Posiedzenie UKF KRUP w Krakowie 24-26 czerwca 2021 r.

      W dniach 24-26 czerwca 2021 r. odbyło się trzecie w kadencji 2020-2024 posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP. Obowiązki gospodarza pełnił prof. dr hab. Piotr Jedynak – prorektor ds. polityki kadrowej
i finansowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  Gośćmi posiedzenia byli:
- prof. dr hab. Jacek Popiel - JM Rektor UJ,
- dr hab. Sebastian Skuza - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
- Hubert Nowak – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,
- Bogdan Artymowicz – Dyrektor Biura Prawnego UZP.

    Przewodnim tematem obrad była prezentacja i dyskusja nad dorocznym raportem Komisji pn. „Analiza ekonomiczna uniwersytetów publicznych za lata 2015-2020”.

    Drugim, ważnym tematem obrad były sprawy związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych
w uczelniach. Przed posiedzeniem Komisji za pośrednictwem KRUP został skierowany do UZP wniosek o interpretację niektórych przepisów prawa zamówień publicznych. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych ustnie odnieśli się do tego wniosku.

    Członkowie Komisji omówili również kilka bieżących spraw związanych z finansami i funkcjonowaniem uczelni. W wyniku dyskusji UKF podjęła dwie uchwały:
1)  w sprawie dotacji celowych przyznanych w 2020 roku,
2)  w sprawie obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.