Vice-Rector for Education and Student Affairs, has become the new Rector of the University for the term of 2020-24.
  • Professor Jan Gancewski, a historian from the Faculty of Humanities, has received the honorary title of the “Friend of the Pisz Lands”, awarded by the Museum of the Pisz Lands in Pisz.
  • Dr Alina Maria Kalinowska-Iżykowska from the Faculty of Social Sciences has become the first person at the UWM to obtain the degree of doctor habilitated at the online meeting of the Scientific Council.
  • The construction of the buildings to house the Faculty of Law and Administration and the Faculty of Social Sciences has begun. Its first stage involved the demolition of the Faculty of Law and Administration Dean’s Office.
  • Paweł Sobotko, M.A. – an assistant researcher and doctoral student in the Chair of Administrative Law and Security Sciences at the Faculty of Law and Administration – has been appointed by the National Representation of Doctoral Students to the position of the Doctoral Ombudsman.
  • Ewa Budyta is the first “street worker” employed at the UWM. She can be found in the “Empatia” Academic Support Centre.
  • Prof. Danuta Kruk from the Chair of Relativity Physics at the Faculty of Mathematics and Computer Science and Dr. Paweł Konieczka from the Department of Poultry at the Faculty of Animal Bioengineering have won the Polish Smart Development Award 2020 in the category of Scientist of the Future.
  • UWM students won second place in the Cybersecurity Challenge PL2020 competition. Due to the pandemic, the competition was held remotely.
  • Two projects focused on the restoration of greenery in the historic part of Kortowo and the protection and improvement of flora and fauna conditions have been completed, greatly improving the look of the campus.
  • The Chair of Water Management, Climatology and Environmental Management of the Faculty of Environmental Management and Agriculture has launched a weather station in Kortowo. The station measures air temperature, wind speed and direction, relative air humidity, atmospheric pressure, precipitation totals, temperature and humidity, solar radiation intensity and evapotranspiration.
  • The Central Commission for Degrees and Titles has granted the UWM the right to confer doctoral degrees in the discipline of Socio-Economic Geography and Spatial Management. This discipline is represented in the Faculty of Geoengineering of the UWM.

   

 • 2019

   • Nowym dziekanem Wydziału Nauk Społecznych UWM została dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM.
   • Kapituła nagrody św. Jakuba przyznała statuetkę w kategorii nauka za rok 2018 prof. dr hab. Małgorzacie Darewicz, dziekan Wydziału Nauki o Żywności UWM. W kategorii sport statuetkę otrzymał kulomiot Konrad Bukowiecki z AZS UWMM.
   • Najlepszym nauczycielem akademickim UWM w 2018 r. została dr Maria Michalczyk z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
   • Blog „Profesorskie gadanie” prowadzony przez prof. Stanisława Czachorowskiego z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska UWM wśród najpopularniejszych polskich blogów naukowych.
   • Na UWM gościł wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Przyjechał do Kortowa, aby wsłuchać opinii środowiska akademickiego na temat reformy szkolnictwa wyższego. Spotkanie odbyło się 11 lutego.
   • Duży sukces naukowców z UWM. W pierwszym polsko-chińskim konkursie bilateralnym prowadzonym przez NCBR wspólnie z Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) dofinansowanie otrzymały aż 2 projekty z UWM.
   • Mikrobiolodzy polarnicy dr hab. Dorota Górniak i prof. Aleksander Świątecki z Katedry Mikrobiologii i Mykologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM bezpiecznie dotarli na Antarktydę i rozpoczęli tam półroczne badania.
   • Studenci Wydziału Nauki o Żywności ponownie najlepsi w międzynarodowym konkursie oceny sensorycznej produktów mleczarskich EUROPEL. W konkursie startowało 60 studentów z 6 krajów.
   • Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM 8 marca podpisał umowę na budowę Centrum Popularyzacji Nauki UWM. Według projektu Studia Architektury ARC Adama Dąbrowskiego z Olsztyna, pracę wykona firma ADAMIETZ sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich.
   • Lekarze – absolwenci UWM - którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach zajęli 2. miejsce na Lekarskim Egzaminie Końcowym. w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi w sesji wiosennej 2019.
   • Marszałek województwa wyróżnił prof. Jerzego Przyborowskiego i prof. S. Achremczyka laurami "Najlepszym z Najlepszych". Prof. Przyborowskiego w kategorii nauka, a prof. Achremczyka w kategorii osobowość.
   • Anglojęzyczna specjalność geodezja i geoinformatyka na kierunku geodezja i kartografia II stopnia na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa otrzymała certyfikat „Studia z przyszłością Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Potwierdza on najwyższą jakość kształcenia oraz prowadzenia studiów zgodnie z potrzebami rynku pracy.
   • Grant w wysokości 570 tys. zł na zagraniczną promocję poprzez promowanie dobrych praktyk, wygrała Akademia Biznesu UWM w konkursie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
   • Studenci Collegium Medicum UWM wygrali trzecią edycję Mistrzostw Polski w Szyciu Chirurgicznym.
   • Dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM, dziekan Wydziału Humanistycznego został uhonorowany tytułem "Poczesnogo Profesora" Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu na Ukrainie.
   • Prof. Tomasz Janowski z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
   • 7 młodych naukowców z UWM otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to: dr inż. Wioleta Chajęcka Wierzchowska - technologia żywności, dr Karol Kisiel – sztuki muzyczne, dr hab. Jewhieni Żałniarowicz, dr Natalia Ziółkowska i dr Marcin Śmiałek – wszyscy z weterynarii oraz mgr inż. Joanna Nowosad - rybactwo i dr Paweł Konieczka – drobiarstwo.
   • Linoryty z cyklu „Silence” prof. Małgorzaty Chomicz z Instytutu Sztuk Pięknych UWM zdobyły nagrodę główną Europejskiego Triennale Grafiki Współczesnej w Tuluzie.
   • Dr n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek z Katedry Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej na Wydziale Lekarskim laureatka plebiscytu Osobowości Roku 2018 Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu.
   • Prof. Mariusz Rutkowski z Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM członkiem Rady Języka Polskiego PAN. To najważniejsza krajowa instytucja opiniodawczo-doradcza w zakresie używania języka polskiego.
   • Senat UWM na posiedzeniu 29 marca wybrał skład pierwszej Rady Uczelni.
   • Prawie 20 mln zł z RPO Warmia i Mazury otrzyma UWM na realizację swojej części zadań największego konsorcjum naukowego w Polsce – EnFoodLife.
   • Dr n. med. Tomasz Waśniewski z Katedry Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii i dr n. med. Grzegorz Wasilewski z Katedry Radiologii na Wydziale Lekarskim UWM przeprowadzili prekursorską w Polsce operację cesarskiego cięcia w ciąży z łożyskiem przodującym. Jest to bardzo poważne powikłanie ciąży.
   • Do grona uniwersyteckich jednostek z kategorią naukową A dołączył Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.
   • Na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM odbyły się wybory uzupełniające do władz wydziału. Stanowisko dziekana objęła prof. dr. hab. Iwona Bogacka, dotychczasowa dziekan ds. nauki.
   • Stowarzyszenie Elektryków Polskich wyróżniło UWM Medalem im. prof. Stanisława Fryzego za wyróżniającą się działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie szeroko rozumianej elektryki oraz instytucje i szkoły i za zasługi we wspieraniu działalności dydaktycznej związanej z elektrotechniką, energetyką, bioniką, technikami informacyjnymi.
   • UWM wspólnie z ILO w Olsztynie rozpoczyna realizację programu „Międzynarodowa matura”. To pierwsze takie przedsięwzięcie w naszym województwie.
   • Pierwsze posiedzenie Rady UWM – nowego organu powołanego do życia na polskich uczelniach mocą ustawy 2.0 odbyło się 13 maja. Rada zaopiniowała na nim nowy statut UWM.
   • Lek. wet. Krystyna Makowska z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, studentka studiów doktoranckich, znalazła się w gronie zdobywców stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
   • Studenci Wydziału Sztuki UWM wystawili na scenie Centrum Konferencyjnego swój, pierwszy na UWM, musical. Premierowe przedstawienie okazało się wielkim sukcesem.
   • Do Rady Doskonałości Naukowej UWM zostali wybrani prof. Jan Jankowski z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, prof. Andrzej Koncicki z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i prof. Arkadiusz Żukowski z Wydziału Nauk Społecznych.
   • Senat UWM na posiedzeniu 21 maja przyjął nowy statut uczelni. Zacznie obowiązywać od 1 października 2019 roku.
   • Profesor Jan Jankowski, kierownik Katedry Drobiarstwa na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (15.05.).
   • UWM osiągnął najlepsze wyniki w Polsce pod względem poziomu szkolenia i liczby studentów spośród 64 uczelni realizujących program Legia Akademicka.
   • Dziewiąte miejsce wśród polskich uniwersytetów i 31. wśród wszystkich polskich uczelni. Taka jest pozycja UWM w rankingu polskich szkół wyższych fundacji „Perspektywy” w 2019 r.
   • Głównym tematem posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), które 31 maja odbyło się na UWM było wdrażanie ustawy 2.0, a w szczególności finansowanie polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. W poprzedzającym je posiedzeniu prezydium KRASP uczestniczył Jarosław Gowin - wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
   • Święto uniwersyteckie z nadaniem doktoratu honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Bruszewskiemu z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, koncerty oraz piknik naukowy i piknik pracowniczy zakończyły trwające od października 2018 r. obchody 20-lecia UWM.
   • Dr hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska, prof. UWM z Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska na Wydziale Nauk o Środowisku została jedną z laureatek Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.
   • Na UWM 15 czerwca odbył się Memoriał o. Innocentego Józefa M. Bocheńskiego. To pierwsza taka uroczystość. Społeczność Collegium Medicum UWM uczciła w ten sposób darczyńców, którzy przekazali swe ciała po śmierci nauce.
   • Dr hab. Dariusz Gościewski oraz student Dominik Niekurzak z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM otrzymali nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju za najlepsze prace dyplomowe i rozprawy habilitacyjne i doktorskie.
   • Konrad Bukowiecki - reprezentant klubu AZS UWM Olsztyn w konkursie pchnięcia kulą (13.07.) wywalczył złoty medal lekkoatletycznych Mistrzostw Europy do lat 23 w szwedzkim Gävle. Dwa dni wcześniej zdobył złoto Uniwersjady w Neapolu. 
   • Prof. Wojciech Maksymowicz, kierownik Katedry Neurochirurgii na Wydziale Lekarskim UWM został wiceministrem nauki. Odpowiada za Departament Innowacji i Rozwoju oraz Departament Współpracy Międzynarodowej.
   • Wydział Nauk Technicznych obchodził 50-lecie istnienia.
   • Zakończył się program rewitalizacji zabytkowego parku w Kortowie. UWM otrzymał na jego realizację 1,6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
   • Egzaminy magisterskie zdawali pierwsi absolwenci logopedii. Prawie wszyscy świeżo upieczeni logopedzi otrzymali oceny b. dobre.
   • Pierwszych licencjatów wypuścił kierunek analiza i kreowanie trendów.
   • Sara Dzik i Joanna Żebrowska, doktorantki z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt zdobyły stypendium holenderskiej Fundacji Tielena, przyznane jedynie 10 osobom na świecie.
   • Dr hab. Radosław Wiśniewski z Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa prezesem Głównego Urzędu Miar.
   • Prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu honorowym profesorem UWM.
   • Prof. Stanisław Kondracki honorowym profesorem UWM.
   • Nowym prorektorem ds. Collegium Medicum UWM został prof. Sergiusz Nawrocki, onkolog, specjalista terapii onkologicznej.
   • Kierunek rolnictwo na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa jako pierwszy i jedyny tego typu w Polsce otrzymał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
   • Kierunek budownictwo na Wydziale Nauk Technicznych świętował jubileusz 50-lecia.
   • Pół wieku istnienia obchodził Wydział Humanistyczny, jedyny, który przez cały czas funkcjonowania nie zmienił swej nazwy.
   • UWM gościł uczestników 39. Zjazdu polskich Astronomów. Do Kortowa przyjechało ponad 200 astronomów z całej Polski.
   • Dr hab. Anita Frankowiak z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ekspertem jakości edukacji w Instytucie Badań Edukacyjnych.
   • Dr hab. inż. Paweł Wielgosz, dziekan Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa i prof. Ryszard Źróbek , dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Nieruchomościami w Państwowej Radzie Geodezyjnej i Kartograficznej.
   • Złoty jubileusz świętował kierunek pedagogika na Wydziale Nauk Społecznych.
   • Absolwentka UWM Beata Milanowska jako jedyna Polka uczestniczyła w letniej szkole Europejskiej Agencji Kosmicznej i wygrała Kończący ją konkurs.
   • Władze UWM podpisały porozumienie z prezydentem Ełku o uruchomieniu w uniwersyteckiej fili w Ełku kierunku pielęgniarstwo. Nowy kierunek ruszy w roku akad. 2020/201.
   • Uniwersytecki Szpital Kliniczny otrzymał 19 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia na projekt Onkoinnowacje na zakup specjalistycznego sprzętu.
   • Klinika „Budzik dla dorosłych” przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym po remoncie wzbogaciła się o 7 łóżek. Może teraz przyjąć 15 pacjentów.
   • Prof. Arkadiusz Żukowski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM ponownie prezesem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Kadencja potrwa do 2022 r.
   • Uniwersytecki Chór im. Prof. W. Wawrzyczka przeszedł na Wydział Sztuki. Po raz pierwszy za pulpitem dyrygenckim stanęła kobieta – prof. Katarzyna Bojaruniec.
   • Kamil Dejna, student filologii germańskiej, zdobył prestiżowe stypendium Fundacji Konrada Adenauera dla najzdolniejszych studentów uczelni wyższych.
   • Czworo wykładowców Wydziału Sztuki zdobyło nagrody podczas XI Olsztyńskiego Biennale Sztuki „O Medal Prezydenta”. Grand Prix otrzymała Violetta Kulikowska-Parkasiewicz, dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych UWM.
   • Prof. Andrzej Faruga prezes Stowarzyszenia Absolwentów UWM, były prorektor ART, został patronem ronda w Zebrzydowicach - swojej rodzinnej miejscowości na Śląsku Cieszyńskim.
   • Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM został członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Członkiem korespondentem został prof. Jan Jankowski z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt.
   • Prof. Wiesław Pływaczewski, kierownik Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej UWM laureatem Nagrody Naukowej Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku w kategorii nauki humanistyczne i społeczne.
 • 2018

