Program studiów

Interdyscyplinarność

Naukowe filary programu kształcenia to: filozofia, informatologia, ekonomia i socjologia.
Zostały ze sobą połączone ze względu na znaczenie nauk humanistycznych i społecznych we współczesnym świecie. Jako dziedziny wiedzy służą nie tylko poznaniu zjawisk i procesów, lecz również kształtuj postawy i definiują wartości kluczowe dla jednostek i wspólnot. Są one również doskonałym narzędziem do budowania kapitału społecznego oraz są najważniejszym źródłem kreatywnego myślenia i działania.
Na czym polega interdyscyplinarność kształcenia? Współczesny rynek pracy wymaga od pracodawców i pracowników kreatywności i elastyczności. Są one osiągalne dzięki podejściu interdyscyplinarnemu. Jego podstawę stanowi współpraca zespołów specjalistów z różnych dziedzin, zorientowanych na rozwiązywanie problemów oraz zmianę świata na podstawie twórczego myślenia i działania.
Kultura interdyscyplinarnego podejścia do pracy koncepcyjnej to umiejętność współpracy przedstawicieli różnych nauk. Wiedza, którą zdobywają studenci kierunku Analiza i kreowanie trendów, spełnia warunek interdyscyplinarności.

Synergia

Interdyscyplinarne studia ułatwiają wszechstronny rozwój. Wiedza i umiejętności z zakresu filozofii, ekonomii, informatologii i socjologii to użyteczne narzędzia, których połączenie daje całkowicie nowe możliwości. Pozwalają na wieloaspektowe rozumienie zjawisk i procesów, np. poznanie ich rynkowego charakteru, społecznego znaczenia, związków z wartościami czy potrzebami ludzi. Działania zawodowe wymagają wówczas nie tylko wiedzy, ale także wyobraźni, planu, motywacji, wrażliwości i odpowiedzialności. Wymagają również współpracy z ludźmi, sprawności organizacyjnej i jasno sformułowanych celów. Potrzebna jest wiedza o trendach i umiejętność ich wykorzystania. Tworzenie oryginalnych projektów jest wówczas odpowiedzialnym i skutecznym sposobem przeobrażania świata, wymagającym wiedzy ekonomicznej, rozumienia kultury, znajomości zjawisk społecznych i sposobów, w jaki ludzie operują wiedzą.
Program studiów umożliwia poznanie mechanizmów rynku i potrzeby konsumentów. Celem nauki jest również poszukiwanie oryginalnych pomysłów i tworzenie planów ich realizacji, określanie pożądanych wartości oraz przewidywanie możliwych efektów postępowania.
Wymaga to umiejętności gromadzenia, selekcjonowania informacji, analizowania poszczególnych etapów realizacji projektu, poszukiwania rozwiązań.

Innowacyjność

Kierunek Analiza i kreowanie trendów realizuje koncepcję kształcenia na potrzeby praktyki społecznej. Praktyczny charakter studiów łączy się z realizacją idei innowacyjności społecznej. Jej celem jest poszukiwanie rozwiązań, które odpowiadają społecznym oczekiwaniom i możliwościom. Warunkiem koniecznym realizacji idei innowacji społecznych jest zrozumienie długoterminowych zmian w sferze technologii i ekonomii oraz ich wpływu na rzeczywistość społeczną. Analizowanie trendów rozwojowych jest współcześnie podstawą innowacyjności we wszystkich sferach aktywności ludzkiej. Pozwala tworzyć kreatywne rozwiązania w sferze społecznej, ekonomicznej i kulturowej. W praktyce specjaliści od analizowania trendów są w stanie wskazywać kierunki możliwego i pożądanego rozwoju. Ułatwia to planowanie działań gospodarczych oraz w sferze kultury i życia społecznego. 

Podsumowanie

Analiza i kreowanie trendów to interdyscyplinarne studia I stopnia
Czas trwania: 6 semestrów
Tytuł absolwenta: licencjat
Liczba godzin zajęć dydaktycznych 2383 (w tym zajęcia praktyczne: 1455 godzin)
Liczba godzin zajęć do wyboru: 705
Liczba godzin praktyk zawodowych: 160