A A A

Badania naukowe

W listopadzie 2000 roku został opracowany program badawczy Katedry i przesłany wraz z preliminarzem do siedziby UNESCO – CEPES w Bukareszcie. Przyznana dotacja zapewniła działalności Katedry UNESCO na dwa kolejne lata. W programie badawczym uczestniczą pracownicy różnych jednostek organizacyjnych uczelni. Uzyskane środki finansowe pozwoliły na zakup komputerów do pracowni UNESCO zlokalizowanej na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego naszego Uniwersytetu. Pracownia ta funkcjonuje w systemie Intra- i Internetu. Oznacza to, że wszystkie urządzenia są włączone do uczelnianej i miejskiej sieci internetowej Olman. W pracowni są organizowano zajęcia dydaktyczne dla różnych kierunków studiów z zakresu informatyki.

Innowacją w skali uczelni jest uruchomienie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także kursów szkoleniowych dla pracowników administracji i obsługi uczelni. Biuro Karier i Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów, które zostało włączone do działalności badawczej Katedry UNESCO, realizuje specjalny program oceny przygotowania zawodowego absolwentów naszego Uniwersytetu. Na podstawie odpowiednio opracowanych ankiet pozyskuje się informacje od pracodawców, które stanowią ważny argument w doskonaleniu procesu dydaktycznego w uczelni. Na podstawie opinii pracodawców jest wprowadzana taka modyfikacja programu kształcenia, aby osiągnąć zakładane cele w procesie dydaktycznym.

Natomiast opinia studentów na temat sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych przez poszczególnych nauczycieli akademickich, wykorzystania przez nich środków dydaktycznych w toku realizacji procesu dydaktycznego, ich podejście do studentów, jak też podejmowanych obowiązków zawodowych jest istotnym elementem oceny jakości kształcenia. Wyniki ankiet, uzyskanych od studentów stanowią podstawę dyskusji o jakości procesu dydaktycznego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych uczelni.

W roku 2002 program badawczy Katedry UNESCO obejmował przede wszystkim zagadnienia związane z budowaniem systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz aktywny udział w pracach nad wzajemnym uznawaniem wykształcenia w ramach programu Suplement do dyplomu. Badania te obejmowały przede wszystkim analizę procesu kształcenia. Celem tych badań było zebranie informacji o stopniu realizacji przyjętych celów kształcenia oraz drogach prowadzących do ich osiągnięcia.

Modernizacja procesu kształcenia na wydziałach naszego Uniwersytetu odbywa się zarówno poprzez aktualizację programów nauczania jak i zmiany organizacyjne. Określenie modułów kształcenia dla poszczególnych kierunkach na wydziale oraz zaproponowanie wspólnych przedmiotów o takim samym wymiarze godzin, realizowanych przez różnych nauczycieli, to jeden z istotnych ustaleń poszczególnych komisji wydziałowych ds. dydaktycznych. Studenci mogą dokonywać wyboru poszczególnych segmentów kształcenia jak również nauczycieli akademickich prowadzących dany przedmiot.

Katedra UNESCO zbiera informacje statystyczne dotyczące oceny nauczycieli akademickich przez studentów i na tej podstawie określa dalsze zadania badawcze z zakresu doskonalenia procesu dydaktycznego w uczelni. Efekty pracy Katedry UNESCO są przedstawiane na posiedzeniach Senackiej Komisji ds. dydaktycznych. W toku dyskusji określa się nowe zadania z zakresu modernizacji procesu dydaktycznego zarówno jego strony organizacyjnej, jak też dokumentowania osiągnięć z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych.

Coroczne raporty Katedry UNESCO jak i artykuły naukowe z zakresu problematyki szkoły wyższej przedstawiają wyniki jej działalności.