  • Prof. Małgorzata Darewicz weszła w skład Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie.
  • Na UWM ruszył specjalny program wspierający projekty studenckich kół naukowych -studencki grant rektora. Finansuje m.in. prace badawcze, wydarzenia artystyczne, doświadczenia i pokazy naukowe.
  • Prof. dr hab. Roman Jurkowski został laureatem Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego 2018 w dziedzinie historii.
  • Anna Grajewska, absolwentka architektury krajobrazu zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie PFRON na pracę magisterską o dostępności przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnościami na przykładzie Kortowa.
  • Mgr Małgorzata Olszewska, absolwentka Wydziału Nauki o Żywności zdobyła nagrodę główną Rady Eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek za pracę magisterską o preparatach probiotycznych.
  • Olsztyńska firma Zortrax oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski podpisały porozumienie dotyczące długofalowej współpracy. To pierwsza taka współpraca w Polsce.
  • Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w XII konkursie dla najzdolniejszych młodych naukowców otrzymali dr inż. Daniel Żarski z Wydziału Nauk o Środowisku, dr Marta Kieżun z Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz dr inż. Jacek Daniel Paziewski z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.
  • Laureatem Nagrody św. Jakuba w kategorii nauka za rok 2017 został prof. Krzysztof Młynarczyk, dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, kierownik Katedry Architektury Krajobrazu.
  • Prof. Ryszard Górecki, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , został wyróżniony przez Instytut Nenckieg, oraz otrzymał pamiątkowy medal Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.
  • Dr Tomasz Wierzejski z Wydziału Nauk Ekonomicznych został Belfrem UWM 2017.
  • Prof. Sabina Źróbek, prof. Ryszard Źróbek i prof. Ryszard Cymerman z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa zostali członkami Rady Standardów Wyceny Nieruchomości przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa.
  • Dr n. med. Tomasz Waśniewski wraz z zespołem przeprowadził pionierską operację wyhamowania akcji porodowej w ciąży bliźniaczej po poronieniu jednego, obumarłego płodu.
  • Zespół Musica In Via został doceniony podczas XIII Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Chełmnie. Zdobył „Srebrne pasmo”
  • Sześcioro pracowników Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM założyło internetowe Pogotowie Językowe. Jest to pierwsza tego rodzaju poradnia językowa na Warmii i Mazurach. Jej pomysłodawczynią i koordynatorką jest dr hab. Mariola Wołk.
  • Konrad Bukowiecki – mistrz świata juniorów w pchnięciu kulą stał się zawodnikiem Klubu Sportowego AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zamienił Szczytno na Olsztyn.
  • Prof. Stanisław Weidner z Wydziału Biologii i Biotechnologii otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zajął 2. miejsce w ogólnopolskim konkursie Genius Universitatis 2018 w kategorii serwisy rekrutacyjne Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.
  • Siedemnaścioro studentów UWM otrzymało stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia. Ośmioro z nich studiuje na Wydziale Prawa i Administracji.
  • Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski z Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych UWM został członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Prof. Paweł Wielgosz, dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa został wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Geodezji i Kartografii (IGiK).
  • Katarzyna Waszkiewicz, absolwentka zootechniki na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wygrała konkurs firmy De Heus, wiodącego producenta pasz, na najlepszą pracę dyplomową.
  • Konrad Bukowiecki - kulomiot reprezentujący od 20918 r. klub AZS UWM Olsztyn zwyciężył w 57. Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Warmii i Mazur organizowanym przez Gazetę Olsztyńską.
  • UWM w konkursie „Miniatura” 1 Narodowego Centrum Nauki znalazł się na 3. miejscu w Polsce. To wielki sukces.
  • Dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska - adiunkt w Katedrze Analizy Rynku i Marketingu, prodziekan ds. toku studiów na WNE, została laureatką XX plebiscytu Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur.
  • Ks. dr Janusz Ostrowski z Wydziału Teologii UWM został mianowany biskupem pomocniczym Archidiecezji Warmińskiej.
  • Prof. Wojciech Maksymowicz, prorektor ds. Collegium Medicum UWM znalazł się w gronie laureatów nagrody specjalnej dla wybitnych przedstawicieli ochrony zdrowia.
  • Na Wydziale Humanistycznym po raz pierwszy w Olsztynie odbył się Global Service Jam.
  • Karol Zalewski, reprezentant AZS UWM Olsztyn, zdobył tytuł mistrza i rekordzisty świata w sztafecie 4×400 m w Birmingham.
  • Studenci WNT Mateusz Pietkiewicz, Adam Wojtkowiak, Andrzej Ostrowski z opiekunem naukowym dr. Krzysztofem Nalepą oraz zawodnik AZS Konrad Bukowiecki z laurami nagrody marszałka województwa „Najlepszym z Najlepszych” 2018.
  • Ks. dr Tomasz Garwoliński, dyrektor Biblioteki WSD MW „Hosianum” i Wydziału Teologii UWM, otrzymał tytuł Warmińsko-Mazurskiego Bibliotekarza Roku 2017.
  • Prof. Janusz Połom, artysta fotografik, operator filmowy, wykładowca na Wydziale Sztuki UWM otrzymał brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
  • W Kętrzynie odbyły się Dni UWM. Objęły  260 wykładów i spotkań w 12 szkołach miasta i powiatu.
  • Dr hab. Małgorzata Chomicz, artystka wykładowczyni w Instytucie Sztuk Pięknych UWM -  laureatką 2 międzynarodowych konkursów poświęconych grafice artystycznej we Włoszech i Macedonii
  • Superhumanem 2018 została Alicja Sławińska, studentka filologii polskiej I roku studiów stacjonarnych II stopnia
  • Za najlepszą pracę inżynierską w Polsce kapituła konkursu Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu uznała pracę inż. arch. kraj. Eweliny Pochodyły a za najlepszą pracę magisterską - mgr inż. arch. kraj. Katarzyny Wójcik.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (od maja 2018 r.) ma nowe godło i nową symbolikę. Jego autorem jest Piotr Felszyński, który opracował także nowe logo UWM. Twórca zdecydował się szczególnie zaakcentować związek Uniwersytetu z regionem, s
  • Profesor Aart de Kruif dr. honoris causa UWM za zasługi w zakresie badań nad
  • rozrodem zwierząt gospodarskich oraz zdrowiem stad; za aktywne i skuteczne wdrażanie nowych idei dydaktycznych i edukacyjnych w europejskim kształceniu lekarzy weterynarii; za wspieranie rozwoju Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM.
  • Dziewiąte miejsce wśród polskich uniwersytetów i 27. wśród wszystkich polskich uczelni. Taka jest pozycja UWM w rankingu polskich szkół wyższych fundacji „Perspektywy”.
  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny ma najnowocześniejszy w Europie i jedyny w Polsce angiograf dwupłaszczyznowy. Dzięki niemu leczenie chorób naczyń krwionośnych i nowotworów stanie się łatwiejsze i bardziej skuteczne.
  • Dr hab. K. Szatrawski kierownik Katedry Nauk o Sztuce i Wiedzy o Kulturze, na Wydziale Sztuki Honorowym Obywatelem Kętrzyna.
  • Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo” otrzymał 2 maja od Andrzeja Dudy, prezydenta RP flagę Rzeczypospolitej Polskiej w podziękowaniu za wkład w szerzenie kultury polskiej w kraju i za granicą.
  • Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn zakończyli zmagania w rozgrywkach PlusLigi na bardzo wysokim, czwartym miejscu.
  • Siatkarze AZS UWM mistrzami Polski wśród uniwersytetów.
  • Podajnik pneumatyczno-wibracyjny do iniekcji zapraw, którego autorem jest prof. Robert Wójcik z Instytutu Budownictwa  oraz prototyp falochronu generującego energię elektryczną, autorstwa doktorantów z Wydziału Nauk Technicznych - Mateusza Pietkiewicza i Andrzeja Ostrowskiego. zdobyły nagrody i wyróżnienia podczas targów wynalazczości Budi Uzor 2018 w Zagrzebiu.
  • Nowym prorektorem do spraw kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego został dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM, dotychczasowy dziekan Wydziału Nauk Społecznych.Mgr inż. Arkadiusz Zakrzewski, doktorant z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności (WNoŻ) odebrał Diamentowy Grant z rąk Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
  • Prof. dr hab. Jan Jankowski, były prorektor UWM, obecnie kierownik Katedry Drobiarstwa na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM został prezesem Olsztyńskiego Forum Nauki.Dr hab. Katarzyna Bojaruniec z Instytutu Muzyki UWM - laureatką Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Feliksa Nowowiejskiego w dziedzinie sztuk muzycznych w 2018 r.
  • Mgr Jakub Goerick, doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji w składzie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

