Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powstał w 1989 r. na podstawie Ustawy o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska i ustawy Prawo wodne. Ustawa ta utworzyła również wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. NFOŚiGW, rozpoczął działalność 1 lipca 1989r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jako niezależnymi podmiotami, stanowi system finansowania ochrony środowiska w Polsce. Narodowy Fundusz jest źródłem finansowania przedsięwzięć ekologicznych głównie o charakterze ponadregionalnym. Natomiast 16 wojewódzkich funduszy wspiera finansowanie ochrony środowiska na poziomie regionalnym. System funduszy ekologicznych, działający w oparciu o Wspólną Strategię działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku jest ważnym narzędziem realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce. Służą temu stabilne przychody, doświadczone kadry oraz wypracowane formy współpracy z beneficjentami.

W okresie 1989-2013 Narodowy Fundusz zawarł ponad 19 tys. umów o dofinansowanie projektów, wypłacając ze środków krajowych ok. 33,1 mld zł na inwestycje, których wartość przekroczyła 130 mld zł. W tym okresie dofinansował również przedsięwzięcia ekologiczne kwotą ok. 19,6 mld zł ze środków europejskich obsługiwanych przez Narodowy Fundusz.

Więcej: www.nfosigw.gov.pl