Przygotowania do przetargu

UWM uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę, czyli termomodernizację budynków. Ma również zgodę Warmińsko Mazurskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, gdyż obiekty znajdują się w strefie objętej ochroną konserwatorską. Uczelnia otrzymała także aprobatę i wytyczne Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczącą zabezpieczenia budynków przed lęgami ptaków.

Obecnie trwają ostatnie przygotowania do ogłoszenia przetargów na realizację robót. Równocześnie trwają uzgodnienia z NFOŚiGW dotyczące pewnych zmian wynikających z zaleceń Warmińsko Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.