   

 • 2017

  • Z okazji polskiego wydania swoich wspomnień na UWM gościł 18 stycznia prof. Hans-Gert Pöttering dr h.c. UWM, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego.
  • Prof. Tadeusz Kamiński dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii otrzymał nagrodę Olsztyna - św. Jakuba w kategorii nauka.
  • Prof. Wojciech Maksymowicz, prorektor ds. uczelni medycznej UWM otrzymał medal „Milito pro Christo” przyznawany osobom, które dają świadectwo najwyższym wartościom.
  • Najlepszym nauczycielem akademickim UWM w 2016 r. został dr hab. Wojciech Kozera z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. To już jego drugie zwycięstwo w tym plebiscycie.
  • Profesor Radosław Wiśniewski, dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM został dyrektorem Departamentu Polityki Geoinformacyjnej w Ministerstwie Cyfryzacji.
  • Neurochirurdzy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie przeprowadzili kolejne operacje wszczepienia stymulatorów pacjentom w śpiączce.
  • Trzy osoby z UWM zostały laureatami konkursu „Najlepszym z najlepszych” marszałka województwa: prof. Wojciech Maksymowicz, prof. Arkadiusz Żukowski, i dr hab. Izabela Lewandowska.
  • Nowym dziekanem Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. został prof. Paweł Wielgosz.
  • Prof. Radosław Wiśniewski, były dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa otrzymał tytuł Osobowość Roku Warmii i Mazur 2016 przyznawany przez Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu.
  • UWM sfinalizował z firmą ALAB Laboratoria umowę na korzystanie z know-how opracowanego przez zespół pod kierownictwem prof. Elżbiety Kostyry. Są to pierwsze w Polsce tego typu badania, których wyniki umożliwią szybszą i lepszą diagnozę autyzmu u dzieci w bardzo wczesnym okresie ich życia.
  • Film przygotowany przez studentów i wykładowców dziennikarstwa UWM otrzymał drugą nagrodę w międzynarodowym konkursie „Media Against Hate”. Jest to ogólnoeuropejska kampania prowadzona przez Europejską Federację Dziennikarzy (EFJ) i koalicję organizacji obywatelskich z różnych krajów.
  • Ruszył pierwszy w dziejach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego uczelniany konkurs na naukowe granty. Nawet po 100 tys. zł mogą otrzymać zespoły badawcze z UWM na komercjalizację swoich innowacyjnych pomysłów.
  • Kierunki administracja i cyfryzacja na Wydziale Prawa i Administracji oraz lingwistyka w biznesie, prowadzony wspólnie przez wydziały Humanistyczny i Nauk Ekonomicznych otrzymały Certyfikaty „Studia z Przyszłością” oraz Certyfikaty Nadzwyczajne – „Laur Innowacji”.
  • Mateusz Mirczyński, student II roku filozofii na Wydziale Humanistycznym UWM zwyciężył w. III edycji konkursu na superhumanistę.
  • Zakończył się 3. etap termomodernizacji UWM. Kosztował ponad 15,3 mln zł. Łączna, przewidywana, oszczędność kosztów energii wyniesie 1,73 mln zł rocznie.
  • UWM zaprezentował się na targach rolniczych Agriteq w Doha – stolicy Kataru był UWM. Reprezentował go tam Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.
  • Odbyła się 58. Kortowiada
  • Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn zakończyli sezon w zmaganiach PlusLigi na 5. miejscu.
  • Jedenaste miejsce wśród 22 polskich uniwersytetów i 32. wśród 93 polskich uczelni akademickich. Tak wygląda pozycja UWM w rankingu polskich szkół wyższych fundacji „Perspektywy” w 2017 r.
  • Dr hab. Marta Kowalczyk, pracownik naukowy UWM otrzymała prestiżowe odznaczenie Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty.
  • W klinice „Budzik dla dorosłych”, która funkcjonuje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie od grudnia 2016 r. wybudził się pierwszy pacjent.
  • Na UWM na wspólnym posiedzeniu spotkali się członkowie prezydiów Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polskiej Akademii Nauk i Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Prof. Tetsuo Kanno z Uniwersytetu Zdrowia Fujita w Japoniii - twórca nowatorskiej metody wybudzania pacjentów ze śpiączki został doktorem honoris causa UWM.
  • Pierwsza inauguracja roku akademickiego w Collegium Medicum powstałym z Wydziału Lekarskiego i nowego Wydziału Nauki o Zdrowiu.
  • Na Wydziale Nauki o Żywności odbyła się pierwsza polska edycja międzynarodowego konkursu oceny produktów mleczarskich EUROPEL (14-17.09). Najwięcej nagród zdobyli studenci WNoŻ.
  • W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym ruszyło Centrum Symulacji Medycznych. Dzięki niemu studenci wydziałów Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu mogą ćwiczyć na symulatorach sytuacje, z którymi będą mieć do czynienia w pracy.
  • Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM został doktorem honorowym Narodowego Kazachskiego Uniwersytetu Rolniczego w Ałmaty.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski otrzymał status członka zwyczajnego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.
  • Studenci WNT wygrali ogólnopolski konkurs organizowany przez EDP Renováveis - portugalskiego potentata w branży energii odnawialnej.
  • Ruszyła Akademia Biznesu UWM - pierwsza w Polsce międzywydziałowa szkoła dla studentów i doktorantów, która będzie ich uczyć przedsiębiorczości, zarządzania zespołami pracowniczymi i komercyjnego wykorzystania wiedzy.
  • Prawie 31 mln zł dotacji otrzymał Uniwersytecki Szpital Kliniczny z Ministerstwa Zdrowia na zakup nowoczesnej aparatury i sprzętów medycznych.
  • Prof. Danuta Kruk z Katedry Fizyki Relatywistycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki z finalistką prestiżowego konkursu Radar Innowacyjności ogłoszony przez Komisję Europejską.
  • Absolwenci kierunku lekarskiego na Lekarskim Egzaminie Końcowym zajęli 3. miejsce w Polsce wśród studentów zdających po raz pierwszy.
  • Studentki Wydziału Nauki o Żywności UWM wygrały konkurs firmy Zentis na receptury napoje tzw. funkcjonalne, czyli o działaniu prozdrowotnym.
  • Instytut Polonistyki i Logopedii UWM uruchomił pogotowie Językowe.
  • Parlament Studentów RP uznał Kortowiadę za najlepsze juwenalia w Polsce w 2017 roku.
  • Prof. dr hab. Roman Jurkowski laureatem Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego w dziedzinie historii.
  • UWM wprowadził nowe logo.
  • UWM otworzył Centrum Języka Rosyjskiego i Kultury "Instytut Puszkina". Nowa placówka pomoże w upowszechnianiu rosyjskiego języka i kultury.

