Końcowe rozliczenie rzeczowe i finansowe inwestycji

W dniu 14.01.2016 roku, NFOŚiGW uznał że końcowy efekt rzeczowy projektu został osiągnięty i   na podstawie przekazanych przez Uniwersytet dokumentów,  zatwierdził wykonanie rzeczowe i finansowe umów o dofinansowanie projektu w formie dotacji i pożyczki.

Końcowy koszt inwestycji kształtuje się następująco:

1. Umowa o dotację nr 880/2014/Wn-14/OA-TR-ZI/D z dnia 17.12.2014 roku.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł: 11 258 481,00 zł.

W tym koszty kwalifikowane dla dotacji: 9 480 208,00 zł.

Kwota dofinansowania: 2 844 043,00 zł.

 2. Umowy o pożyczkę nr 881/2014/Wn-14/OA-TR-KU/P z dnia 17.12.2014 roku.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł: 11 258 481,00 zł.

W tym koszty kwalifikowane dla pożyczki : 9  647 297,00 zł.

Kwota pożyczki: 2 427 098,00 zł.