Dr Aleksandra Nalewaj

Aleksandra Nalewaj (ur. 1964) – doktor teologii biblijnej. Absolwentka Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 1.09.1999 r. zatrudniona w UWM w Olsztynie w Katedrze Teologii Biblijnej, obecnie w Katedrze Teologii Moralnej i Etyki na stanowisku adiunkta.

Magisterium

Artykuł wiary „Zstąpił do piekieł” we współczesnej polskiej teologii (Olsztyn, IKCh 1994)

Licencjat kościelny

„Władca tego świata” w czwartej Ewangelii w świetle apokaliptyki żydowskiej i wczesnochrześcijańskiej (Warszawa, UKSW 1998)

Doktorat

Funkcja formuł wyznania wiary w czwartej Ewangelii (Warszawa, UKSW 2003)

Geneza i rozwój wspólnoty zgromadzonej wokół czwartego ewangelisty, zwanej przez egzegetów „Kościołem Janowym”. Także problematyka małżeństwa i rodziny w Piśmie Świętym

2004

1. Formuły wiary w J 4, 1 – 42, w: Czynem i prawdą (Księga pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny Księdza Arcybiskupa Warmińskiego Edmunda Piszcza), Olsztyn 2004, s. 51 – 59.

2005

2. Janowe wyznania wiary w ujęciu Prospera Grecha, w: Ruch Biblijny i Liturgiczny 3 (2005), s. 191 – 196.

2006

3. J 1, 1 – 5 jako wczesnochrześcijańska recytacja liturgiczna, w: Miesięcznik Pasterski Płocki Rok XCI (CI) Nr 3, 2006, s. 139 – 142.

4. Prolog i narracja czwartej Ewangelii w strukturze koncentrycznej, w: Żyjemy dla Pana (Rz 14, 8) - Studia ofiarowane S. Prof. Ewie J. Jezierskiej OSU, red. W. Chrostowski, Rozprawy i Studia Biblijne 23, 2006, s. 292 – 304.

5. Samuel znaczy Imię Jego to Bóg, w: Formacja ministrantów. Implikacje teologiczno – pedagogiczne, Olsztyn 2006, s. 23 – 29.

6. Jezus - Prawdą, która daje pokój, w: Prawda pokoju, Licheń 2006, s. 21 – 36.

2007

7. Biblia a powołanie chrześcijańskie, w: Przypatrzmy się powołaniu! (Materiały formacyjne dla Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2007), Warszawa – Olsztyn 2007, s. 25 – 42.

8. Uczeń Chrystusa listem Boga do ludzi (2 Kor 3, 2), w: Przywracajmy nadzieję ubogim (XXIII Warmińskie Dni Duszpasterskie), Olsztyn 2007, s. 57 – 65.

9. „Memra” Targumów i „Słowo” Janowe, Studia Warmińskie, t. XLIII (2006), s. 21 – 34.

2009

10. Opis namaszczenia w Betanii w czwartej Ewangelii (12, 1 – 8) w świetle lektury Pieśni nad Pieśniami, w: Jak śmierć potężna jest miłość. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Juliana Warzechy SAC (1944 – 2009), Ząbki 2009, s. 270 – 286.

11. Nie jest dobrze, aby człowiek był sam (Rdz 2, 18), czyli o małżeństwie w zamyśle stwórczym Boga słów kilka, w: Pedagogiczne i teologiczne aspekty życia rodzinnego, Olsztyn 2009, s. 79 – 94.

12. Pismo Święte w Chrystusowej Szkole Życia, w: Życie ludzkie jest zbyt cenne (Zeszyty teologiczne, XVIII, nr 46), Olsztyn 2009, s. 25 – 32.

2010

13. Obmycie nóg (J 13, 1 – 20) jako warunek uczestnictwa z Jezusem i przykład miłości w służbie, w: Sacerdos alter Christus. Kapłan w życiu i posłudze Kościoła na progu trzeciego tysiąclecia (Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin ks. prof. zw. dr hab. Władysława Nowaka, Olsztyn 2010, s. 85 – 100.