 • 2016

  • Prof. Norbert Kasparek z Wydziału Humanistycznego został jednym z laureatów konkursu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na najlepszą książkę historyczną za „Badania archeologiczne na Reducie Ordona”.
  • Prof. Jan Kiciński z Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn WNT UWM, otrzymał nagrodę Zielonego Feniksa 2015 w kategorii „badania” za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki.
  • Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM, kierownik Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji na Wydziale Nauk Społecznych została członkiem Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na kadencję 2016-2018
  • Dr hab. n. wet. Mariusz Skowroński z Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM został członkiem Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń nad Zwierzętami.
  • Najlepszym nauczycielem akademickim UWM w 2015 r. została dr Anna Snarska z Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
  • Prof. Benedykt Błoński, dziekan Wydziału Sztuki UWM nagrodzony statuetką św. Jakuba, najważniejszym olsztyńskim wyróżnieniem.
  • Karol Zalewski, biegacz, najlepszy polski sprinter, zawodnik klubu AZS UWM w 55. plebiscycie na najlepszego sportowca Warmii i Mazur zdobył 7. miejsce.
  • Dr hab. Danuta Kruk, prof. UWM z Katedry Fizyki Relatywistycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki została Kobietą Sukcesu Warmii i Mazur roku 2015. Oprócz niej w gronie laureatek znalazła się dr hab. Iwona Anna Ndiaye z Wydziału Humanistycznego.
  • Powstała nowa uniwersytecka inicjatywa mieszkaniowa. Zamierza wybudować 6 budynków o łącznej liczbie 220 mieszkań.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski otrzymał certyfikat „Uczelnia Odpowiedzialna Społecznie”. Przyznała go Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska.
  • Dr Beata Płoszaj-Witkowska z Katedry Ogrodnictwa na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa wyhodowała, a następnie zarejestrowała w Królewskim Towarzystwie Ogrodniczym w Londynie pierwszą roślinę wyhodowana na UWM. Jest to lilia o nazwie Queen of Kortowo.
  • Prof. Ryszard Górecki ponownie został wybrany na funkcję rektora UWM. Będzie sprawować to stanowisko w kadencji 2016-20. Odbyły się też wybory władz dziekańskich.
  • Prof. Mirosław Krzemieniewski, dziekan Wydziału Nauk o Środowisku UWM otrzymał tytuł Osobowość Roku Warmii i Mazur 2015. Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu docenił go za nowoczesne technologie oczyszczania ścieków.
  • Wydział Nauk Medycznych otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk medycznych.
  • Pieć kierunków studiów prowadzonych na UWM otrzymało certyfikaty Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za jakość i innowacyjność kształcenia.
  • Trzy studentki z Instytutu Muzyki Wydziału Sztuki Agnieszka Kowalik, Żaneta Kucharska i Anna Przegrocka - otrzymały nagrody na Konfrontacjach Młodych Chórmistrzów podczas Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów UKW w Bydgoszczy.
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM oraz dr n. med. Tomasz Waśniewski z Wydziału Nauk Medycznych znaleźli się w gronie instytucji i osób wyróżnionych przez marszałka województwa Laurem „Najlepszym z najlepszych.
  • Dr n. med. Tomasz Waśniewski, adiunkt w Katedrze Ginekologii, Endokrynologii Ginekologicznej i Położnictwa na Wydziale Nauk Medycznych UWM wygrał tegoroczny plebiscyt Olsztynianin roku „Gazety Wyborczej”.
  • Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego to ponownie najlepszy młodzieżowy klub sportowy w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2015.
  • W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym zespół chirurgów przeprowadził 4 eksperymentalne operacje wszczepienia stymulatora chorym w śpiączce. Były to pierwsze takie operacje w Polsce.
  • Prof. dr hab. Wojciech Budzyński z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM został doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
  • W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Emila Behringa (8.08).
  • Adam Froń i Kacper Kotulak, doktoranci z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM zdobyli nagrodę dla młodych naukowców - Young Scientist Award
  • Trzynaścioro pierwszych  absolwentów anglojęzycznych na kierunku lekarskim odebrało karty absolutoryjne.
  • Na tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro Uniwersytet miał aż troje reprezentantów - zawodników AZS UWM - Joanna Zachoszcz - pływaczka, biegacze - sprinterzy Kacper Kozłowski oraz Karol Zalewski.
  • Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbyła się pierwsza inauguracja środowiskowych studiów doktoranckich. Bierze w nich udział 45 osób, w tym 9 doktorantów z UWM.
  • Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim toczyły się obrady 7. Forum Matematyków Polskich z udziałem matematyków ukraińskich.
  • Prof. Wojciech Maksymowicz, prorektor UWM powołany do Rady Narodowego Kongresu Nauki.
  • Oskar Gottlieb Blarr - profesor Wyższej Szkoły Muzycznej Roberta Schumanna, niemiecki kantor, dyrygent i animator życia muzycznego otrzymał doktorat honoris causa UWM.
  • Prof. Wojciech Budzyński z Katedry Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM został doktorem h.c. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
  • Troje młodych pracowników UWM otrzymastypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców. Są to: dr inż. Justyna Możejko-Ciesielska, dr Tomasz Stenzel i dr Mikołaj Tarkowski.
  • Aula teatralna na Wydziale Humanistycznym otrzymała imię prof. Bohdana Głuszczaka.
  • Uniwersytecka hala sportowa otrzymała imię Leopolda Szczerbickiego, pierwszego kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, zasłużonego trenera lekkiej atletyki.
  • Małgorzata Chomicz, artystka i wykładowczyni na Wydziale Sztuki UWM zdobyła Primo Assoluto na międzynarodowym biennale sztuki w Perugii we Włoszech.
  • Związek Rosyjskich Pisarzy oraz Muzeum – Dom Maksymiliana Wołoszyna nagrodziły poetę, tłumacza i kulturoznawcę prof. Krzysztofa Szatrawskiego z Wydziału Nauk Społecznych UWM.
  • Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności przy Wydziale Nauki o Żywności UWM otrzymało imię profesora Jerzego Borowskiego, inicjatora jego utworzenia.
  • Prof. Wojciech Maksymowicz, prorektor ds. uczelni medycznej został laureatem Portretów Polskiej Medycyny 2016 w kategorii Lider Rynku Zdrowia.
  • Dr hab. Małgorzata Chomicz, dr hab. Izabela Lewandowska oraz dr hab. Krzysztof Szatrawski zostali wyróżnieni przez marszałka województwa za zasługi dla kultury.
  • Mateusz Rynkiewicz, tegoroczny absolwent mechaniki i budowy maszyn na WNT, wygrał ogólnopolski konkurs projektowy SOLIDWORKS „Projektanci do wozu!”

 • 2015

  • 1 stycznia 2015 r. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przejął od Wydziału Nauk Technicznych kształcenie na kierunkach związanych z budownictwem i zmienił nazwę na Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.
  • Aż 25 studentów UWM otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce. To najlepszy wynik od 7 lat.
  • Prof. Wojciech Maksymowicz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych, otrzymał nagrodę św. Jakuba w kategorii nauka.
  • Prof. Andrzej Krankowski i Zespół Pieśni i Tańca Kortowo otrzymali od Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu tytuł Osobowości roku 2014 Warmii i Mazur.
  • Dr hab. Iwona Anna Ndiaye, z Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej została laureatką nagrody aFrykasy w kategorii nauka Fundacji Afryka Inaczej.
  • Wydział Biologii i Biotechnologii otrzymał uprawienia do doktoryzowania na kierunku biotechnologia. Jako jedyny uniwersytecki wydział w Polsce otrzymał także wyróżniającą oceną instytucjonalną - najwyższą notę przyznawana przez Państwową Komisję Akredytacyjną.
  • Prof. Stanisław Czachorowski z Wydziału Biologii i Biotechnologii znalazł się w gronie laureatów plebiscytu Złoty Człowiek, organizowanego przez Gazetę Olsztyńską i Dziennik Elbląski.
  • Dr hab. Krzysztof Szatrawski został członkiem Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-20.
  • Profesor Andrzej Kukwa z Wydziału Nauk Medycznych otrzymał laur „Najlepszym z Najlepszych” w kategorii nauka i ochrona zdrowia.
  • Zwycięzcą konkursu Supelbelfer 2014’ został dr Stanisław Drozda z Wydziału Matematyki i Informatyki.
  • Prof. Wojciech Maksymowicz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności przyznawanym za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski.
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej wszedł w skład Konsorcjum Naukowego „Zdrowe zwierzę - bezpieczna żywność”, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. Jest pierwszym wydziałem na UWM, który znalazł się w konsorcjum o statusie KNOW.
  • Profesor Wojciech Maksymowicz - dziekan Wydziału Nauk Medycznych UWM oraz dr inż. Aleksander Socha - kanclerz UWM zostali odznaczeni przez Prezydenta Polski. Pierwszy - Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Drugi - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
  • W dniach 24-26 kwietnia odbył się VIII Studencki Festiwal Teatralny „Theatrum Orbis Terrarum”. Organizatorem był Teatr Studencki „Cezar” i Akademickie Centrum Kultury UWM.
  • Dr Bożena Chrostowska adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej została Olsztynianką roku 2014 r. w plebiscycie Gazety Wyborczej.
  • Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM otrzymał Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za zasługi na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego i jego mieszkańców.
  • Projekt „Modelowe kompleksy agroenergetyczne” otrzymał prestiżową Światową Nagrodę Energetyczną austriackiej fundacji Energy Globe Foundation. Kierownikiem nagrodzonego projektu jest prof. Jan Kiciński z Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn WNT UWM.
  • W tegorocznym rankingu miesięcznika „Perspektywy” w kategorii uniwersytetów  UWM zajął 11. pozycję na 25 klasyfikowanych. W klasyfikacji ogólnej wszystkich 80 publicznych uczelni akademickich w Polsce UWM znalazł się na pozycji 35.
  • Odbył się II Bieg Uniwersytecki. Wystartowało prawie 400 osób.
  • Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo” obchodził jubileusz 45-lecia.
  • UWM gościł członków prezydiów KRUP (Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich) i KRASP (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich). W dyskusji nad kierunkiem rozwoju polskiej nauki uczestniczyli również członkowie Kolegium PAN. Specjalnym gościem obrad była prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
  • UWM uruchomił pierwszą w Polsce stację radioastronomiczną należącą do europejskiego systemu LOFAR. Radioteleskop dostarczy naukowcom informacji z najdalszych zakątków Wszechświata.
  • Wydział Nauki o Żywności UWM uruchomił nowoczesne Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności - jedyne tego typu centrum badawcze w Polsce.
  • Wydział Nauk Ekonomicznych otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia.
  • Prof. dr hab. Marzena Zaorska z Katedry Pedagogiki Specjalnej WNS, tyflopedagog, jako jedyny tego typu specjalista w Polsce została uhonorowana ukraińskim Medalem im. N.I. Pilman.
  • Czworo młodych naukowców UWM znalazło się gronie 180 laureatów 4. edycji programu Top 500 Innovators: dr inż. Marek Aljewicz (Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, WNoŻ), dr inż. Joanna Kuczyńska-Siehień (Katedra Geodezji Szczegółowej, WGIPiB), dr inż. Michał Krzyżaniak (Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, WKŚiR), dr inż. Justyna Możejko (Katedra Mikrobiologii, WBiB). Odbyli staże w czołowych ośrodkach naukowych na świecie.
  • Ania Surawska – studentka II roku ekonomii na studiach I stopnia wygrała ogólnopolski studencki konkurs „Karierosfera”.
  • Absolwenci kierunku lekarskiego na UWM zajęli 1. miejsce w Polsce na Lekarskim Egzaminie Końcowym. W egzaminie uczestniczyli absolwenci 12 uczelni medycznych.
  • Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa awansował i jako jedyny wydział geodezyjny w Polsce otrzymał kategorię naukową A.
  • Polska Komisja Akredytacyjna przyznała kierunkowi rybactwo na Wydziale Nauk o Środowisku UWM ocenę programową wyróżniającą.
  • Wydział Nauki o Żywności UWM uroczyście świętował  jubileusz 70-lecia.
  • Wydział Nauk Ekonomicznych uroczyście świętował jubileusz 20-lecia.
  • Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa uroczyście świętował jubileusz 55–lecie.
  • UWM zdobył II miejsce w kategorii instytucja w ogólnopolskim konkursie „Lodołamacze”. Konkurs ma na celu m.in. przełamywanie stereotypów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz tworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu.
  • Związek Nauczycielstwa Polskiego najstarsza i najliczniejsza organizacja zawodowa w Polsce uroczyście świętował jubileusz 110-lecia i 65-lecia obecności w środowisku akademickim Olsztyna.
  • Dr hab. Marcin Wawruk, prof. UWM oraz prof. dr hab. Artur Milian znaleźli się w gronie laureatów nagrodzonych statuetkami Pegaza za zasługi dla kultury Warmii i Mazur.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to inwestycja 25-lecia uznali czytelnicy „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”.
  • W pomieszczeniach Biblioteki Uniwersyteckiej zostało otwarte Muzeum sportu.
  • Dr inż. Justyna Możejko-Ciesielska z Katedry Mikrobiologii UWM została pierwszym przedstawicielem naszej uczelni w radzie Młodych Naukowców na kadencje 1015-2017.
  • Mgr inż. Dariusz Tanajewski oraz mgr inż. Grzegorz Grunwald – doktoranci z Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji UWM otrzymali nagrodę specjalną w konkursie niemieckiej agencji kosmicznej DLR.
  • Rektor UWM prof. Ryszard Górecki został laureatem ogólnopolskiego prestiżowego konkursu Lumen 2015. Odebrał nagrodę w najważniejszej kategorii: lider zarządzania uczelnią.
  • Prof. Janusz Połom - operator filmowy, fotograf, reżyser, wykładowca z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odebrał z rąk prezydenta miasta nagrodę im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych.
  • Laboratorium farmakokinetycznena Wydziale Medycyny Weterynaryjnej uzyskało certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, potwierdzający fakt spełniania najwyższych europejskich norm jakości badań farmakokinetycznych.