14. „Matka Jezusa” i „Niewiasta” jako tytuły Maryi w czwartej Ewangelii, w: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1 (2010), s. 13 – 30.

15. I rozraduje się wasze serce: J 16, 22 w świetle encykliki Spe Salvi Benedykta XVI i we współczesnej egzegezie biblijnej, w: Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki Spe Salvi Benedykta XVI, Olsztyn 2010, s. 81 – 99.

16. Opis znaku na godach w Kanie Galilejskiej (J 2, 1 – 11) w analizie lingwistycznej, w: „Trud w Panu nie jest daremny” (por. 1 Kor 15, 58). Studia ofiarowane księdzu profesorowi doktorowi habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin, Niepokalanów 2010, s. 393 – 415.

17. Washing Feet (John 13, 1 – 20) as a Condition Of Participation with Jesus and Example of Love as Service, w: The Dignity of Human Work from the Interdisciplinary Percpective, Olsztyn 2010, s. 87 – 100.

18. Dialog Nowego Testamentu ze Starym Testamentem w świetle opisu spotkania przy studni (J 4, 1 – 42), Studia Warmińskie, t. XLVII (2010), s. 37 – 47.

2011

19. „Niewiasto, oto Twój Syn” – J 19, 25 – 27 w analizie egzegetyczno-teologicznej, w: Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna. Praca zbiorowa pod red. Ks. bpa J. Jezierskiego, K. Parzych – Blakiewicz, Olsztyn 2011, s. 219 - 233.

20. Logion o wywyższeniu Syna Człowieczego w dialogu Jezusa z Nikodemem (por. J 3, 14 – 15), Studia Elbląskie XII (2011), s. 211 – 222.

21. Chrystus Kapłanem według porządku Melchizedeka w świetle Hbr 7, 1 – 28, w: Język – szkoła – religia, Pelplin 2011.

2012

22. Józef z Nazaretu, mąż Maryi, w świetle opisu narodzenia Jezusa (Mt 1, 18 – 25), w: Św. Józef w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, Olsztyn 2012, s. 145-165.

23. Analiza porównawcza struktury teologicznej i motywów teologicznych w J 2, 1-12 i 20, 1-18, Studia Warmińskie 49 (2012), s. 107-121.

24. Rzymski kult imperialny w świetle ksiąg Nowego Testamentu i świadectw  pozabiblijnych, w: Z Chrystusem w służbie Bogu i ludziom. Księga jubileuszowa z okazji 60.urodzin i 30-lecia pracy naukowej Księdza Profesora Romana Krawczyka, Warszawa-Siedlce 2012, s. 115-13.

25. Porządek w domu Bożym (Mt 18, 1-35), w: Ludzie Eucharystii – Kościół naszym domem (Zeszyty teologiczne XX-XXI), Olsztyn 2011-12, s. 105-117.

2013

26.  Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo (Mk 10, 11) – nauka Jezusa o rozwodach, w: Dom – rodzina – małżeństwo, red. J. Pawlik, Olsztyn 2013, s. 39-54.

27. Biblijna koncepcja ciała ludzkiego, w: Ut in omnibus glorificetur Deus. Księga Pamiątkowa ofiarowana Siostrze Profesor Ambrozji Jadwidze Kalinowskiej OSB, Olsztyn 2013, s. 265-280.

28. Spór o szabat w świetle Janowej perykopy o uzdrowieniu chromego przy sadzawce Betesda (5, 1–18), Studia Warmińskie 50 (2013), s. 79-91.

29.  Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość! (Kpł 18, 22). Teksty biblijne o homoseksualizmie, Studia Elbląskie XIV (2013), s. 199-212.

2014

30. Kai hē Martha diēkonei (J 12, 2b). Marta z Betanii w świetle Janowego opisu namaszczenia, w: Veritas Christi Liberat. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Jacka Jezierskiego w 65. Rocznicę urodzin, 40. Rocznicę kapłaństwa i 20. Rocznicę biskupstwa, Olsztyn 2014, s. 145-153.

Adres: Tel.: Kom.: 608 26 86 87 E-Mail: analewaj@wp.pl


POWRÓT DO DZIAŁU KADRA ZAKŁADU