 • 2014

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Sankt Petersburgu przez 3 lata będą pełnić funkcję sekretariatu Sieci Uniwersytetów Regionu Morza Bałtyckiego (BSRUN).
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej otrzymał nagrodę św. Jakuba prezydenta Olsztyna w kategorii nauka.
  • Wydział Sztuki uruchomił Centrum Ekspozycyjne w Starej kotłowni. To trzecia w Olsztynie prestiżowa galeria sztuki.
  • Powstanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego głosami czytelników „Gazety Wyborczej” zostało wybrane „Najważniejszym wydarzeniem 25-lecia” w Olsztynie. Najważniejszą osobą minionego ćwierćwiecza został prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.
  • Wydział Nauk Medycznych został wpisany na listę ośrodków akredytowanych w USA kształcących na kierunkach medycznych.
  • Dr hab. Jadwiga Snarska, prof. UWM, kierowniczka Katedry Chirurgii na Wydziale Nauk Medycznych UWM została laureatką plebiscytu „Kobieta sukcesu Warmii i Mazur”.
  • Prof. Ryszard Górecki - rektor UWM został uhonorowany Medalem Prymasowskim „Za zasługi dla kościoła i narodu”.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski uhonorował tytułem doktora honoris causa arcybiskupa seniora dr. Edmunda Piszcza.
  • Dziekani wydziałów artystycznych z całej Polski dyskutowali w Kortowie o swoich problemach. Była to pierwsza ogólnopolska konferencja przedstawicieli tej grupy nauczycieli akademickich.
  • Dr hab. Zoja Pieresławcew, prof. UWM zidentyfikowała notatki Mikołaja Kopernika w inkunabułach biblioteki Hosianum.
  • W rankingu czasopisma "Perspektywy" w klasyfikacji ogólnej wszystkich uczelni akademickich w Polsce UWM znalazł się na pozycji 33., zaś w kategorii uniwersytetów na 11.
  • W klasyfikacji sportu młodzieżowego obejmującej aż 3329 klubów w Polsce Klub Sportowy AZS UWM znalazł się na 10. miejscu i pierwszym wśród uniwersytetów polskich.
  • Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM z Katedry Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Nauk Społecznych została wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na kadencję 2014-2017.
  • Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa otrzymał kategorię naukową A.
  • Mury uczelni opuścili pierwsi absolwenci kierunku lekarskiego (49). Pomyślnie egzamin lekarski zdało prawie 96% studentów. Stawia to UWM na 2. miejscu pod względem zdawalności w Polsce.
  • Senat Politechniki Lubelskiej przyznał tytuł Honorowego Profesora prof. Ewie Klimiuk z Wydziału Nauki o Środowisku.
  • Projekt pn. Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia realizowany przez wydziały  UWM znalazł się na tzw. Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej MNiSW.
  • Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM otrzymał Złotą i Srebrną Gwiazdę Orderu Wschodzącego Słońca, jedno z najważniejszych japońskich wyróżnień.
  • Artykuł Lecha Kryszałowicza, redaktora naczelnego "Wiadomości Uniwersyteckich" zwyciężył w ogólnopolskim konkursie na najciekawszy artykuł promujący naukę, a redakcja "Wiadomości" jako jedyna otrzymała wyróżnienie.
  • Prof. Janusz Piechocki, prorektor ds. studenckich UWM został honorowym wiceprezydentem CIGR, międzynarodowej organizacji zajmującej się biosystemami i inżynierią rolniczą.
  • Siatkarze AZS UWM zostali ponownie Mistrzami Polski AZS.
  • "Uczelnia przyjazna rodzicom". Taki tytuł przyznało UWM Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU z Krakowa, organizacja pozarządowa, która wspiera ideę: równowagi w pracy i życiu.
  • Prof. Winfried Lieber rektor Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu doktorem honoris causa UWM.
  • Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM oraz prof. Winfried Lieber, rektor Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu podpisali porozumienie dotyczące utworzenia drugiego wspólnego kierunku kształcenia - inżynierii żywności.
  • Mateusz Rynkiewicz i Tomasz Zimorski - studenci mechaniki i budowy maszyny WNT zajęli wysokie miejsca w konkursie na projektowanie firmy CNS Solutions. Mateusz - 3., a Tomasz - wyróżnienie.
  • Biblioteka Uniwersytecka UWM wygrała konkursu na najpopularniejszą bibliotekę akademicką w Polsce.
  • Studenci Tomasz Januszewski i Jacek Nowak - żeglarze AZS UWM zostali zwycięzcami rozegranych w Abu Dhabi finałowych Regat o Puchar Świata w olimpijskiej klasie „49-er”.
  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny jako jedyny uzyskał aż 2 złote statuetki w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym „Perły Medycyny”. Natomiast za laboratoria badania dróg oddechowych otrzymał także wyróżnienie w X edycji konkursu „Najlepszy produkt i usługa Warmii i Mazur”.

 • 2013

  • W gronie laureatów 10. edycji Nagród św. Jakuba w kategorii nauka znalazł się prof. Bogusław Staniewski, dziekan Wydziału Nauki o Żywności UWM.
  • Wydział Nauk Technicznych odebrał nowo wybudowane laboratorium drogowe.
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej jako jedyny w Polsce otrzymał europejską akredytację.
  • Dr Jan Połowianiuk, dyrygent, prodziekan Wydziału Sztuki UWM został laureatem Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Feliksa Nowowiejskiego za rok 2012 w dziedzinie sztuk muzycznych.
  • Prof. Wojciech Budzyński z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa został przewodniczącym sekcji III Nauk Biologicznych, Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Centralnej komisji do spraw stopni i tytułów.
  • Dr hab. Andrzej Buszko, kierownik Katedry Finansów i Bankowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych został doktorem honoris causa Państwowego Uniwersytetu Handlu i Finansów w Duszanbe – stolicy Tadżykistanu.
  • Prof. Christian von Bar z Uniwersytetu w Osnabrück w Niemczech został doktorem honoris causa Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej wzbogacił się o nowe laboratorium analiz zagrożeń biologicznych.
  • Laureatem nagrody Osobowość Roku Warmii i Mazur 2012 przyznawanej przez Warmińsko-Mazurski Klubu Biznesu został prof. Wojciech Budzyński. Otrzymał ją w kategorii nauka.
  • Profesor Małgorzata Chomicz, artystka i wykładowczyni w Instytucie Sztuk Pięknych UWM otrzymała od marszałka województwa „Laur Najlepszym z Najlepszych”.
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej wzbogacił się o nowe, prawdopodobnie jedyne w Polsce, laboratorium analiz zagrożeń biologicznych.
  • Prof. Zygmunt Litwińczuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - doktorem honoris causa UWM.
  • Powstał 17. wydział - Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku. Można na nim studiować  administrację oraz geodezję i kartografię.
  • Na 112. Międzynarodowych Targach Wynalazczości w Paryżu Wydział Nauk Medycznych wraz z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym zostały nagrodzone brązowym medalem oraz wyróżnieniem specjalnym Rosyjskiej Akademii Nauk za stacjonarny systemem do rejestracji wydechów z ust oraz obu otworów nosowych.
  • Na UWM obradowały wspólnie prezydia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Polskiej Akademii Nauk. Spotykały się, aby przedyskutować istotne kwestie dotyczące szkolnictwa wyższego oraz nauki, m.in. finansowanie badań z funduszy unijnych.
  • Prof. Bronisław Sitek, dziekan WPiA został prezesem Prokuratorii Generalnej.
  • Trzech pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM – prof. Paweł Wielgosz, dr inż. Radosław Baryła i prof. Marek Mróz - znalazło się w Krajowym Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej.
  • Po przeszło dwuletnim remoncie i modernizacji otwarto starą kotłownię. Mieści się w niej Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Biuro ds. Projektów Zagranicznych.
  • Samorząd województwa podarował UWM nieruchomość Łyński Młyn, położoną u źródeł Łyny. Składa się z 3,5-hektarowej działki, na której stoi 5 budynków.
  • Prof. Bogdan Głuszczak i prof. Stanisław Oszczak zostali Honorowymi Obywatelami Olsztyna.
  • Uroczyste otwarcie po remoncie i modernizacji nowych budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
  • UWM otworzył Izbę Tradycji. Mieści się w Bibliotece Uniwersyteckiej.
  • Prof. Jan Jankowski, kierownik Katedry Drobiarstwa na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt został doktorem honoris causa Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie na Białorusi.
  • Interaktywny system fuzji morfologicznej zdobył główną nagrodę 62. Światowych Targów Wynalazczości „Brussels Innova”. Jego twórcy to: prof. Jerzy Gielecki, kierownik Katedry Anatomii na Wydziale Nauk Medycznych, dr Anna Żurada, prodziekan ds. dydaktyki WNM oraz dr Michał Chlebiej i Andrzej Rutkowski.
  • Dr hab. inż. Wojciech Sobieski, prof. UWM z Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Nauk Technicznych dostał nagrodę Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk.
  • Prof. dr hab. Zbigniew Wieczorek z Katedry Fizyki i Biofizyki UWM został prezesem Polskiego Towarzystwa Biofizycznego.
  • Laureatem nagrody historycznej prezydenta Olsztyna został dr hab. Przemysław Dąbrowski z Katedry Teorii Filozofii Prawa i Państwa Wydziału Prawa i Administracji.
  • Dr Mariusz Antolak z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa został najlepszym w Polsce opiekunem koła naukowego w ogólnopolskim konkursie pod patronatem MNiSW.
  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny otrzymał Perłę Medycyny - nagrodę w ogólnopolskim konkursie medycznym za innowacyjność i nowoczesne technologie w medycynie.

 • 2012

  • Oddanie do użytku Pływalni Uniwersyteckiej oraz budynku Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej.
  • Dariusz Tanajewski, doktorant z Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej zdobył wyróżnienie w konkursie „Debiut Naukowy 2011” organizowanym przez Biuro Parlamentarne prof. Jerzego Buzka.
  • Wydział Biologii zmienił nazwę na Wydział Biologii i Biotechnologii.
  • Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa zmienił nazwę na Wydział Nauk o Środowisku.
  • Miesięcznik „Forbes” opublikował prestiżową listę „Diamentów Forbesa”, czyli najszybciej rozwijających się firm. W tym zaszczytnym gronie znalazł się UWM.
  • Laureatami statuetek św. Jakuba zostali: prof. Mirosław Krzemieniewski w dziedzinie nauka i Marcin Wawruk, prof. UWM w dziedzinie kultura oraz za szczególne zasługi dla Olsztyna – zespół „Enej”.
  • Dr hab. Stanisław Czachorowski z Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM - w gronie laureatów VII edycji konkursu „Popularyzator Nauki”.
  • Prof. Udo Arnold - doktorem h.c. UWM.
  • Dr hab. Wiesław Pływaczewski, kierownik Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa i Administracji - członkiem Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
  • Wybory na UWM. Prof. Ryszard Górecki ponownie rektorem UWM na kadencję 2012-2016.
  • W Złotej Dziesiątce XVI edycji plebiscytu Kobiety Sukcesu znalazły się: dr Jolanta Fieducik, adiunkt z Wydziału Nauk Technicznych oraz mgr Maria Siemionek, kierująca Zespołem Języka Angielskiego w Studium Języków Obcych.
  • Użytkownicy portalu „corobimy.net” uznali Kortowiadę za najlepszy festiwal studencki w Polsce.
  • Prof. Dariusz Kucharczyk z Wydziału Nauk o Środowisku został Osobowością Roku 2011 Warmii i Mazur.
  • Na UWM powstał pierwszy w Polsce Portal Weterynaryjny.
  • Prof. Wojciech Maksymowicz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych został nowym prezesem Olsztyńskiego Forum Nauki.
  • Otwarcie Ośrodka Oceny Produktów Pochodzenia Zwierzęcego Wydziału Bioinżynierii Zwierząt.
  • Wydział Bioinżynierii Zwierząt otrzymał certyfikat najwyższej jakości dla kierunku zootechnika.
  • Prof. Jan Kiciński oraz prof. Janusz Gołaszewski otrzymali nagrodę premiera RP za działalność naukowo-techniczną w roku 2011. Zajmują się energetyką odnawialną i jej praktycznym zastosowaniem.
  • Kortowiada - święto studentów UWM otrzymało nagrodę w VIII edycji Konkursu na najlepszy produkt lub usługę województwa urządzanego przez marszałka województwa.

 • 2011

  • Dr Danuta Konieczna, wieloletnia dyrektorka Biblioteki Uniwersyteckiej otrzymała statuetkę św. Jakuba w kategorii nauka.
  • Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu uhonorował statuetką Osobowość Roku 2010 prof. Jana Jankowskiego z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt.
  • W Kortowie ruszył Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.
  • Na Wydziale Nauk Medycznych odbyła się pierwsza w Polsce uroczystość założenia białego fartucha. Symbolizuje wejście studentów do lekarskiej praktyki.
  • Po gruntownej modernizacji i rozbudowie ruszyło laboratorium w Katedrze Hodowli Kóz i Owiec na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt.
  • W konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na najlepszą promocję inwestycji z programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej UWM zajął 2. miejsce.
  • Zakończyła się budowa Regionalnego Centrum Informatycznego. Wydział Matematyki i Informatyki przeprowadził się do nowej siedziby.
  • UWM oddał do użytku zespół laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.
  • Kortowo otrzymało Nagrodę Specjalną w plebiscycie „7 nowych cudów Polski” zorganizowanym przez magazyn „National Geographic Traveler”.
  • Kierunek zootechnika na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt - najlepszym kierunkiem zootechnicznym w Polsce według oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
  • Uroczyste otwarcie Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa.
  • Reżyser filmowy Jerzy Skolimowski i ks. abp dr Wojciech Ziemba - doktorami h.c. UWM.
  • Polska Komisja Akredytacyjna przyznała kierunkowi politologia na Wydziale Nauk Społecznych UWM ocenę wyróżniającą.

 • 2010

  • Prof. Wojciech Maksymowicz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych, otrzymał prestiżowe odznaczenie „Meritus Pro Medicis”, ustanowione przez Naczelną Radę Lekarską.
  • Prof. Stanisław Kamiński, kierownik Katedry Genetyki Zwierząt WBZ oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jako instytucja szczególnie zasłużona dla rozwoju Olsztyna zostali laureatami Nagrody św. Jakuba.
  • Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu przyznał prof. Janowi Kucharskiemu z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa tytuł Osobowość Roku 2009 Warmii i Mazur.
  • Prof. Jadwiga Wyszkowska, prorektor ds. studenckich znalazła się w finałowej 10. plebiscytu Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur.
  • Wydział Sztuki UWM otrzymał uprawnienia do nadawania doktoratu w dyscyplinie artystycznej dyrygentura.
  • Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego – bp dr Bruno Platter gościem konferencji naukowej poświęconej Zakonowi Krzyżackiemu, zorganizowanej przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM.
  • Dr hab. Robert Wójcik z Wydziału Nauk Technicznych i dr Arkadiusz Dudziak z Wydziału Humanistycznego w gronie laureatów konkursu Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego w Lublinie.
  • Wydział Humanistyczny zdobył uprawnienia habilitacyjne z językoznawstwa.
  • Instytut Sztuk Pięknych UWM otrzymał Nagrodę Prezydenta Olsztyna im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych.
  • Prof. Ryszard Górecki, dziekan Wydziału Biologii został wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk.
  • Dr Jolanta Piwowar z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Humanistycznego została jedyną w Polsce biegłą specjalizującą się w analizach językoznawczych.
  • Matematyka stosowana na Wydziale Matematyki i Informatyki zajęła II miejsce w rankingu wszystkich kierunków zamawianych MNiSW.

 • 2009

  • Powstał Wydział Sztuki.
  • TV Kortowo uruchomiło uniwersytecki kanał na portalu You Tube.
  • Dr hab. Robert Wójcik z Wydziału Nauk Technicznych otrzymał nagrodę ministra infrastruktury za opracowanie i wdrożenie nowatorskiej metody osuszania budowli.
  • UWM przejął 103 Szpital Wojskowy położony przy ul. Warszawskiej. Powstał szpital uniwersytecki z przychodnią.
  • Prof. Aleksy Tralle laureatem Nagrody św. Jakuba ustanowionej przez Olsztyn w dziedzinie nauki.
  • Prof. Wojciech Maksymowicz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych został wybrany Olsztynianinem Roku 2008.
  • Dr hab. Krystyna Demska-Zakęś, dziekan Wydziału Nauk o Środowisku, prof. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz z Wydziału Nauk Medycznych oraz mgr Krystyna Spikert z Wydziału Humanistycznego znalazły się wśród finałowej dziesiątki plebiscytu Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur.
  • Dr Piotr Grzymowicz, adiunkt w Katedrze Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Nauk Technicznych został prezydentem Olsztyna.
  • „Złoty Laur” UWM otrzymał Günter Verheugen, unijny komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości oraz wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.
  • Wydział Nauk Społecznych zdobył uprawnienia do doktoryzowania w dyscyplinie nauki o polityce.
  • Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu przyznał prof. Wojciechowi Maksymowiczowi, dziekanowi Wydziału Nauk Medycznych tytuł Osobowość Roku 2008 Warmii i Mazur.
  • Wydział Matematyki i Informatyki uzyskał uprawnienia do doktoryzowania w dyscyplinie matematyka.
  • Prof. Władysław Bartoszewski, prof. Janusz Małłek, prof. Hubert Orłowski - doktorami h.c. UWM.
  • Na UWM gościł Lech Kaczyński, prezydent RP.

 • 2008

  • UWM po raz drugi otrzymał tytuł Uczelnia Przyjazna Studentom.
  • Otwarcie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Szczytnie.
  • Prof. Gabriel Fordoński uhonorowany statuetką św. Jakuba.
  • Wydział Nauk Technicznych otrzymał uprawnienia habilitacyjne w dziedzinie inżynierii rolniczej.
  • Oficjalne otwarcie nowoczesnego Laboratorium Podstaw Mechatroniki na Wydziale Nauk Technicznych.
  • Otwarcie nowoczesnego laboratorium do badań białek i peptydów na Wydziale Nauki o Żywności.
  • Wybory na UWM. Rektorem w kadencji 2008-2012 został prof. Józef Górniewicz, dotychczasowy prorektor ds. kształcenia.
  • Prof. Wojciech Budzyński doktorem h.c. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
  • Prof. Rudolf Michałek, ks. kard. dr Stanisław Dziwisz, prof. Stefan Jurga i prof. Hans-Gert Pöttering doktorami h.c. UWM.
  • Inauguracja roku akademickiego z udziałem Bronisława Komorowskiego - marszałka Sejmu RP i prof. Jerzego Buzka - byłego premiera.
  • Pierwsza inauguracja roku akademickiego na Wydziale Nauk Medycznych. Studenci składali ślubowanie na olsztyńskim zamku.
  • Dr Agnieszka Jaszczak z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa otrzymała nagrodę tygodnika „Polityka” w konkursie „Zostańcie z nami”.

 • 2007

  • Dr hab. Norbert Kasparek i dr Andrzej Korytko zostali wybrani do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego.
  • Prof. Lubomir Baran został uhonorowany statuetką św. Jakuba. Statuetkę otrzymał także Paweł Zagumny, siatkarz PZU AZS.
  • Prof. Andrzej Babuchowski został radcą ministra, koordynatorem Wydziału ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przy Komisji Europejskiej w Brukseli.
  • Rektor prof. Ryszard Górecki został uhonorowany tytułem Człowieka Roku przez miesięcznik „Forbes”.
  • Tytułem Osobowość Roku Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu uhonorował prof. Stanisława Achremczyka i Chór Akademicki im. prof. W. Wawrzyczka.
  • Wydział Teologii otrzymał uprawnienia habilitacyjne z teologii.
  • Senat UWM podjął uchwałę o utworzeniu Wydziału Nauk Medycznych.
  • Prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński - doktorem h.c. UWM.
  • Do użytku został oddany nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej.
  • Rektor prof. Ryszard Górecki został wybrany przez Senat RP przewodniczącym Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
  • Dr hab. Tadeusz Kamiński otrzymał nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego za najlepszą pracę habilitacyjną.
  • Na UWM powstała Akademicka Orkiestra Dęta.

 • 2006

  • UWM podpisał umowę o utworzeniu wspólnych studiów magisterskich z Uniwersytetem w Offenburgu. Absolwenci otrzymują dyplom obu uczelni.
  • Statuetki św. Jakuba otrzymali prof. Jadwiga Przała oraz drużyna piłki siatkowej AZS UWM.
  • Wydział Humanistyczny przeprowadził się do nowej siedziby - Centrum Nauk Humanistycznych.
  • Prof. Andrzej Koncicki otrzymał tytuł Osobowość Roku 2005. Nagrodę wręczył Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu.
  • Prof. Ryszard Górecki został ponownie wybrany rektorem na kadencję 2006-2008.
  • Prof. Jerzy Kasprzak z Wydziału Prawa i Administracji otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego za opracowanie sposobu identyfikacji przestępców po śladach małżowiny usznej.
  • Na UWM gościł Michał Seweryński, minister edukacji i nauki oraz wiceminister Stefan Jurga.
  • W Stacji Dydaktyczno-Badawczej UWM w Bałdach otwarto najnowocześniejsze w Europie laboratorium drobiarskie.
  • Kortowska drużyna siatkarzy zdobyła Mistrzostwo Polski uniwersytetów.
  • Dr. Wolfgang Schäuble doktorem h.c. UWM.
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 7 wydziałom UWM najwyższą 1. kategorię. Są to wydziały: Nauki o Żywności, Medycyny Weterynaryjnej, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rybactwa, Bioinżynierii Zwierząt, Humanistyczny i Teologii.

 • 2005

  • Prof. Andrzej Faruga z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt otrzymał tytuł doktora h. c. Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.
  • Prof. Stanisław Oszczak z Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami otrzymał Nagrodę św. Jakuba w kategorii nauka.
  • Gościem UWM byli prof. Marek Belka, premier rządu oraz prof. Jerzy Hausner, wicepremier.
  • Wydział Nauk Społecznych otrzymał uprawnienia habilitacyjne z pedagogiki.
  • Prof. Tomasz Janowski z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej otrzymał tytuł Osobowość Roku 2004 Warmii i Mazur.
  • Prof. Jadwiga Przała z Wydziału Biologii została laureatką konkursu Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur 2004.
  • Prof. Giovanni Girone - doktorem h.c. UWM.
  • Gościem UWM był prof. Michał Kleiber, minister nauki i informatyzacji. Uroczyście otworzył nowe Centrum Biotechnologii Środowiska.
  • Prof. Jan Kucharski z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa otrzymał tytuł doktora h. c. Akademii Rolniczej w Szczecinie.
  • Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM został wybrany senatorem RP.
  • Po raz pierwszy odebrali dyplomy absolwenci kierunku pielęgniarstwo, jeszcze na Wydziale Biologii.
  • Oddanie do użytku nowej siedziby Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska na Wydziale Nauk o Środowisku.

 • 2004

  • Prof. Stanisław Achremczyk - laureatem nagrody św. Jakuba ufundowanej przez miasto Olsztyn.
  • Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu uznał prof. Zbigniewa Śmietanę Osobowością Roku 2003.
  • Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa otrzymał drugie uprawniania habilitacyjne (w dyscyplinie kształtowanie środowiska).
  • Oddanie do użytku Centrum Konferencyjnego.
  • Ks. abp. dr Józef Kowalczyk i prof. Teresa Kostkiewiczowa - doktorami h.c. UWM.
  • UWM przejął Inkubator przedsiębiorczości, który stał się siedzibą Wydziału Prawa i Administracji.
  • Drużyna siatkarska AZS UWM - srebrnym medalistą Polski.
  • Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej nagrodził UWM tytułem Uczelnia Przyjazna Studentom.
  • Wydział Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Nauk Ekonomicznych.

 • 2003

  • Wybory. Rektorem UWM na kadencję 2003-2006 został ponownie prof. Ryszard Górecki.
  • Gościem UWM prof. Grzegorz Kołodko - wicepremier RP.
  • Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu uznał prof. Stefana Smoczyńskiego Osobowością Roku 2002.
  • Leszek Miller - premier RP gościem rektora UWM prof. Ryszarda Góreckiego.
  • Prof. Jerzy Strzeżek, były rektor ART - doktorem h.c. Akademii Rolniczej w Krakowie.
  • Prof. Stanisława Stokłosa i prof. Andrzej Dubas - doktorami h.c. UWM.
  • Pierwsze Olsztyńskie Dni Nauki.
  • Prof. Leszek Balcerowicz, prezes NBP - gościem Wydziału Zarządzania.
  • Prof. Teofil Mazur, były rektor ART - doktorem h.c. Akademii Rolniczej w Krakowie.

   

 • 2002

  • Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu uznał prof. Lubomira Barana z Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz prof. Tadeusza Iwińskiego z Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Osobowościami Roku 2001.
  • Ukazał się pierwszy numer "Gazety Uniwersyteckiej" – comiesięcznego dodatku do "Gazety Olsztyńskiej".
  • Krystyna Łybacka, minister edukacji narodowej i sportu uczestniczyła we wmurowaniu kamienia węgielnego pod nową Bibliotekę Uniwersytecką.
  • Aleksander Kwaśniewski, prezydent RP - gościem uroczystej inauguracji roku akademickiego.
  • Prof. Teofil Mazur, były rektor ART - doktorem h.c. Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
  • Oddanie do użytku Collegium Biologiae - nowej siedziby Wydziału Biologii.
  • Wydział Zarządzania i Administracji zmienia nazwę na Wydział Zarządzania.
  • Prof.  Stanisław Wężyk, prof.  Jerzy Woyke, Georg Dietrich, prof. Emil Nalborczyk, prof. Ralph Obendorf i prof. Adam Chrzanowski - doktorami h.c. UWM.
 • 2001

  • Powstały: Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Matematyki i Informatyki.
  • Uniwersytecki radiowęzeł Radio Kortowo otrzymał koncesję na nadawanie na częstotliwości 95,9 MHz i przekształcił się w studenckie Radio UWM FM.
  • Prof. Bernd Hoffman i prof. Michał Karasek - doktorami h.c. UWM.
  • Otwarcie pierwszego zamiejscowego punktu kształcenia – Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku.
  • Wydział Biologii otrzymał uprawnienia habilitacyjne.
 • 2000

  • Prof. Aleksander Lewczuk z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - doktorem h.c. Białoruskiej Akademii Rolniczej.
  • Na UWM gościł Mirosław Handke - minister edukacji narodowej.
  • Pierwszy charytatywny bal uniwersytecki
  • Pierwsze wybory na UWM. Rektorem na kadencję 2000-2003 został prof. Ryszard Górecki.
  • Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu uznał prof. Ryszarda Góreckiego oraz dr. Kazimierza Janiaka z Wydziału Nauk Technicznych, wówczas sekretarza generalnego Klubu Parlamentarnego Akcja Wyborcza „Solidarność” Osobowościami Roku 1999.
  • Otwarcie po rozbudowie i modernizacji budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy pl. Cieszyńskim.
  • Pierwszy Dzień Otwartych Drzwi na UWM.
  • Prof. dr hab. Jan Szczerbowski - doktorem h.c. UWM. Prof. Lubomir Baran z Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami - doktorem. h.c. Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
 • 1999

  • Pierwsza inauguracja roku akademickiego. W inauguracji wziął udział premier Jerzy Buzek.
  • Pierwsza obrona pracy doktorskiej na UWM - mgr Katarzyny Wenty z Wydziału Rolnictwa i Kształtowania Środowiska.
  • Ukazał się pierwszy numer „Wiadomości Uniwersyteckich” - pisma społeczności uniwersyteckiej.